Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hồ nước mái

Được đăng lên bởi Đỗ Hữu Bách
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1

CHƯƠNG 6
THIẾT KẾ BỂ NƯỚC MÁI
Nhu cầu dùng nước đối với các công trình phục vụ cho sinh hoạt cũng như lưu
lượng nước phải đủ cho cứu hỏa mỗi khi xảy ra hỏa hoạn là công việc đặc biệt quan
trọng và cần được tính cụ thể với từng nhu cầu. Đối với các công trình cao tầng thì
ngoài việc lấy nước từ hệ thống cung cấp nước của thành phố, còn phải bố trí thêm hệ
thống nước tự cấp của công trình. Thông thường thì bố trí 2 hệ thống: hệ thống bể
nước ngầm và hệ thống bể nước nổi (mái). Trong điều kiện thời gian cho phép em chỉ
tính bể nước nổi (mái). Việc tính toán thiết kế được trình bày cụ thể ở phần sau.
6.1 TÍNH DUNG TÍCH BỂ NƯỚC.
6.1.1 Lượng nước dùng cho sinh hoạt (Vsh).
Dựa theo tiêu chuẩn TCVN 4513-88.
Nhà ở bên trong căn hộ có vòi nước sử dụng, có xí tiểu, vòi tắm giặt, bếp riêng:
chọn khoảng 200 l/người, ngày. Ước tính dân cư khoảng 180 người.
Vậy dung tích bể chứa nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt là:
Qsh= 180x200 = 36000 (lít) = 36 m3.
6.1.2 Lượng nước cần cho cứu hỏa (Vch).
Vch 15%Vsh 0,15 36 5.4(m 3 )

 Tổng lượng nước cần: V Vsh  Vch 36  5.4 41.4(m 3 )
Dung tích bể nước cần thiết kế: Vb 1,25V 1,25 41.4 52(m 3 )
Với yêu cầu dung tích bể nước 52m3 ta thiết kế bể nước có kích thước 7.8 4.2 
1.6=52 m3 như hình dưới:

2

4200

3

4
3900

3900

D

E

F

1600

Hình 6.1: Mặt bằng hồ nước

3900

3900

D

E

F

Hình 6.2: Mặt cắt hồ nước
6.1.3. Mô tả kết cấu hồ nước thiết kế:
Hồ nước có kết cấu bao gồm các bản BTCT đổ liền khối : bản thành, bản nắp
và bản đáy đổ liền khối với các dầm, cột ở xung quanh.
a. Bản nắp:
C1

C1

DN1

C2

C1

3900

DN2

C2

DN3

DN2

C1

3900

4200

DN1

3

Hình 6.3: Mặt bằng bố trí các dầm nắp hồ nước
b. Bản đáy:
C1

C2

C1

DD2

C2

DD3

DD2

C1

C1

DD1
3900

4200

DD1

3900

Hình 6.4: Mặt bằng bố trí các dầm đáy hồ nước
6.2 CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC BỘ PHẬN CỦA HỒ NƯỚC MÁI.
6.2.1 Chọn chiều dày bản.

6.2.2 Chọn kích thước dầm.
Kích thước của dầm được chọn sơ bộ theo như sau:

6.2.3 Chọn tiết diện cột.
Chọn kích thước 20×20cm cho 4 cột hồ nước.

4

6.3 TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN CỦA HỒ NƯỚC MÁI.
6.3.1 Tính bản nắp.
a) Tải trọng tác dụng lên bản nắp.
LÔÙP VÖÕA TRAÙT B7,5 DAØY 15mm
SAØN BTCT B20, DAØY 80mm
TRAÙT VXM B7,5 DAØY 15

CHI TIEÁT CAÁU TAÏO BAÛN NAÉP

Bảng 6.1: Tĩnh tải tác dụng lên bản nắp.
T
T

Loại
sàn

Cấu tạo lớp sàn

(1)

(2)

(3)

1

Bàn
nắp

Trọng
Hệ số
Chiều
lượng
vượt
dày riêng
tải h (m)
(DaN/m3)
n

Lớp vữa lót B7,5
Sàn BTCT B20
Vữa trát trần B7,5

(4)

(5)

(6)

1600
2500
1600

0,015
0,08
0,015

1,3
1,...
1
CHƯƠNG 6
THIẾT KẾ BỂ NƯỚC MÁI
Nhu cầu dùng nước đối với các công trình phục vụ cho sinh hoạt cũng như lưu
lượng nước phải đủ cho cứu hỏa mỗi khi xảy ra hỏa hoạn công việc đặc biệt quan
trọng cần được tính cụ thể với từng nhu cầu. Đối với các công trình cao tầng thì
ngoài việc lấy nước từ hệ thng cung cấp nước của thành phố, còn phải b trí thêm hệ
thống c tự cấp của công trình. Thông thường thì b trí 2 hệ thống: hệ thống bể
nước ngầm và hệ thống bể nưc nổi (mái). Trong điều kiện thời gian cho phép em chỉ
tính bể nước nổi (mái). Việc tính toán thiết kế được trình bày cụ thể ở phần sau.
6.1 TÍNH DUNG TÍCH BỂ NƯỚC.
6.1.1 Lượng nước dùng cho sinh hoạt (V
sh
).
Dựa theo tiêu chuẩn TCVN 4513-88.
Nhàbên trong căn hộ có vòi nước s dụng,tiểu, vòi tắm giặt, bếp riêng:
chọn khoảng 200 l/người, ngày. Ước tính dân cư khoảng 180 người.
Vậy dung tích bể chứa nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt là:
Q
sh
= 180x200 = 36000 (lít) = 36 m
3
.
6.1.2 Lượng nước cần cho cứu hỏa (V
ch
).
)(4.53615,0%15
3
mVV
shch
Tổng lượng nước cần:
)(4.414.536
3
mVVV
chsh
Dung tích bể nước cần thiết kế:
)(524.4125,125,1
3
mVV
b
Với yêu cầu dung tích bể nước 52m
3
ta thiết kế bể c có kích thước 7.8
4.2
1.6=52 m
3
như hình dưới:
Thiết kế hồ nước mái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hồ nước mái - Người đăng: Đỗ Hữu Bách
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thiết kế hồ nước mái 9 10 12