Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hộp giảm tốc trục vít bánh răng

Được đăng lên bởi Mohamet Vuong
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 28 lần
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VỚI HGT 2 CẤP BÁNH
RĂNG – TRỤC VÍT

Trang 1

MUÏC LUÏC.
Trang
Lôøi noùi ñaàu .................................................................................. ……………. 2
PH ẦN I : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN…. 3
1.1.Chọn động cơ………………………………………………. 3
1.2 Phân phối tỉ số truyền………………………………………. 5
PHẦN II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY………………. 6
2.1 Thiết kế bộ truyền xích……………………………………... 6
2.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng thẳng ………………………... 12
2.3 Thiết kế bộ truyền trục vít………………………………….. 20
2.4 Tính toán trục………………………………………………. 29
2.5 Tính toán chọn ổ lăn………………………………………... 48
2.6 Thiết kế vỏ hộp……………………………………………... 54
2.7 Thiết kế các chi tiết phụ…………………….......................... 55
2.7 Bảng dung sai lắp ghép……………………………………... 57
Tài liệu tham khảo…………………………………………………… 58.

Trang 2

PHẦN I : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

1.1 CHỌN ĐỘNG CƠ

Số vòng quay của tang trống:
60000.v 60000.0,5
n =
=
= 23,87 vg / ph
ct
π .D
π .400

Công suất tương đương:
Ptd = Pct .K A

với:
Pct =

F .v 5000.0,5
=
= 2,5 kW
1000
1000

Trang 3

2

 Ti 
∑

 .ti
i =1  Tmax 
KA =
2
∑ ti
2

i =1

2

2

T 
 0,8.T 
  .56 + 
 .24
T
T 



⇒ KA =
= 0,94
56 + 24

Vậy:
Ptd = 2,5.0,94 = 2,35 kW .

Công suất cần thiết của động cơ:
Pyc =

Ptd

ηch

trong đó:

ηch = ηbr .ηtv .η x .ηol4
với: hiệu suất sơ bộ của bộ truyền bánh răng: ηbr = 0,96
Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền trục vít ( z1 = 2 ): ηtv = 0,75
Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền xích: η x = 0,9 .
Hiệu suất mỗi cặp ổ: ηol = 0,99
Suy ra: η ch = 0,96.0,75.0,90.0,994 = 0,622
Vậy: Pyc =

2,35
= 3,78 kW
0,622

Do đó: chọn động cơ có công suất Pdc = 4 kW .
Tỉ số truyền chung: uch =

ndc
nct

Ta có các loại động cơ 4A đảm bảo công suất yêu cầu:
Động cơ

n dc (vg / ph)

µ ch

4A100S2Y3

2880

120,70

4A100L4Y3

1420

59,49

Trang 4

4A112MB6Y3

950

39,80

4A132S8Y3

720

30,16

Các hộp giảm tốc bánh răng trục vít phải có: uch = 50 ÷ 150
Nên ta chọn động cơ 4A100S2Y3.
1.2.Phân phối tỉ số truyền:
Ta có:
µch = µbr .µtv .µ x

Trong đó:
µch = 120,70 (mục 1.1)

Tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng chọn sơ bộ: µbr = 2, 4
Tỉ số truyền của bộ truyền trục vít chọn theo tiêu chuNn: µtv = 25
Còn lại, tỉ số truyền bộ truyền xích: u x =

uch
120,7
=
= 2,01 .
ubr .utv 2,4.25

Mômen xoắn trên các trục tính theo công thức:

9,55.106 P
T=
n
Bảng đặc tính kỹ thuật:
Trục
Thông số
Công suất (kW)
Tỉ số truyền

Động cơ

1

2

3

4

3,78

3,74

3,55

2,64

2,35

1

2,4

25

2,01

Số vòng quay (vg/ph)

2880

2880

12...
Trang
1
H THNG TRUYN ĐỘNG VI HGT 2 CP BÁNH
RĂNG – TRC VÍT
Thiết kế hộp giảm tốc trục vít bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hộp giảm tốc trục vít bánh răng - Người đăng: Mohamet Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Thiết kế hộp giảm tốc trục vít bánh răng 9 10 364