Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạch điều khiển pha-xung cho bộ biến đổi chỉnh lưu Tiristor 3 pha đối xứng (sử dụng phương pháp xung chùm)

Được đăng lên bởi Nam Pham
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế mạch điều khiển pha-xung cho bộ
biến đổi chỉnh lưu Tiristor 3 pha đối xứng (sử
dụng phương pháp xung chùm)
Thành viên nhóm:
1.Nguyễn Văn Tuyến 20122727 ĐK-TĐH01-K57
2.Lê Duy Mạnh

20122054 ĐK-TĐH02-K57

1.Thiết kế mạch điều khiển sử dụng khuếch đại thuật toán
và khếch đại xung

2.Linh kiện sử dụng

3.Mô phỏng PSIM và đánh giá kết quả

1.Thiết kế mạch điều khiển sử dụng khuếch đại thuật
toán và khếch đại xung

Mạch điều khiển (mạch driver) gồm có các khâu:

◦ Khâu đồng bộ
◦ Khâu tạo xung răng cưa
◦ Khâu so sánh
◦ Khâu tạo xung đơn
◦ Khâu khuếch đại xung

Khâu đồng bộ

◦ Xác định điểm gốc để tính góc điều khiển
◦ Hình thành điện áp có dạng phù hợp làm xung nhịp cho hoạt động
của khâu tạo điện áp tựa phía sau


Khâutạoxungrăngcưa
 
(khâutạođiệnáptựa)

◦

Nửachukỳđầu(nạp tụ )

◦

Nưachukỳsau(xảtụ)

 Khâu so sánh
Chức năng: so sánh điện áp điều khiển
với điện áp tựa ( điện áp răng cưa) =>
xác định góc điều khiểnα

 Khâutạo dao động
Chức năng: Tạo xung tần số cao, điều
chế độ rộng cho xung chùm

 Khâu tạo xung chùm:
Độ rộng xung chùm mở van: cỡ
100us

 Khâu khuếch đại xung
Mục đích: Tăng công suất để mở van
hiệu quả
Sử dụng sơ đồ Darlington tăng hệ số
dòng

2.Linhkiện sử dụng
100k/2W

1

◦ Transistor TIP41C

102/2kV

104

3

Kýhiệu

Icmax(A)

27

Pcmax(W
)

10k

10V

Resistor 2W

TIP41C

6

Uceo.ma

Ucbo.ma
Điệnápnguồncấp

hfe
Điệnápđầ

x(V)

(V)
x (V)

uvàotốiđa

57

3

65

Cap np W0.3

Cap np 104 => 105pF
DòngfT(
điện tối đa của nguồn cấp(mA)

MHz)

Resistor 1/4W

(V)

±16 - 32
140

100

32
15-75

3

OpamLM324

Diode Zenner

3

1N4148

30

20k

6

Var Resistor

220n

6

Cap np 1pF - 472pF

◦ Transistor

22n

Ký hiệu
2k

Icmax

Pcmax

(A)

(W)

33n

3k3

C945
6

Uđm
Uceo.m
6

ax (V)

Iv,av
Ucbo.m

Ugmax
hfe

0.1

0.4

1200V
50
6

Cap np 1pF - 472pF

Igmax
fT

dI/dt

dU/dt

100A/µs

250V/µs

Resistor 1/4W

ax (V)

(MHz)

6

C946

Diode 1A

Cap np 104 => 105pF

50A
60

1,3V
90-120

BTW69

100-180 80mA

Resistor 1/4W

470

6

Resistor 1/4W

56k

6

Resistor 1/4W

5k1

3

Resistor 1/4W

3.Mô phỏng và đánh giá kết quả

Kết nối mạch điều khiển và mạch lực

Kết quả chạy mô phỏng cho cực điều khiển gk1

Thank you
for your attention!

Questions and comments are welcome!

...

 !"
#$%&'(
)*+,-
./01234156.55757898:6.9;7
5/<+=1>56.556;?898:659;7
Thiết kế mạch điều khiển pha-xung cho bộ biến đổi chỉnh lưu Tiristor 3 pha đối xứng (sử dụng phương pháp xung chùm) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạch điều khiển pha-xung cho bộ biến đổi chỉnh lưu Tiristor 3 pha đối xứng (sử dụng phương pháp xung chùm) - Người đăng: Nam Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thiết kế mạch điều khiển pha-xung cho bộ biến đổi chỉnh lưu Tiristor 3 pha đối xứng (sử dụng phương pháp xung chùm) 9 10 98