Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ KHUÔN MẪU

Được đăng lên bởi Van Minh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Mẫu chương trình đào tạo tín chỉ)
1. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: THIẾT KẾ KHUÔN MẪU VÀ CAE.

-

Mã môn học: 401089

-

Số tín chỉ: 3

-

Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học

-

Loại môn học: Lý thuyết


Bắt buộc:



Lựa chọn: 

-

Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Vẽ cơ khí và dung sai
lắp ghép.

-

Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này): Thực hành CAD/CAM/CNC

-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-



Nghe giảng lý thuyết

: 36 tiết



Làm bài tập trên lớp

: 9 tiết



Thảo luận

: …tiết



Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): … tiết



Hoạt động theo nhóm

: 15 tiết



Tự học

: 135 giờ

Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Cơ – Điện – Điện
Tử, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM.

2. Mục tiêu của môn học
-

Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ sở về thiết kế khuôn ép phun nhựa, giới thiệu giúp
sinh viên làm quen với ứng dụng CAD/CAM vào quá trình thiết kế sản phẩm nhựa,
tách khuôn và lập các chương trình gia công chế tạo khuôn nhựa tự động. Ứng dụng
lĩnh vực CAE trong phân tích dòng chảy trong khuôn.

-

Kỹ năng: Biết sử dụng các phần mềm CAD/CAM/CAE để thiết kế, chế tạo và tính
toán tối ưu trong chế tạo khuôn.

-

Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập ở lớp và ở nhà.

3. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)

-

Nội dung môn học giới thiệu sơ lược về nhựa và một số các công nghệ tạo sản phẩm
nhựa. Trình bày cấu tạo cơ bản của khuôn ép phun nhựa, giới thiệu kết cấu cơ khí
nguyên tắc hoạt động của 7 bộ khuôn cơ bản từ đó phân tích nhiệm vụ của các chi
tiêt thành phần cấu tạo nên bộ khuôn. Cơ sở thiết kế các chi tiết cơ bản, hệ thống dẫn
nhựa, hệ thống điều khiển nhiệt độ khuôn, hệ thống lói đẩy sản phẩm, các kết cấu
khuôn đặc biệt: khuôn có nhiều mặt tách khuôn, khuôn cho sản phẩm có gờ mấu bên
trong, khuôn cho các sản phẩm có ren. Giới thiệu ứng dụng công nghệ
CAD/CAM/CAE trong thiết kế, gia công và tính toán tối ưu trong chế tạo khuôn.

4. Tài liệu học tập
-

-

Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác)
ghi theo thứ tự ưu tiên (tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài
liệu này, website, băng hình, ...).
[1] [1.] Th.S. Trần Đình Huy. Bài giảng: Cơ sở thiết kế khuôn ép phu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Mẫu chương trình đào tạo tín chỉ)
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: THIẾT KẾ KHUÔN MẪU VÀ CAE.
- Mã môn học: 401089
- Số tín chỉ: 3
- Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học
- Loại môn học: Lý thuyết
Bắt buộc:
Lựa chọn:
- Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Vẽ cơ khí và dung sai
lắp ghép.
- Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này): Thực hành CAD/CAM/CNC
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Nghe giảng lý thuyết : 36 tiết
Làm bài tập trên lớp : 9 tiết
Thảo luận : …tiết
Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): … tiết
Hoạt động theo nhóm : 15 tiết
Tự học : 135 giờ
- Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Cơ – Điện – Điện
Tử, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM.
2. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Trang bị kiến thức sở về thiết kế khuôn ép phun nhựa, giới thiệu giúp
sinh viên m quen với ứng dụng CAD/CAM vào quá trình thiết kế sản phẩm nhựa,
tách khuôn lập các chương trình gia công chế tạo khuôn nhựa tự động. Ứng dụng
lĩnh vực CAE trong phân tích dòng chảy trong khuôn.
- Kỹ năng: Biết sử dụng các phần mềm CAD/CAM/CAE để thiết kế, chế tạo tính
toán tối ưu trong chế tạo khuôn.
- Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập ở lớp và ở nhà.
3. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)
THIẾT KẾ KHUÔN MẪU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ KHUÔN MẪU - Người đăng: Van Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
THIẾT KẾ KHUÔN MẪU 9 10 202