Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế máy biến áp 3 pha

Được đăng lên bởi Thanh Le
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1227 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thiết kế MBA điện lực

Mba điện lực là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống điện . Việc
tải điện năng đi xa từ nhà máy điện đến hộ tiêu thụ trong các hệ thống điện
cần phải có rất nhiều lấn tăng giảm điện áp . Do đó tổng công suất đặt của
các Mba lớn hơn nhiều lần so với công suất máy phát . Tuy hiệu suất của
Mba thường rất lớn ( 98-99% ) Nhưng do số lượng Mba nhiều nên tổng tổn
hao trong hệ thống rất đáng kể vì thế vấn đề đặt ra trong thiết kế Mba vẫn là
giảm tổn hao nhất là tổn hao không tải trong Mba .
Khuynh hướng phát triển của ngành chế tạo Mba điện lực hiện naylà
tăng được giới hạn về công suất , về điện áp , ngoài ra còn mở rộng thang
công suất của Mba thành nhiều dãy để đáp ứng một cách rộng rãi với nhu
cầu sử dụng và vận hành Mba . Để làm được điều đó trong thiết kế , chế tạo
Mba ta phải không ngừng cải tiến , tìm ra những vật liệu mới tốt hơn , thay
đổi kết cấu mạch từ hợp lí , tăng trình độ công nghệ...
Qua bản đồ án môn học này đã giúp em hiểu và làm quen với công việc
thiết kế Mba nói riêng và máy điện nói chung . Mặc dù đã rất cố gắng trong
quá trình thiết kế nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai sót , em
mong các thầy , cô cùng các bạn đóng góp những ý kiến xây dựng .
Em xin chân thành cảm ơn .
Hà nội . Ngày 10.10.2001
Sinh viên

Phần I :

Tính toán các kích thước chủ yếu1

Thiết kế MBA điện lực
1.1 Các đại lượng điện cơ bản của Mba
1.1.1 Công suất mỗi pha của mba:
S 400
=
=133,33 (KVA)
3
m
S 400
=133,33 (KVA)
1.1.2 Công suất mỗi trụ:
S’= =
3
t

Sf=

1.1.3 Dòng điện dây định mức:
400.10 3
Sdm.103
= 6,6( A)
=
3U 2
3.35.10 3

-Phía CA:

I2 =

-Phía HA:

Sdm .103
400.10 3
I1 =
=
= 577,36( A)
3.U1
3.0,4.10 3

1.1.4 Dòng điện pha định mức:
I f 2 = I 2 = 6,6 (A)
-Phía CA: đấu Y
-Phía HA: đấu Y
If1=I1= 577,36 (A)
1.1.5 Điện áp pha:
Cả CA và HA đấu Y:

U 2 35.10 3
=
= 20207,26(V )
3.
3
U
400
= 1 =
= 230,94(V )
3
3

Uf2 =
U f1

1.1.6 Các thành phần điện áp ngắn mạch:
Thành phần tác dụng:

ur =

I f .rn
Uf

.100.

m.I f .10 −3
m.I f .10

−3

=

Pn
4600
=
= 1,15(%)
10.S dm 10.400

Thành phần phản kháng:
u x = u n2 − u r2 = 5 2 − 1,15 2 = 4,866%
1.1.7 Điện áp thử của các dây quấn:
Phía CA: U th 2 = 85 (KV)
Phía HA: U th1 = 5 (KV)
( Bảng 2)
1.2 Chọn các số liệu xuất phát và thiết kế sơ bộ lõi thép:
1.2.1 Lõi sắt :
Chọn lõi sắt kiểu trụ , dây quấn cuộn thành hình trụ nên tiết diện ngang của
trụ sắt có dạng bậc thang đối xứng nội tiếp với hình tròn đường kính d2

Thiết kế MBA điện lực

d 01...
Thiết kế MBA đin lc
http://www.ebook.edu.vn
1
Mba đin lc là mt b phn rt quan trng trong h thng đin . Vic
ti đin năng đi xa t nhà máy đin đến h tiêu th trong các h thng đin
cn phi có rt nhiu ln tăng gim đin áp . Do đó tng công sut đặt ca
các Mba ln hơn nhiu ln so vi công sut máy phát . Tuy hi
u sut ca
Mba thường rt ln ( 98-99% ) Nhưng do s lượng Mba nhiu nên tng tn
hao trong h thng rt đáng k vì thế vn đề đặt ra trong thiết kế Mba vn là
gim tn hao nht là tn hao không ti trong Mba .
Khuynh hướng phát trin ca ngành chế to Mba đin lc hin naylà
tăng được gii hn v công sut , v đin áp , ngoài ra còn m r
ng thang
công sut ca Mba thành nhiu dãy để đáp ng mt cách rng rãi vi nhu
cu s dng và vn hành Mba . Để làm được điu đó trong thiết kế , chế to
Mba ta phi không ngng ci tiến , tìm ra nhng vt liu mi tt hơn , thay
đổi kết cu mch t hp lí , tăng trình độ công ngh...
Qua bn đồ án môn hc này đã giúp em hiu và làm quen vi công vi
c
thiết kế Mba nói riêng và máy đin nói chung . Mc dù đã rt c gng trong
quá trình thiết kế nhưng chc chn không tránh khi nhng sai sót , em
mong các thy , cô cùng các bn đóng góp nhng ý kiến xây dng .
Em xin chân thành cm ơn .
Hà ni . Ngày 10.10.2001
Sinh viên
Phn I : Tính toán các kích thước ch yếu
Thiết kế máy biến áp 3 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế máy biến áp 3 pha - Người đăng: Thanh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thiết kế máy biến áp 3 pha 9 10 882