Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạng GPON trong viễn thông

Được đăng lên bởi Phan Vĩnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LĨNH VỰC ICTThS. Hà Đình Dũng
Phòng NCPT Mạng và Hệ thống
Tóm tắt: Nhu cầu sử dụng dịch vụ băng thông rộng của người dùng ngày càng tăng, đòi hỏi
phải xây dựng mạng truyền tải băng rộng đủ lớn đáp ứng cho hiện tại và tương lai. Để giải
quyết vấn đề này, Tập đoàn VNPT đã quyết định xây dựng cấu trúc mạng cáp quang với công
nghệ là GPON cho các Tỉnh thành. Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT đã tham
gia cùng với Ban Viễn thông tiến hành thiết kế cấu trúc mạng cáp quang tại từng đơn vị. Để làm
được điều này, các nhóm tham gia đã phải dùng phương pháp thống kê và dự báo dựa trên đặc
điểm dân cư, phát triển kinh tế của từng vùng trong địa bàn, quy hoạch của Tỉnh,.. cũng như
hiện trạng hạ tầng hiện có để đưa ra thiết kế quy hoạch mạng một cách tối ưu nhất. Bài báo giới
thiệu một số phương pháp, công cụ mà CDIT sử dụng đế góp phần thiết kế mạng truyền tải theo
yêu cầu của Tập đoàn.
1.

hiệu quả kinh tế đòi hỏi việc thiết kế cần sát
thực tế, tận dụng hạ tầng hiện có nhưng vẫn
đủ dự phòng cho việc phát triển (không phải
đầu tư trong 10 năm tiếp theo). Để thực hiện
tốt điều này, cần phải nắm rõ được mạng
GPON như thế nào? Cũng như các công việc
cần thiết để có thể thiết kế mạng GPON.

GIỚI THIỆU

Truyền dẫn quang có nhiều ưu thế so với
truyền dẫn cáp đồng như tốc độ cao, ổn định,
không nhiễu,không bị ảnh hưởng bởi thời
tiết,... Tuy nhiên chi phí đầu tư lại cao do vậy
cần phải tính toán kỹ lưỡng để tránh lãng phí
mà vẫn đảm bảo cho sự phát triển của thuê
bao. Công nghệ GPON đã được Tập đoàn lựa
chọn để phát triển. Với mục đích đảm bảo

2.

NỘI DUNG

2.1 Mạng GPON

Hình 1: Cấu trúc mạng cáp quang
Về cơ bản, mạng GPON [1] có cấu trúc
như hình vẽ, trong đó:

(ODN) dùng cho trường hợp cung cấp kết
nối quang tới nhà thuê bao (FTTH).

- OLT (Optical Line Terminal): thiết bị kết
cuối cáp quang tích cực lắp đặt tại phía
nhà cung cấp dịch vụ thường được đặt tại
các đài trạm.

- ONU (Optical Network Unit): thiết bị kết
cuối mạng cáp quang tích cực, kết nối với
OLT thông qua mạng phân phối quang
(ODN) thường dùng cho trường hợp kết
nối tới buiding hoặc tới các vỉa hè, cabin
(FTTB, FTTC, FTTCab).

- ONT (Optical Network Terminal): thiết bị
kết cuối mạng cáp quang tích cực, kết nối
OLT thông qua mạng phân phối quang
1

- Bộ chia/ghép quang thụ động (Splitter):
Dùng để chia/ghép thụ động tín hiệu
quang từ nhà cung cấp dịch vụ đến khách
hàng và ngược lại giúp tận dụng hiệu quả
sợi quang vật lý.

- Vị trí, dung lượng, số lượng các tr...
1
THAM GIA THIẾT KẾ MẠNG GPON CỦA VNPT
ThS. Hà Đình Dũng
Phòng NCPT Mng và H thng
Tóm tt: Nhu cu s dng dch vụ băng thông rộng của người dùng ngày càng tăng, đòi hi
phi xây dng mng truyn tải băng rộng đ lớn đáp ng cho hin tại tương lai. Để gii
quyết vấn đề này, Tập đoàn VNPT đã quyết định xây dng cu trúc mng cáp quang vi công
ngh GPON cho các Tnh thành. Vin công ngh Thông tin và Truyn thông CDIT đã tham
gia cùng vi Ban Vin thông tiến hành thiết kế cu trúc mng cáp quang ti từng đơn vị. Để làm
được điều này, các nhóm tham gia đã phải dùng phương pháp thống kê d báo dựa trên đặc
điểm dân cư, phát triển kinh tế ca từng vùng trong địa bàn, quy hoch ca Tnh,.. cũng như
hin trng h tng hiện có để đưa ra thiết kế quy hoch mng mt cách tối ưu nhất. Bài báo gii
thiu mt sphương pháp, công c CDIT s dụng đế góp phn thiết kế mng truyn ti theo
yêu cu ca Tập đoàn.
1. GII THIU
Truyn dn quang có nhiều ưu thế so vi
truyn dẫn cáp đồng như tốc độ cao, ổn định,
không nhiu,không b ảnh hưởng bi thi
tiết,... Tuy nhiên chi phí đầu tư lại cao do vy
cn phi tính toán k ỡng để tránh lãng phí
vẫn đảm bo cho s phát trin ca thuê
bao. Công nghệ GPON đã được Tập đoàn lựa
chọn để phát trin. Vi mục đích đm bo
hiu qu kinh tế đòi hi vic thiết kế cn sát
thc tế, tn dng h tng hiện nhưng vẫn
đủ d phòng cho vic phát trin (không phi
đầu trong 10 năm tiếp theo). Để thc hin
tt điều này, cn phi nm rõ đưc mng
GPON như thế nào? Cũng như các công vic
cn thiết để có th thiết kế mng GPON.
2. NỘI DUNG
2.1 Mạng GPON
Hình 1: Cu trúc mng cáp quang
Vcơ bn, mng GPON [1] có cu trúc
như hình vẽ, trong đó:
- OLT (Optical Line Terminal): thiết b kết
cui cáp quang tích cc lp đặt ti phía
nhà cung cp dch vthường được đặt ti
các đài trạm.
- ONT (Optical Network Terminal): thiết b
kết cui mng p quang tích cc, kết ni
OLT thông qua mng phân phi quang
(ODN) dùng cho trường hp cung cp kết
ni quang ti nhà thuê bao (FTTH).
- ONU (Optical Network Unit): thiết b kết
cui mng p quang tích cc, kết ni vi
OLT thông qua mng phân phi quang
(ODN) thường dùng cho trường hp kết
ni ti buiding hoc ti các va hè, cabin
(FTTB, FTTC, FTTCab).
L
ĨNH V
C ICT
Thiết kế mạng GPON trong viễn thông - Trang 2
Thiết kế mạng GPON trong viễn thông - Người đăng: Phan Vĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thiết kế mạng GPON trong viễn thông 9 10 579