Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạch gray sang du3

Được đăng lên bởi mottuoigiangho
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------------

BÀI TẬP
KĨ THUẬT XUNG SỐ
THIẾT KẾ MẠCH CHUYỂN MÃ TỪ
GRAY SANG DƯ 3

Đề số 25:
Mã đầu vào: GRAY  Mã đầu ra: DƯ 3
Bài làm
:
A

CODE

F0

B

F1

C

F2

D

F3

GRAY

DU 3

1.Phân tích mạch:
- Bảng công tác:
Số thập
phân

GRAY
ABCD

DƯ 3
F0F1F2F3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0000
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100
1100
1101
X(1111)
X(1110)
X(1010)
X(1011)
X(1001)
X(1000)

0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
X(1101)
X(1110)
X(1111)
X(0000)
X(0001)
X(0010)

Tổ hợp
thừa

2.Tối giản biểu thức logic:
a)Dùng bảng K:
AC D

cd
ab

00

01

11

10

00

0

0

0

0

01

0

11
10

X

X

CD

B

cd
ab

00

00

0

01

0

X

X

11

0

X

X

10

X

01

11

0

0

X

10

X

X

X

X

ABD

F0 =

a
F1 = C D  ABD

B  AC D
BC D

cd
ab

cd
ab

01

11

00

0

0

01

0

0

11

0

X

X

11

X

X

X

10

10

00

X

10
D

00

00
01

01

11

0
0

10
0

ABC D

BCD

0
0

X

X

X

X

X

X

cd
ab

00

01

11

10

1

1

1

AD

cd
ab

00

01

11

10

00
1

1

11

1
F2 = D
1
1

X

X

10

X

X

X

01

X

BC D

00
F 301
=

1

AD11
 BCD  BC 1
D  BC
XD  AXBC D

10

X

X

X

X

F0= BC  BD  AC D

F1= C D  ABD  ABD

10

cd
ab

00

1

1

00

1

01

1

1

01

11

1

X

X

11

1

10

X

X

X

10

X

cd
ab

00

00

01

X

11

D

01

11
1

1
X

1
X

X

X

X

F2= D
F 3  A BC D  A BCD  ABC D  ABC D  ABC D
 ABCD  A BC D  A BC D

b) Tối giản bằng định lý logic:

F 0  ABC D  ABC D  ABCD  ABC D  ABC D  ABCD  ABC D  A BC D
 BC  BD  AC D

F1  A BC D  A BCD  A BC D  ABC D  ABC D  ABCD  ABC D  A BC D
C D  ABD  A BD
F 2  A BC D  ABC D  ABC D  A BC D  ABC D  A BC D  A BC D  ABC D
 BC D  BC D  BC D  BC D
D

10

F 3  A BC D  A BCD  ABC D  ABC D  ABC D  ABCD  A BC D  A BC D

3) Thiết kế mạch, vẽ mạch, viết chương trình mô phỏng:
a) Dạng OR-AND:

- Ta có:
+

F 0  BC  BD  AC D

+

F1 C D  ABD  A BD

+
+

F 2 D

A
[3]

[5]

[6]

B

F2
[4]

[17]

[16]

C

F3
[15]

[12]

[13]

[14]

[18]

D

F0

1
[1]

[2]

[7]

[8]

F1

0
[9]

b) Dạng AND-OR:
- Ta có:
+

F 0 ( A  B )( A  B  D)( A  C  D )( A  B  C  D )

+

F1 (C  D )( A  B  D )( A  B  D )

+

F 2 D

+

[11]

[10]

c)NOR-AND:
- Ta có:

+

F 0 ( A  B )( A  B  D )( A  C  D)( A  B  C  D )
( A  B )  ( A  B  D )  ( A  C  D )  ( A  B  C  D )
 A B  A BD  AC D  A BC D

+
+

F1 (C  D )( A  B  D )( A  B  D )
C D  A BD  ABD

F 2 D

+
d)Dạng NOR-NOR:
- Ta có:
+
+
+

F 0 ( A  B )( A  B ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------------
BÀI TẬP
KĨ THUẬT XUNG SỐ
THIẾT KẾ MẠCH CHUYỂN MÃ TỪ
GRAY SANG DƯ 3
Thiết kế mạch gray sang du3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạch gray sang du3 - Người đăng: mottuoigiangho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thiết kế mạch gray sang du3 9 10 806