Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ_ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

Được đăng lên bởi doantanc
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ
……… ……….

BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

Sinh viên thực hiện :

MSSV

1.

Đào Trung Phong

11133671

2.

Trịnh Đình Hưng

11174461

3.

Trần Ngọc Hoàn Sơn

11168361

Giáo viên hướng dẫn :

Đặng Văn Ánh

TP. HCM, THÁNG 01 NĂM 2014

GVHD: Đặng Văn Ánh

Lớp: NCCT5A

CHƯƠNG 1 : TÍNH TOÁN CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI
TỈ SỐ TRUYỀN
P1 ¿ Plv

FV
1000

¿

¿

2500 ×1,2
=¿
1000

3(kw)

(2.10/20)

Công suất chọn động cơ cần thiết:
Pt
η

Pct ¿

(2.8/19)

Hiệu suất truyền động.
� ¿

ηđ ×η5ol ×η2br × ηk × η2x

(2.9/19)

Trong đó:
ηd =¿

0,96 Hiệu suất bộ truyền đai

ηol =¿

0,995 Hiệu suất một cặp ổ lăn

ηbr =¿
ηk =¿

(B2.3/19)

0,98 Hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ
1 Hiệu suất khớp nối

η x =0.93 Hiệu suất bộ truyền xích

Ta có:
� ¿

5

2

2

ηđ ×ηol ×ηbr × ηk × η x

5
2
2
= 0,96 ×0,995 ×0,98 ×1 ×0,93 =0,78



Pct

¿

Pt
η

¿

3
=¿
3,85 (kw)
0,78

Số vòng quay sơ bộ
nsb =nlv ×u t
(2.18/21)


nlv =

6000× v 60000× 1,2
=
zt
13 ×110

¿ 50,35

(vòng/phút)

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

Page

GVHD: Đặng Văn Ánh

Lớp: NCCT5A

Tỉ số truyền toàn bộ của hệ thống:
ut =uh ×un

(3.24/48)

Trong đó:
uh=u br =8−40


uh=8



un=u x × uđ

Tỉ số truyền hộp

(B2.4/21)

Tỉ số truyền ngoài

u x =2÷ 5

Tỉ số truyền xích

uđ =3 ÷ 5

Tỉ số truyền đai



un=2 ×3.15=6.3



ut =8 ×6.3=50.4



nsb =nlv ×u t=50.35 ×50.4=2537.64 (vòng/phút) (2.18/21)

Theo bảng phụ lục P1.2 tài liệu tính toán và thiết kế hệ dẫn động cơ khí của
Trịnh Chất và Lê Văn Uyển ta chọn động cơ DK51-2 (T235)
Bảng động cơ DK51-2
Kiểu
động cơ

Công
suất
(kw)

Vận tốc
quay
vg/phút

DK51-2

4.5

2900

cos φ

Ik
I dn

I max
I dn

Moment
vô lăng
roto

Khối
lượng

0.88

1.6

2.4

0.12

84

Phân phối tỉ số truyền
Công suất của trục
Pt ¿ 3 ( kw)
P3

¿

Ptđ
3
=
=3.02
( kw)
ηk × ηol 1 × 0,995

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

Page

GVHD: Đặng Văn Ánh
P2

Lớp: NCCT5A

P3
3.02
=
=3.1
ηbr × ηol 0,98× 0,995

¿

(kw)

P

3.1
2
P1 ¿ ηbr × ηol = 0,98× 0,995 =3.12 (kw)

¿

Pđc

P1
3.12
=
=3.23
ηđ × ηol 0,96 × 0,995

Tỉ số truyền của hộp giảm tốc
u1 và u2

ta có

(kw)
uh=8

tra bảng (3.1/43)

trong hộp giảm tốc khai triển

u1=3.3

u2=2.42

Số vòng quay các trục:
nđc ¿ 2900 ( vòng/phút)
n1=

nđc 2900
=
=¿ 460.32 (vòng/phút)
un
6.3

n2 =

n1 460.32
=
=¿
u1
3.3

139.49 (vòng/phút)

n3=

n2 139.49
=
=¿
u2
2.42

57.64 (vòng/phút)

Moment của các trục:
Tđc

T1

¿ 9.55 .10

¿ 9.55 .10

6

6

×

×

Pđ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ
……… ……….
BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ
Sinh viên thực hiện : MSSV
1. Đào Trung Phong 11133671
2. Trịnh Đình Hưng 11174461
3. Trần Ngọc Hoàn Sơn 11168361
Giáo viên hướng dẫn : Đặng Văn Ánh
TP. HCM, THÁNG 01 NĂM 2014
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ_ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ_ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - Người đăng: doantanc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ_ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 9 10 527