Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế khuôn ép phun nhựa

Được đăng lên bởi Congtu Banggia
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3051 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1

B

GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
Đ I H C ĐÀ N NG

2

Công trình ñư c hoàn thành t i
Đ I H C ĐÀ N NG

BÙI VŨ
Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Nguy n Xuân Hùng

THI T K , CH T O KHUÔN ÉP PHUN NH A
B NG CÔNG NGH CAD/CAM/CNC

Ph n bi n 1: ……………………………………………..

CHO CÔNG TY NH A VI T ÚC
Ph n bi n 2: ……………………………………………..
Chuyên ngành: CÔNG NGH CH T O MÁY
Mã s

: 60.52.04

Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m lu n văn
t t nghi p Th c sĩ K thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày
tháng
năm 2011.
TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T

Đà N ng - Năm 2011

Có th tìm hi u Lu n văn t i:
- Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng;
- Thư vi n Trư ng Đ i h c Bách khoa, Đ i h c Đà N ng.

3
M

Đ U

1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI:

4
có th ch t o nh ng b khuôn ph c t p và có ñ chính xác cao ñ
t o ra nh ng s n ph m ñáp ng ñư c v i nhu c u c a th trư ng.
Nh m tìm hi u sâu hơn v lĩnh v c khuôn m u, em ch n ñ

M t trong nh ng thành t u quan tr ng nh t c a ti n b khoa
h c k thu t là s phát tri n m nh m c a ngành v t li u polyme, các
nhà s n xu t ñã ñưa ra th trư ng nhi u ch ng lo i ch t d o v i các
tính ch t hơn h n các lo i v t li u khác ñó là nh , b n, ñ p, d gia
công,…Bên c nh ñó, trên th gi i nhu c u s d ng ch t d o trong k
thu t cũng như dân d ng ngày càng tăng, nhi u s n ph m ñư c s n
xu t t v t li u ch t d o ngày càng ña d ng và phong phú v hình
dáng, ch ng lo i, giá tr s d ng c a các lo i s n ph m này xâm nh p
vào m i lĩnh v c c a n n kinh t và dân d ng. Khi ch t lư ng cu c

tài “Thi t k , ch t o khuôn ép phun nh a b ng công ngh
CAD/CAM/CNC cho Công ty nh a Vi t Úc”.
2. M C ĐÍCH Đ TÀI:
- Thi t k qui trình công ngh gia công khuôn ép phun khay
nh a b ng công ngh CAD/CAM/CNC
- Gia công khuôn trên máy CNC b ng công ngh
CAD/CAM/CNC
3. PH M VI VÀ N I DUNG NGHIÊN C U:

s ng ngày càng cao thì yêu c u v ch t lư ng và giá thành c a các
s n ph m t nh a càng kh t khe hơn, d n ñ n thách th c l n cho các

- Nghiên c u v ch t d o

nhà s n xu t và gia công, cũng vì th ngành công nghi p khuôn m u

- Nghiên c u ph n m m proengineer

ñã ra ñ i ñ ñáp ng nhu c u ñó. Hi n nay, trên th gi i ngành công

- Nghiên c u máy công c CNC

nghi p này phát tri n r t m nh m , ñã cho ra nhi u s n ph m ch t

- Nghiên c u thi t k và ch t o khuôn ép phun khay nh a
b ng công ngh CAD/CAM/CNC

lư ng cao và giá thành h .
Lĩnh v c thi t k khuôn m u cho s n ph m nh a là m t lĩnh
v c k thu t r t m i m

nư c ta, ñã t o ra ñư c nhi u s n ph m có

ch t lư ng cao s d ng trong các ngành công nghi p và dân d ng.
Đ c bi t, chúng ta ...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
BÙI VŨ
THIT K, CH TO KHUÔN ÉP PHUN NHA
BNG CÔNG NGH CAD/CAM/CNC
CHO CÔNG TY NHA VIT ÚC
Chuyên ngành: CÔNG NGH CH TO MÁY
Mã s : 60.52.04
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ K THUT
Đà Nng - Năm 2011
2
Công trình ñược hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Người hướng dn khoa hc: TS. Nguyn Xuân Hùng
Phn bin 1: ……………………………………………..
Phn bin 2: ……………………………………………..
Lun văn s ñược bo v trước Hi ñồng chm lun văn
tt nghip Thc sĩ K thut hp ti Đại hc Đà Nng vào ngày
tháng năm 2011.
Có th tìm hiu Lun văn ti:
- Trung tâm Thông tin - Hc liu, Đại hc Đà Nng;
- Thư vin Trường Đại hc Bách khoa, Đại hc Đà Nng.
Thiết kế khuôn ép phun nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế khuôn ép phun nhựa - Người đăng: Congtu Banggia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thiết kế khuôn ép phun nhựa 9 10 938