Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế lò điện trở

Được đăng lên bởi Đoàn Trọng Hiếu
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc
®Ò tµi

ThiÕt kÕ lß ®iÖn trë
1. §Çu ®Ò thiÕt kÕ :
ThiÕt kÕ lß ®iÖn trë
2. Ngêi thùc hiÖn :
Hä vµ tªn
Líp
Kho¸
Gi¸o viªn híng dÉn
N¨m thùc hiÖn :

NguyÔn V¨n Kh¸nh
Tù §éng Ho¸ 1
47
Ph¹m Quèc H¶i
2006

ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc
®Ò tµi

ThiÕt kÕ lß ®iÖn trë

1. C¸c sè liÖu cho tríc :
NhiÖt ®é lß
400 - 600 (
C«ng suÊt ®Þnh møc
40 ( kW )
Tæn hao nhiÖt
10 ( kW )

0

C)

1

§iÖn ¸p nguån líi

3*380 ( V )

2. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n :
Ch¬ng 1
Giíi thiÖu chung vÒ lß ®iÖn trë
Ch¬ng 2
Giíi thiÖu vÒ m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha
Ch¬ng 3
ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch lùc
Ch¬ng 4
ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn
KÕt luËn
3. C¸c b¶n vÏ :
B¶n vÏ tæng thÓ toµn bé s¬ ®å nguyªn lý m¹ch thiÕt kÕ (c¶ m¹ch lùc vµ m¹ch
®iÒu khiÓn ) trªn giÊy vÏ kü thuËt khæ A2.

2

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu..........................................................................................................4
Ch¬ng 1- tæng quan vÒ cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña lß ®iÖn..............5
I - Giíi thiÖu chung vÒ lß ®iÖn..................................................................5
1 - §Þnh nghÜa.............................................................................................5
2 - ¦u ®iÓm cña lß ®iÖn so víi c¸c lß sö dông nhiªn liÖu........................5
3 - Nhîc ®iÓm cña lß ®iÖn...........................................................................5
II-Giíi thiÖu chung vÒ lß ®iÖn trë............................................................6
1 - Nguyªn lý lµm viÖc cña lß ®iÖn trë.......................................................6
2 - Nh÷ng vËt liÖu dïng lµm d©y nung.....................................................6
a) - Yªu cÇu cña vËt liÖu dïng lµm d©y nung..........................................6
b)- D©y nung kim lo¹i..............................................................................6
III-CÊu t¹o lß ®iÖn trë................................................................................7
I- Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi cÊu t¹o lß ®iÖn....................................7
1 - Hîp lý vÒ c«ng nghÖ..........................................................................7
2 - HiÖu qu¶ vÒ kü thuËt.........................................................................7
3 - Ch¾c ch¾n khi lµm viÖc.....................................................................7
4 - TiÖn lîi khi sö dông..........................................................................8
5 - RÎ vµ ®¬n gi¶n khi chÕ t¹o.......................
ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc
®Ò tµi
ThiÕt kÕ lß ®iÖn trë
1. §Çu ®Ò thiÕt kÕ :
ThiÕt kÕ lß ®iÖn trë
2. Ngêi thùc hiÖn :
Hä vµ tªn NguyÔn V¨n Kh¸nh
Líp Tù §éng Ho¸ 1
Kho¸ 47
Gi¸o viªn híng dÉn Ph¹m Quèc H¶i
N¨m thùc hiÖn : 2006
ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc
®Ò tµi
ThiÕt kÕ lß ®iÖn trë
1. C¸c sè liÖu cho tríc :
NhiÖt ®é lß 400 - 600 (
0
C)
C«ng suÊt ®Þnh møc 40 ( kW )
Tæn hao nhiÖt 10 ( kW )
1
Thiết kế lò điện trở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế lò điện trở - Người đăng: Đoàn Trọng Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Thiết kế lò điện trở 9 10 159