Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống lạnh

Được đăng lên bởi Ngô Xanh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THIEÁT BÒ CAÁP ÑOÂNG TAÁM PHAÚNG SIEÂU TOÁC
Bảng thông số kỹ thuật (*)

Model
Công suất cấp đông
Công suất lạnh
Sản phẩm cấp đông
Nhiệt độ sản phẩm vào/ ra
Nhưng độ buồng đo
Kiểu cấp dịch
Môi chất lỏng
Vật liệu băng chuyền
Chiều rộng băng tải
Chiều dày PU panel
Chiều dài buồng đông
Chiều rộng buồng đông
Chiều cao buồng đông
Thời gian cấp đông (**)
Xả băng
Nguồn điện

S-IQF - 500SS

S-IQF - 250SS

kg/h
500
250
Kw
120
70
Cá fillets, tôm tẩm bột, tôm vòng và các
sản phẩm giá trị gia tăng khác.
0C
+10/ -18
0C
-38
Bơm dịch
NH3/R22
Thép không gỉ theo tiêu chuẩn thực
phẩm
mm
1400
1200
mm
125
125
mm
10.0000
6.000
mm
3.400
3.000
mm
3.200
3.200
min
6.0 - 4.0
Bằng nước
3P/380/50Hz

THIEÁT BÒ CAÁP ÑOÂNG TAÁM PHAÚNG SIEÂU TOÁC

THIEÁT BÒ CAÁP ÑOÂNG KIEÅU LÖÔÙI PHAÚNG
Bảng thông số kỹ thuật

Model
Công suất cấp đông (*)
Công suất lạnh(*)
sản phẩm cấp đông
Cỡ sản phẩm cấp đông
Nhiệt đọ sản phẩm đầu / cuối
Nhiệt độ buồng đông
Kiểu cấp dịch
Môi chất lạnh
Vật liệu băng chuyền
Chiều rộng băng chuyền
Chiều dày PU panel
Chiều dài buồng đông (*)
Chiều rộng buồng đông
Chiều cao buồng đông
Thời gian cấp đông
Xả băng
Nguồn điện

S-IQF - 500T

kg/h
Kcal/h
pcs/1b
0C
0C

mm
mm
mm
mm
mm
min

S-IQF - 350T

500
350
108000
90000
Tôm (PTO, HLSO,C & P PUD, PD)
Từ 8/12 đến 300/500
+10/ -18
-32 : - 36
Bơm dịch hoặc tiết lưu trực tiếp
NH3/R22
Thép không gỉ/ nhựa
1200
150
22000
15000
3000
3300
3 : 30
Bằng nước hoặc bằng gas nóng
3P/380/50Hz

THIEÁT BÒ CAÁP ÑOÂNG KIEÅU LÖÔÙI PHAÚNG

S-IQF - 250T

250
68000

11000

THIEÁT BÒ CAÁP ÑOÂNG KIEÅU XOAÉN OÁC

Bảng thông số kỹ thuật

Model
Công suất cấp đông (*)
Công suất lạnh (*)
Sản phẩm cấp đông
Kích cỡ sản phẩm
Nhiệt độ sản phẩm đầu/cuối
Nhiệt độ buồng đông
Kiểu cấp dịch
Môi chất lạnh
Vật liệu băng chuyền
Chiều rộng băng chuyền- W1
Chiều dày PU Panel - T
Chiều dài buồng đông - L
Chiều rộng buồng đông - W
Chiều cao buồng đông - H
Thời gian cấp đông
Xả băng
Nguồn điện

S-IQF - 500 S

kg/h
Kcal/h
pcs/1b
0C
0C

Mm
Mm
Mm
Mm
Mm
Min

500
92000

S-IQF - 350 S

350
77000
Tôm, mực, cá, sò...
Từ 8/12 đến 300/500
+10/ -18
-32 : - 36
Bơm dịch
NH3/R22
Thép không gỉ
457
406
150
6800
6100
3600
3200
3600
3300
7 : 45
Bằng nước hoặc gas nóng
3P/380/50Hz

S-IQF - 250S

250
600000

356
5400
2850
3100

THIEÁT BÒ CAÁP ÑOÂNG KIEÅU XOAÉN OÁC

THIEÁT BÒ CAÁP ÑOÂNG SIEÂU TOÁC
Bảng thông số kỹ thuật

Model
Công suất cấp đông (*)
Công suất lạnh
Sản phẩm cấp đông
Nhiệt độ sản phẩm vào/ra
Nhiệt độ buồng đông
Kiểu cấp dịch
Môi chất lạnh
Vật liệu băng chuyền
Chiều rộng băng t...
THIEÁT BÒ CAÁP ÑOÂNG TAÁM PHAÚNG SIEÂU TOÁC
Bng thông s k thut (*)
Model
S-IQF - 500SS S-IQF - 250SS
Công sut cp đông kg/h 500 250
Công sut lnh Kw 120 70
Sn phm cp đông
Cá fillets, tôm tm bt, tôm vòng và các
sn phm giá tr gia tăng khác.
Nhit độ sn phm vào/ ra 0C +10/ -18
Nhưng độ bung đo 0C -38
Kiu cp dch Bơm dch
Môi cht lng NH3/R22
Vt liu băng chuyn
Thép không g theo tiêu chun thc
phm
Chiu rng băng ti mm 1400 1200
Chiu dày PU panel mm 125 125
Chiu dài bung đông mm 10.0000 6.000
Chiu rng bung đông mm 3.400 3.000
Chiu cao bung đông mm 3.200 3.200
Thi gian cp đông (**) min 6.0 - 4.0
X băng Bng nước
Ngun đin 3P/380/50Hz
Thiết kế hệ thống lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống lạnh - Người đăng: Ngô Xanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Thiết kế hệ thống lạnh 9 10 356