Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạch Logic va analog

Được đăng lên bởi Văn Xứng
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG

BÀI GIẢNG :
THIẾT KẾ MẠCH LOGIC VÀ ANALOG
( Tài liệu lưu hành nội bộ)

Thái nguyên, tháng 10 năm 2012
1

PHẦN I: THIẾT KẾ MẠCH LOGIC
Chương I: Đại số boole và các linh kiện điện tử số
1.1. Một số khái niệm cơ bản

- BiÕn logic: §¹i l-îng biÓu diÔn b»ng ký hiÖu nµo ®ã chØ lÊy gi¸ trÞ "1" hoÆc "0".
- Hµm logic: BiÓu diÔn nhãm c¸c biÕn logic liªn hÖ víi nhau th«ng qua c¸c phÐp
to¸n logic, mét hµm logic cho dï lµ ®¬n gi¶n hay phøc t¹p còng chØ nhËn gi¸ trÞ
hoÆc lµ "1" hoÆc lµ "0".
- C¸c phÐp to¸n logic: cã 3 phÐp to¸n c¬ b¶n.
PhÐp nh©n (vµ) - kÝ hiÖu lµ AND.
PhÐp céng (hoÆc) - kÝ hiÖu lµ OR.
PhÐp phñ ®Þnh (®¶o) - kÝ hiÖu lµ NOT
1.1.1. BiÓu diÔn biÕn vµ hµm logic

b. B¶ng thËt, b¶ng tr¹ng th¸i:
*B¶ng thËt : Quan hÖ hµm ra víi biÕn vµo ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i.
*B¶ng tr¹ng th¸i: Hµm ra kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo biÕn vµo ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i
mµ cßn phô thuéc vµo (tr¹ng th¸i) qu¸ khø cña nã.

B¶ng thËt f(A,B)= A+B
B¶ng tr¹ng th¸i
b. B×a Karnaught ( B×a c¸c n«).
BiÓu diÔn t-¬ng ®-¬ng b¶ng thËt. Mçi dßng cña b¶ng thËt øng víi mét « cña
b×a c¸c n«. To¹ ®é cña « ®-îc quy ®Þnh bëi gi¸ trÞ tæ hîp biÕn, gi¸ trÞ cña hµm t-¬ng
øng víi tæ hîp biÕn ®-îc ghi trong «.

2

1.1.2. Mét sè tÝnh chÊt cña hµm nh©n, céng, phñ ®Þnh:

- Tån t¹i phÇn tö trung tÝnh duy nhÊt cho phÐp "nh©n", phÐp "céng".
A + 0 = A;
0 - PhÇn tö trung tÝnh cho phÐp tÝnh "céng".
A.1 = A ;
1 - PhÇn tö trung tÝnh cho phÐp "nh©n".
- Ho¸n vÞ: A + B = B + A ;
A. B = B. A.
- KÕt hîp (A + B) + C = A + (B + C) = (A + C) + B
(A . B) . C = A . (B . C) = (A . C) . B
- Ph©n phèi : A.(B + C) = A.B + A.C
- Kh«ng cã sè mò, kh«ng cã hÖ sè.
A +A + . . . + A = A ;
A.A . . . A = A.
- Bï : A  A ; A  A  1;
* §Þnh lý Demorgan:

A.A  0

Tr-êng hîp thæng qu¸t : f[x i ,,]  f[x i ,,]
ThÝ dô:

X  Y  X .Y ;

X .Y  X  Y

(§¶o cña mét tæng b»ng tÝch c¸c ®¶o, ®¶o cña mét tÝch b»ng tæng c¸c ®¶o)
1.1.3. BiÓu diÔn gi¶i tÝch c¸c hµm logic

Víi c¸c kÝ hiÖu hµm, biÕn vµ c¸c phÐp tÝnh gi÷a chóng. Cã hai d¹ng gi¶i tÝch
®-îc sö dông lµ.
+ D¹ng tuyÓn: Hµm ®-îc cho d-íi d¹ng tæng cña tÝch c¸c biÕn.
+ D¹ng héi: Hµm ®-îc cho d-íi d¹ng tÝch cña tæng c¸c biÕn.
+ D¹ng tuyÓn chÝnh quy: NÕu mçi sè h¹ng chøa ®Çy ®ñ mÆt c¸c biÕn.
+D¹ng tuyÓn kh«ng chÝnh quy: ChØ cÇn Ýt nhÊt mét sè h¹ng chøa kh«ng ®Çy ®ñ
mÆt c¸c biÕn.
+ Héi chÝnh quy: NÕu mçi thõa sè chøa ®Çy ®ñ mÆt c¸c biÕn.
+ Héi kh«ng chÝnh quy: chØ cÇn Ýt nhÊt mét thõa sè kh«ng chøa ®Çy ®ñ mÆt c¸c
biÕn.
3

ThÝ ...
1
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG
BÀI GIẢNG :
THIẾT KẾ MẠCH LOGIC VÀ ANALOG
( Tài liu lưu hành nội bộ)
Thái nguyên, tháng 10 năm 2012
Thiết kế mạch Logic va analog - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạch Logic va analog - Người đăng: Văn Xứng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Thiết kế mạch Logic va analog 9 10 45