Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạng cung cấp điện cho phân xưởng

Được đăng lên bởi xuantuandn12
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SVTH: Trân Xuân Tuân

GVHD: Nguy ên Th i Thanh Truc
MỤC LỤC

CHƯƠNG I

Trang 1

SVTH: Trân Xuân Tuân

GVHD: Nguy ên Th i Thanh Truc
CHÖÔNG I

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Maõ soá

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TÍNH TOAÙN PHUÏ TAÛI PHAÂN XÖỞNG
Thieát bò
Soá luôïng P(Kw)
Cos
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
Neùn khí
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
EÙp nhöïa
Neùn khí
PAINTING
PAINTING
DRYER1
DRYER2
Neùn khí
Neùn khí
Taûi saáy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
25
20
20
20
20
20
20
10
19
10
15
15
15
15
15
3
3
15
5
15
8
1

Ksd

Uñm

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

Tính toaùn phuï taûi ñieän laø moät khaâu raât quan troïng trong quaù trình thieát keá
cung caáp ñieân. Khi tính toaùn phaûi ñaûm baûo chính xaùc ñeå ñaûm baûo caùc yeâu caàu
veà kinh teá vaø kyõ thuaät, ñoàng thôøi caàn phaûi tính ñeán nhu caàu môû roäng cuûa phaân

24
25

24
25

Sôn boät
Baén caùt

1
1
Trang 2

2
2

0.8
0.8

0.8
0.8

380
380

SVTH: Trân Xuân Tuân
26
27
28

26
27
28

Baén caùt
Huùt buïi
Maøi

GVHD: Nguy ên Th i Thanh Truc
1
1
1

15
20
100

0.8
0.8
0.8

0.8
0.8
0.8

380
380
380

1.1 ÑAËC ÑIEÅM PHAÂN XÖÔÛNG
Ñaây laø phaân xöôûng saûn xuaát nhöïa, coù daïng hình chöõ nhaät vôùi chieàu daøi
54m, chieàu roäng 18m, dieän tích xung quanh 972m 2, chieàu cao 7m. Xöôûng coù
naêm cöûa ra vaøo, moät cöûa chính roâng 6m, boán cöûa phuï roäng roäng 3m.

Trang 3

SVTH: Trân Xuân Tuân

GVHD: Nguy ên Th i Thanh Truc

MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG 23

Trang 4

SVTH: Trân Xuân Tuân

GVHD: Nguy ên Th i Thanh Truc

1.3 PHAÂN NHOÙM PHUÏ TAÛI
Phaân nhoùm phuï taûi döïa treân caùc yeáu toá:
- Caùc thieât bò trong nhoùm coù cuøng chöùc naêng.
- Phaân nhoùm theo khu vöïc.
- Phaân nhoùm coù chuù yù phaân ñeàu coâng suaát cho caùc nhoùm.
- Doøng taûi cuûa töøng nhoùm gaàn vôùi doøng taûi cuûa CB chuaån.
- Soá nhoùm khoâng neân quaù nhieàu.
1.4 XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN CHO PHAÂN XÖÔÛNG
Phaân xöôûng ñöôïc chia laøm ba nhoùm:
Nhoùm 1 :
Baûng caùc thoâng soá ôû nhoùm moät
TT
Kyù hieäu
Soá
Pñm
Ksd
Cos
Pñm.Cos
treân maët löôïng ( kw )
baèng
1
1
1
16
0.8
0.8
12.8
2
2
1
25
0.8
0.8
20
3
3
1
20
0.8
0.8
16
4
4
1
20
0.8
0.8
16
5
5
1...
    
MU
CH NG IƯƠ
Trang 1
Thiết kế mạng cung cấp điện cho phân xưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạng cung cấp điện cho phân xưởng - Người đăng: xuantuandn12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Thiết kế mạng cung cấp điện cho phân xưởng 9 10 145