Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế khuôn 3D Quick Mold cho Solidworks

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 6 lần
3D QuickTools Limited
Concept & Tutorials
3DQuickMold

MOLDContents
SOFTWARE INTERFACE .............................................. 5
CHAPTER 1. SET PROJECT ....................................... 8
CHAPTER 2. SHRINKAGE FACTOR ........................... 8
CHAPTER 3. QM-SURFACEPARTING ........................ 9
3.1

Workpiece ..................................................................................................................... 10

3.2

Search Cavity/Core faces ............................................................................................ 12

3.3

Extract parting lines .................................................................................................... 14

3.4

Create parting surface ................................................................................................. 16

3.5

Create Cavity/Core ...................................................................................................... 19

3.6

Save Assembly .............................................................................................................. 19

CHAPTER 4. QM-SOLIDPARTING ............................ 22
4.1

Workpiece ..................................................................................................................... 22

4.2

Solid Patch .................................................................................................................... 23

4.3

Parting Surface............................................................................................................ 26

4.4

Solid Attribute .............................................................................................................. 27

4.5

Define Parting Surface ................................................................................................ 27

4.6

Create Cavity/Core ...................................................................................................... 29

4.7

Paste Bodies .................................................................................................................. 30

4.8

3DQuickMold Update................................................................................................. 31

4.9

Continuous Edges......................................................................................................... 31

4.10

Box Selection.................................................................................................
3D QuickTools Limited
Concept & Tutorials
www.3dquicktools.com
3DQuickMold
MOLD
MOLD
Thiết kế khuôn 3D Quick Mold cho Solidworks - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế khuôn 3D Quick Mold cho Solidworks - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Thiết kế khuôn 3D Quick Mold cho Solidworks 9 10 305