Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ MẠCH IN MẠCH ĐIỀU CHỈNH VÀ ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ

Được đăng lên bởi truongdtkc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THIẾT KẾ MẠCH IN MẠCH ĐIỀU CHỈNH VÀ
ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ

Mạch điện gồm 4 điện trở, 1 biến trở, 2 tụ không phân cực, 3 diode, 2 Transistor NPN, 2 đầu nối 2
chân, 1 Triac, 1 công tắc, 1 cuộn dây và 6 chân Mass.
Chọn Start > Programs > OrCAD Release 9.0 > Capture CIS khởi động OrCAD.
Từ cửa sổ làm việc, chọn File > New > Project tạo 1 đề án mới.
Hộp thoại New Project xuất hiện, nhập tên (đề án) cho mạch là DIEU CHINH VA ON DINH TOC DO
DONG CO. Tại khung Location chọn đường dẫn là C:\My Documents, nhấp OK.
Tiến hành lấy linh kiện. Các linh kiện trong mạch được chứa trong các thư viện với các tên như sau:
4 điện trở được lấy trong DISCRETE > R.
1 biến trở được lấy trong DISCRETE > RESISTOR VAR.
2 tụ không phân cực nằm trong DISCRETE > CAP NP.
1 công tắc được lấy trong DISCRETE > SW MAG-SPDT.
3 diode được lấy trong DISCRETE > DIODE.
1 triac được lấy trong DISCRETE > T2801.
1/2

2 Transistor NPN nằm trong TRANSISTOR > 2N1208.
2 Header 2 chân nằm trong CONNECTOR > CON2.
1 cuộn dây được lấy trong DISCRETE > INDUCTOR FERRITE.
6 chân Mass được chứa trong CAPSYM > GND-POWER CAPSYM.
Tiếp tục, thay đổi giá trị linh kiện và nối kết các chân linh kiện theo sơ đồ nguyên lý.
Nhấp biểu tượng Create netlist trên thanh công cụ để tạo tập tin có đuôi là .MNL.
Khởi động Layout Plus bằng cách nhấp chọn Start > Programs > OrCAD Release 9 > Layout Plus.
Để mở một trang mạch in mới, chọn File > New.
Hộp thoại Load Template File xuất hiện, ở khung File name giữ nguyên giá trị mặc định DEFAULT.
Nhấp Open mở file.
Hộp thoại Load Netlist Source xuất hiện, chọn tập tin để thực hiện là DIEU CHINH VA ON DINH
TOC DO DONG CO.MNL, nhấp Open.
Trên màn hình xuất hiện hộp thoại Save File As, ở khung File name chúng ta đặt tên là DIEU CHINH
VA ON DINH TOC DO DONG CO, nhấp Save.
Sau một thời gian, hộp thoại Link Footprint to Component xuất hiện yêu cầu chọn các chân linh
kiện cần kết nối. Nhấp vào nút Link existing footprint to component.
Các chân được chọn để kết nối như sau:
Điện trở có sơ đồ chân trong JUMPER > JUMPER300.
Biến trở có sơ đồ chân trong TO > TO225AB.
Tụ không phân cực có sơ đồ chân trong JUMPER > JUMPER200.
Công tắc có sơ đồ chân trong BCON100T > BLKCON.100/VH/TM1SQ/W.100/3.
Diode có sơ đồ chân trong JUMPER > JUMPER400.
Triac có sơ đồ chân trong TO > TO225AC.
Transistor NPN có sơ đồ chân trong TO > TO202AC.
Header 2 chân có sơ đồ chân trong BCON100T > BLKCON.100/VH/TM1SQ/W.100/2.
Cuộn dây có sơ đồ chân trong JUMPER > JUMPER1000.
Chọn lớp mạch in bằng cách nhấp biểu tượng View ...
THIT K MCH IN MCH ĐIU CHNH
N ĐNH TC Đ ĐNG CƠ
Mch đin gm 4 đin tr, 1 biến tr, 2 t không phân cc, 3 diode, 2 Transistor NPN, 2 đu ni 2
chân, 1 Triac, 1 công tc, 1 cun y và 6 chân Mass.
Chn Start > Programs > OrCAD Release 9.0 > Capture CIS khi đng OrCAD.
T ca s làm vic, chn File > New > Project to 1 đ án mi.
Hp thoi New Project xut hin, nhp tên (đ án) cho mch là DIEU CHINH VA ON DINH TOC DO
DONG CO. Ti khung Location chn đường dn là C:\My Documents, nhp OK.
Tiến hành ly linh kin. Các linh kin trong mch được cha trong các thư vin vi c tên như sau:
4 đin tr được ly trong DISCRETE > R.
1 biến tr được ly trong DISCRETE > RESISTOR VAR.
2 t không phân cc nm trong DISCRETE > CAP NP.
1 công tc đưc ly trong DISCRETE > SW MAG-SPDT.
3 diode được ly trong DISCRETE > DIODE.
1 triac được ly trong DISCRETE > T2801.
1 / 2
THIẾT KẾ MẠCH IN MẠCH ĐIỀU CHỈNH VÀ ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ - Trang 2
THIẾT KẾ MẠCH IN MẠCH ĐIỀU CHỈNH VÀ ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ - Người đăng: truongdtkc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THIẾT KẾ MẠCH IN MẠCH ĐIỀU CHỈNH VÀ ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 9 10 600