Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạch đếm và hiển thị số xe trên gara ô tô

Được đăng lên bởi Văn Tùng Nguyễn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Trường Đại Học SPKT Hưng Yên
Khoa Điện – Điện tử

Đồ án môn học(Kĩ thuật số)
Lớp: Đ-ĐTK40

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Hưng Yên, tháng 2 năm 2012

GVHD: VŨ VĂN CHIẾN

@&?

-1-

Trường Đại Học SPKT Hưng Yên
Khoa Điện – Điện tử

Đồ án môn học(Kĩ thuật số)
Lớp: Đ-ĐTK40

LỜI MỞ ĐẦU
Khoa häc kü thuËt ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ, c¸c c«ng nghÖ
míi thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau còng nhê ®ã ®· ra ®êi nh»m ®¸p øng nhu cÇu
cña x· héi vµ kü thuËt sè còng n»m trong sè ®ã. HÞªn nay kü thuËt sè ®· ®îc
gi¶ng d¹y réng r·i ë c¸c trêng §¹i Häc Cao §¼ng trong c¶ níc , nh»m ®¸p øng vÒ
nhu cÇu ®iÒu khiÓn, ®o lêng ®iÒu chØnh cña d©y truyÒn c«ng nghiÖp .
Trong qu¸ tr×nh häc ë trêng §¹i häc S Ph¹m Kü ThuËt Hng Yªn, nh»m n©ng
cao kÜ n¨ng thùc hµnh chóng em ®îc c¸c thÇy c« trong khoa ®iÖn - ®iÖn tö giao
cho lµm ®Ò tµi “ chuyển đổi từ mã nhị phân( từ 4->8 bit) sang mã BCD
hiển thị ra led 7 thanh”
Díi sù gióp ®ì cña c¸c thÇy trong khoa vµ c¸c b¹n ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì tËn
t×nh cña thÇy Vũ Văn Chiến, sau 1 thêi gian chóng em ®· hoµn thµnh ®Ò tµi.
Trong qu¸ tr×nh lµm kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nªn chóng em mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®å ¸n cña chóng em ® îc
hoµn thiÖn h¬n.
Qua ®©y chóng em xin ®îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi thÇy Vũ Văn Chiến
®· tËn t×nh chØ b¶o cho chóng em, ®Ó cã thÓ hoµn thµnh ®Ò tµi.
Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Nhãm sinh viªn thùc hiÖn
: Nguyễn xuân Đông
Bùi Tiến Đông
Lưu Quang Đoàn

GVHD: VŨ VĂN CHIẾN

@&?

-2-

Trường Đại Học SPKT Hưng Yên
Khoa Điện – Điện tử

Đồ án môn học(Kĩ thuật số)
Lớp: Đ-ĐTK40

LỜI CẢM ƠN
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy vũ
văn chiến đã tận tình chỉ dạy hướng dẫn, đóng
góp nhiều ý kiến quý báu và tạo điều kiện chúng
em sửa sai và hoàn chỉnh kiến thức của mình trong
suố...
Trường Đại Học SPKT Hưng Yên Đồ án môn học(Kĩ thuật số)
Khoa Điện – Điện tử Lớp: Đ-ĐTK40
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Hưng Yên, tháng 2 năm 2012
GVHD: VŨ VĂN CHIẾN
@ &?
- 1 -
Thiết kế mạch đếm và hiển thị số xe trên gara ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạch đếm và hiển thị số xe trên gara ô tô - Người đăng: Văn Tùng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Thiết kế mạch đếm và hiển thị số xe trên gara ô tô 9 10 980