Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui hoạch đến năm 2035

Được đăng lên bởi Kevin Bùi
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 5731 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui hoạch
đến năm 2035
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHOA : MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC
BỘ MÔN : MÔI TRƯỜNG
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
( Môn học: Quản lí chất thải rắn )
Họ và tên sinh viên: Nhóm 9
1.

Tạ Quang Cường

2.

Lâm Văn Phước

3.

Nguyễn Minh Quân

4.

Phan Đình Tân

5.

Nguyễn Minh Long

1 .Tên đồ án:
Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui
hoạch đến năm 2035
2 .Nhiệm vụ ( yêu cầu nộ dung và số liệu ban đầu ):
-

Thu thập những số liệu sẵn có về hệ thống quản lí chất hải rắn đô thị tại
Quận 2: dân số,tốc độ phát sinh chất thải rắn , nguồn phát sinh chất thải
rắn , hiện trạng thu gom và vận chuyển chất thải rắn , công nghệ xử lý
chất thải rắn.

-

Tính toán tốc độ phát sinh dân số chất thải rắn của quận đến năm 2035

-

Tính tán số xe thu gom, vân chuyển chất thải rắn theo phương án quản lý
và phân loại chất thải rắn tại nguồn

-

Đề xuất công nghệ thích hợp để xử lý, tái chế và chôn lấp hợp vệ sinh cho
quận

GVHD: Th.s. Vũ Hải Yến
Nhóm 9

Trang 1

Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui hoạch
đến năm 2035

3 .Yêu cầu báo cáo thuyết minh: A4
-

Thuyết minh trình bày những đặc điểm cơ bản về tự nhiên( vị trí, địa
chất, thủy văn, tình hình dân số và cơ cấu các ngành nghề của quận)

-

Đặc điểm và thành phần chất thải rắn của quận: khối lượng ( dựa trên tính
toán tốc độ phát sinh dân số và phát sinh chất thải rắn đến năm 2035),
thành phần, tính chất của chất thải rắn.

-

Đề xuất phương án quản lý chất thải rắn cho quận: hệ thống thu gom,
trung chuyển, vận chuyển, trạm trung chuyển, xử lý ( đốt, compost,
biogas), tái chế, bãi chôn lấp.

-

Tính toán cụ thể các công trình thu gom trung chuyển, vận chuyển

-

Tính toán kinh tế cho hệ thống

4. Số bản vẽ yêu cầu: 2 bản vẽ khổ A3
-

Bản vẽ mặt bằng của quận

-

Bản vẽ sơ đồ vạch tuyến thu gom chất thải rắn (có hệ thống điểm hẹn thu
gom và vận chuyển)

5 . Ngày giao đồ án: 30/09/2011
6 . Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 18/11/2011
7 . Họ tên người hướng dẫn: Th.s .Vũ Hải Yến

GVHD: Th.s. Vũ Hải Yến
Nhóm 9

Trang 2

Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui hoạch
đến năm 2035

MỤC LỤC
Phần một
LỜI MỞ ĐẦU
1.1

Đặt vấn đề

1.2

Mục đích nghiên cứu của đề tài

1.3

Nội dung nghiên cứu

1.4

Phương pháp nghiên cứu
1.41.

Phương pháp luận

1.42.

Phương pháp cụ thể

1.5

Phạm vi giới hạn của đề tài

1.6

Ý nghĩa khoa học và ...
Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui hoạch
đến năm 2035
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA : MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC
BỘ MÔN : MÔI TRƯỜNG
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
( Môn học: Quản lí chất thải rắn )
Họ và tên sinh viên: Nhóm 9
1. Tạ Quang Cường
2. Lâm Văn Phước
3. Nguyễn Minh Quân
4. Phan Đình Tân
5. Nguyễn Minh Long
1 .Tên đồ án:
Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui
hoạch đến năm 2035
2 .Nhiệm vụ ( yêu cầu nộ dung và số liệu ban đầu ):
- Thu thập những số liệu sẵn có về hệ thống quản lí chất hải rắn đô thị tại
Quận 2: dân số,tốc độ phát sinh chất thải rắn , nguồn phát sinh chất thải
rắn , hiện trạng thu gom và vận chuyển chất thải rắn , công nghệ xử lý
chất thải rắn.
- Tính toán tốc độ phát sinh dân số chất thải rắn của quận đến năm 2035
- Tính tán số xe thu gom, vân chuyển chất thải rắn theo phương án quản lý
và phân loại chất thải rắn tại nguồn
- Đề xuất công nghệ thích hợp để xử lý, tái chế và chôn lấp hợp vệ sinh cho
quận
GVHD: Th.s. Vũ H i Y n ế
Nhóm 9 Trang 1
Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui hoạch đến năm 2035 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui hoạch đến năm 2035 - Người đăng: Kevin Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui hoạch đến năm 2035 9 10 236