Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hộp giảm tốc cho máy nén viên

Được đăng lên bởi Hoàng Gia
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC MÁY NÉN VIÊN
PHẦN 1 : TÍNH TOÁN THÔNG SỐ BAN ĐẦU
I. Động cơ :
-

P = 110 kW .
Nđc = 750 v/ph .
ɳđc = 0,86 .
Tỷ số truyền :

II.

750
135

-

u∑ =

= 5,555 .

-

Hộp cần thiết kế : 2 cấp bánh răng nghiêng

-

Chọn u2 = 2,5 ; u3 =

5,555
2,5

= 2,222 .

Thông số trục I :

III.
-

-

Công suất :
P1 = Pđc . ɳol . ɳđc . ɳk
= 110 . 0,995 . 0,86 . 1
= 94,13 kW .
Số vòng quay :
N1 = 750 v/ph .
Moment xoắn :
P

T1 = 9,55 . 106 . n

= 1,2 .106 Nmm .

Thông số trục II :

IV.
-

-

Công suất :
P2 = P1 . ɳol . ɳđc
= 94,13 . 0,995 . 0,96
= 89,91 kW .
Số vòng quay :
n

N2 = u
-

=

750
2,5

Moment xoắn :

= 300 v/ph .

P

T2 = 9,55 .106 . n

Thông số trục III :

V.
-

-

Công suất :
P3 = P2 . ɳol . ɳđc
= 89,91. 0,995 . 0,96
= 85,88 kW .
Số vòng quay :
N3 = 135 v/ph .
Moment xoắn :
P

T3 = 9,55 .106 . n
VI.

= 2,86 .106 Nmm .

= 6,075 .106 Nmm .

Bảng tổng hợp :

Trục
Công suất (kW)
Tỳ số truyền
Số vòng quay (v/ph)
Moment xoắn T (Nmm)

I
94,13
1
750
1,2.106

II
89,91
2,5
300
2,86.106

III
85,88
2,222
135
6,075.106

PHẦN 2 : THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NGHIÊNG
Cặp bánh răng I – II :
Số liệu ban đầu:
Công suất truyền P2= 89,91 kW Mômen xoắn T2 = 2,86 . 106 Nmm .
Số vòng quay trục dẫn n1 = 750 v/ph Tỉ số truyền u = 2,5 .
Số vòng quay trục bị dẫn n2 = 300 v/phút
Thời gian làm việc L = 5 năm Làm việc 1 ca / ngày
Tổng sốgiờ làm việc L= 5×300×8 = 12000 giờ
1 Chọn vật liệu cho hai bánh nhỏ và bánh l ớn (theo b ảng 6.1 [1] sách Tr ịnh
Chất)
I.

a

Bánh nhỏ: thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB≈250 có

 b1  850

MPa,

 ch1  580

MPa;
b Bánh lớn: thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn Ch ọn HB1 = HB2+(10~15)
HB nên độ rắn bánh lơn HB≈235 có
2. Ứng suất cho phép:

 b 2  750

MPa,

 ch 2  450

MPa;

a. Ứng suất tiếp xúc:
[ H ]   0 H lim

-Ứng suất tiếp xúc cho phép

N HE

0,9 K HL
sH
3

 T
 60c  i  ni ti
i 1  Tmax
2

-Số chu kỳ tương đương
Vì mỗi vòng quay răng chỉvào khớp 1 lần nên c = 1.
3
  T 3 60 
0,6 T
12
8
N HE1  60  1  486,7     


  19200  4,87  10

72 
T
72
  T

chu kỳ

  T 3 60  0,6 T
N HE1  60  1  150     


72 
T
  T

N Ho1  30  250

2,4

3



 1,7.10

12
88
  19200  1,5  10
72

chu kỳ

7

Số chu kỳ cơ sở
N Ho 2  30  2352,4  1,5.10 7
Vì NHE > NH0 nên chọn KHL1 =KHL2= 1
-Giới hạn mõi tiếp xúc cho phép
Theo [bảng 6.13 sách T. Lộc] với thép 45, tôi cải thiện đạt độ rắn HB 180…350
 Ho lim  2 HB  70
-Giới hạn mõi tiếp xúc cho phép
(MPa)
o
 H lim1  2 HB1  70 ...
TÍNH TOÁN THI T K H P GI M T C MÁY NÉN VIÊN
PH N 1 : TÍNH TOÁN THÔNG S BAN Đ U
I. Đ ng c ơ :
- P = 110 kW .
- N
đc
= 750 v/ph .
- ɳ
đc
= 0,86 .
II. T s truy n :
- u
=
750
135
= 5,555 .
- H p c n thi t k : 2 c p bánh răng nghiêng ế ế
- Ch n u
2
= 2,5 ; u
3
=
5,555
2,5
= 2,222 .
III. Thông s tr c I :
- Công su t :
P
1
= P
đc
. ɳ
ol
. ɳ
đc
. ɳ
k
= 110 . 0,995 . 0,86 . 1
= 94,13 kW .
- S vòng quay :
N
1
= 750 v/ph .
- Moment xo n :
T
1
= 9,55 . 10
6
.
P
n
= 1,2 .10
6
Nmm .
IV. Thông s tr c II :
- Công su t :
P
2
= P
1
. ɳ
ol
. ɳ
đc
= 94,13 . 0,995 . 0,96
= 89,91 kW .
- S vòng quay :
N
2
=
n
u
=
750
2,5
= 300 v/ph .
- Moment xo n :
Thiết kế hộp giảm tốc cho máy nén viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hộp giảm tốc cho máy nén viên - Người đăng: Hoàng Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Thiết kế hộp giảm tốc cho máy nén viên 9 10 711