Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế máy biến áp 1 pha

Được đăng lên bởi Mạnh Tuấn Nguyễn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đồ án tốt nghiệp
Thiết kế máy biến áp một pha

.

Đồ

án tốt nghiệp

Thiết kế máy biến áp một pha

CHƯƠNG 1: TÍNH TOÁN CÁC THAM SỐ CƠ BẢN.
2.1 Tính dòng điện cao áp và hạ áp của máy biến áp một pha.
+ Phía cao áp :
S.10 3 S.10 3 50.10 3
=
=
= 2,273 ( A ).
I2 =
U CA
U2
22.10 3

+ Phía hạ áp :

S.10 3 S.10 3 50.10 3
I1 =
=
=
= 227,27 ( A ).
U HA
U1
220

Trong đó:
S : công suất biểu kiến của máy biến áp một pha (kVA).
U2 : điện áp định mức của máy biến áp một pha phía cao áp (kV).
U1 : điện áp định mức của máy biến áp một pha phía hạ áp (kV).
2.2 Điện áp thử nghiệm của dây quấn theo TCVN .
+ dây quấn cao áp với UCA = 22 kV thì Ut = 50 kV.

1

án tốt nghiệp

Thiết kế máy biến áp một pha

+ dây quấn hạ áp với UHA = 0,22 kV thì Ut = 5 kV.
Các kích thước chủ yêú :

C

C
a01

01

l0

l

Đồ

a 1 a12

a2

d
d 12
H×nh 2.1 C¸c kÝch th−íc chñ yÕu cña m¸y
biÕn ¸p mét pha hai d©y quÊn.

2

Đồ

án tốt nghiệp

Thiết kế máy biến áp một pha

Trong đó:
+ C: Chiều rộng cửa sổ mạc từ.
+ d: Đường kính trụ sắt.
+l: Chiều cao dây quấn , hai dây quấn cao áp và hạ áp thường có chiều
dài bằng nhau.
+d12: Đường kính trung bình của hai dây quấn .
+ a01: Khoảng cách từ trụ đến cuộn hạ áp .
+ a12: Khoảng cách điện giữa cao áp và hạ áp .
+ a2: Bề dầy cuộn cao áp .
Chiều rộng quy đổi của rãnh từ trường tản giữa cao áp và hạ áp , với Uth2 =
50 kV, theo bảng 19 sách thiết kế máy biến áp − Phan Tử Thụ, ta chọn:
a12 = 20 mm.
δ12 = 5 mm : chiều dày ống cách điện giữa hạ áp với trụ sắt.
3. Tính chiều rộng quy đổi từ trường tản.

3

Đồ

án tốt nghiệp

a r = a12 +

Thiết kế máy biến áp một pha

a1 + a 2
3

Trong đó:
ar: Là chiều rộng quy đổi từ trương tản(mm).
a1,a2: Là bề dầy cuộn hạ áp và cao áp .

a1 + a 2
= k.4 S .10 −2 = 0.54.4 50 .10 −2 = 14,4 (mm).
3
k: là hệ số tra bảng 12 sách thiết kế máy biến áp của Phan tử Thụ, k =
0,64÷ 0,51, ta chọn k =0,54.
4.Hệ số quy đổi từ trường tản lấy sơ bộ: kr = 0,95.
5. Các thành phần điện áp ngắn mạch: TCVN
+ Điện áp ngắn mạch: Un% = 5%.
+ Thành phần tổn hao không tải: P0= 270W.
+Thành phần tổn hao ngắn mạch: Pn = 850 W.

+Thành phần điện áp ngắn mạch tác dụng :

U nr =

Pn
850
=
= 1,7%
10.s dm 10.50

4

Đồ

án tốt nghiệp

Thiết kế máy biến áp một pha

+ Thành phần điện áp ngắn mạch phản tác dụng :

U nx = U n2 + U r2 = 5 2 − 1,7 2 = 4,71% .
6. Các thông số mạch từ máy biến áp một pha.
+ Mạch từ máy biến áp một pha thiết kế dạng chữ E với dây quấn kiểu
trụ quấn giữa trụ, mạch từ có mối ghép chéo ở góc , ghép thẳng với trụ giữa.
Trụ dùng băng đai, gông ...
Đồ án tốt nghiệp
Thiết kế máy biến áp một pha
.
Thiết kế máy biến áp 1 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế máy biến áp 1 pha - Người đăng: Mạnh Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thiết kế máy biến áp 1 pha 9 10 655