Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp từ nguồn nước ngầm với công suất 25000m3ng.đêm

Được đăng lên bởi 06ktmt2
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2863 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đồ án xc cp
Thiết kế h thng x lý nước cp s dng nguồn nước ngm vi công sut 25000m
3
/ngày cho mt xí nghip
GVHD: ThS.NGUYN NGC TRINH i
SVTH: Nguyn n Toán – MSSV: 0510020340
LỜI NÓI ĐẦU
c nhân t ca s sng, mt ngun li thiên nhiên quan trng gn lin
vi s phát trin ca mi sinh vật trên Trái Đất và đặc bit là xã hội loài ngƣời. Không
nƣớc cuc sống trên trái đt không th tn tại đƣợc. Hng ngày, trung bình mi
ngƣời cn t 10-50 lít đáp ng cho nhu cầu ăn uống sinh hot hng ngày. Trong
sinh hoạt nƣớc cấp dùng đáp ng nhu cu sinh hoạt ăn uống, v sinh, các hat động
gii trí, các họat động công cộng nhƣ cứu hỏa, phun nƣớc, tƣới đƣờng…còn trong
công nghiệp, nƣớc cấp đƣợc dùng cho qtrình làm lnh, sn xut thc phẩm nhƣ đồ
hộp, nƣớc giải khát, rƣợu… Hầu nhƣ mi ngành công nghiệp đều s dụng nƣớc cp
nhƣ là một ngun nguyên liu không gì thay thế đƣợc trong sn xut.
Tùy thuc vào mức độ phát trin công nghip và mc sinh hot cao thp ca mi
cộng đồng mà nhu cu v nƣớc cp vi s lƣợng và chất lƣợng khác nhau.
Ngày nay, s gia tăng dân số và phát trin kinh tế hi trong thế k 21 đã làm
tăng mạnh nhu cu v s dụng nƣớc dn ti vic cn kit và ô nhim nguồn nƣớc. Bên
cạnh đó, sự biến đổi khí hu toàn cầu đã đang tác động mnh m đến ngun tài
nguyên nƣớc khiến cho vic s dng và tái to nguồn nƣớc gp nhiều khó khăn. Vì thế
con ngƣời cn phi biết cách x các nguồn nƣớc cấp đề đáp ng c v chất lƣợng
ln s lƣợng cho sinh hot hng ngày và sn xut công nghip.
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp từ nguồn nước ngầm với công suất 25000m3ng.đêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp từ nguồn nước ngầm với công suất 25000m3ng.đêm - Người đăng: 06ktmt2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp từ nguồn nước ngầm với công suất 25000m3ng.đêm 9 10 423