Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế khuôn bằng inventor 2012

Được đăng lên bởi anhkientran86-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4307 lần   |   Lượt tải: 49 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.
()

LỚP : ĐHLT-CTMA-K03.

CHƯƠNG 6:ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AUTODESK INVENTOR 2010 THIẾT
KÊ SẢN PHẨM VÀ KHUÔN
I.THIẾT KẾ SẢN PHẨM.
1. Bản vẽ chi tiết.
2. Trình tự thiết kế.
¾ Bước 1:Tạo khối.
-Vẽ sketch 1.
Gọi các lệnh Rectangular,Project Geometry,Dimention,vẽ sketch 1 như hình 1.

Hình 1
-Extrude khối.
Gọi lệnh:Moldel/Create /Extrude.
Thẻ Extents chọn Dimention.
Khoảng extrude 20.

SVTH : 01. Nguyễn Hoàng.
02. Nguyễn Văn Phú.

GVHD: Th.s.Phạm Đình Quang

1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.
()

LỚP : ĐHLT-CTMA-K03.

Hình 2
¾ Bước 2: Tạo vỏ.
Gọi lệnh Mold/Modify/Shell.

Hình 3
Nhập Thickness =2.
¾ Bước 3:Thiết kế gân đỡ.
-Vẽ sketch 2
SVTH : 01. Nguyễn Hoàng.
02. Nguyễn Văn Phú.

Hình 4

GVHD: Th.s.Phạm Đình Quang

2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.
()

LỚP : ĐHLT-CTMA-K03.

Gọi các lệnh lines,Dimentions vẽ sketch 2.

-Extrude gân.
Gọi lệnh: Moldel/Create /Extrude.

Thẻ Extents chọn Dimention.
Nhập khoảng cách Extrude là 2.
SVTH : 01. Nguyễn Hoàng.
02. Nguyễn Văn Phú.

GVHD: Th.s.Phạm Đình Quang

3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.
()

LỚP : ĐHLT-CTMA-K03.

-Lấy gân đối xứng.
Gọi lệnh: Mold/Pattem/Mirror.

¾ Bước 4:Tạo lỗ.
-Gọi các lệnh Rectangular,dimention vẽ sketch 3.

-Extrude lỗ.
SVTH : 01. Nguyễn Hoàng.
02. Nguyễn Văn Phú.

GVHD: Th.s.Phạm Đình Quang

4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.
()

LỚP : ĐHLT-CTMA-K03.

¾ Bước 5: Thiết kế lỗ bắt vít.
-Vẽ sketch 4.
Gọi các lênh Plane,Line,dimention vẽ ketch 4.

-Revolve.
Gọi lệnh: Moldel/create/revolve.
SVTH : 01. Nguyễn Hoàng.
02. Nguyễn Văn Phú.

GVHD: Th.s.Phạm Đình Quang

5

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.
()

LỚP : ĐHLT-CTMA-K03.

-Tạo lỗ.
Sử dụng lệnh Cycle vẽ Sketch 7.

-Extrude lỗ.
Gọi lệnh: Moldel/create/Extrude.
SVTH : 01. Nguyễn Hoàng.
02. Nguyễn Văn Phú.

GVHD: Th.s.Phạm Đình Quang

6

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.
()

LỚP : ĐHLT-CTMA-K03.

¾ Bước 6: Bo tròn cạnh sắc.
Gọi lệnh: Moldel/Modify/Fillet.
Nhập bán kính bằng 1 mm.

II.THIẾT KẾ KHUÔN.
1. Bản vẽ lắp.
SVTH : 01. Nguyễn Hoàng.
02. Nguyễn Văn Phú.

GVHD: Th.s.Phạm Đình Quang

7

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.
()

LỚP : ĐHLT-CTMA-K03.

2. Trình tự thiết kế.
¾ Bước 1:Gọi sản phẩm cần ép phun.
Gọi lệnh: Mold Layout/Plastic Part.
Sau khi khởi động trình ứng dụng Mold Design,sử dụng lệnh Mold Layout/Plastic Part
để lấy chi tiết cần thiết kế khuôn.

¾ Bước 2:Xác định hướng mở khuôn.
Gọi lệnh: Mold Layout/Adjust Orientation.
Nhấn Flip Moldable Part/Done.

SVTH : 01. Nguyễn Hoàng.
...
ĐỒ ÁN TT NGHIP. LP : ĐHLT-CTMA-K03.
(http://codientu.org)
SVTH : 01. Nguyn Hoàng. GVHD: Th.s.Phm Đình Quang
02. Nguyn Văn Phú.
1
CHƯƠNG 6:NG DNG PHN MM AUTODESK INVENTOR 2010 THIT
KÊ SN PHM VÀ KHUÔN
I.THIT K SN PHM.
1. Bn v chi tiết.
2. Trình t thiết kế.
¾ Bước 1:To khi.
-V sketch 1.
Gi các lnh Rectangular,Project Geometry,Dimention,v sketch 1 như hình 1.
Hình 1
-Extrude khi.
Gi lnh:Moldel/Create /Extrude.
Th Extents chn Dimention.
Khong extrude 20.
Thiết kế khuôn bằng inventor 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế khuôn bằng inventor 2012 - Người đăng: anhkientran86-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Thiết kế khuôn bằng inventor 2012 9 10 356