Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế máy cắt kim loại Trần Quốc Hùng

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 247 trang   |   Lượt xem: 2088 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TRAÀN QUOÁC HUØNG

THIEÁT KEÁ MAÙY CAÉT KIM LOAÏI
(Löu haønh noäi boä)

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HCM
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO MAÙY

TRAÀN QUOÁC HUØNG

THIEÁT KEÁ MAÙY CAÉT KIM LOAÏI
(Löu haønh noäi boä)

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HCM
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO MAÙY

MUÏC LUÏC
Chöông 1: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ
THIEÁT KEÁ MAÙY CAÉT KIM LOAÏI

Trang
5

1.1. Caùc chæ tieâu cô baûn cuûa maùy caét kim loaïi
1.1.1. Ñoä chính xaùc cuûa maùy
1.1.2. Ñoä cöùng vöõng cuûa maùy
1.1.3. Ñoä tin caäy vaø tuoåi thoï cuûa maùy
1.1.4. Ñoä beàn vaø ñoä moøn cuûa maùy
1.1.5. Ñoä dao ñoäng vaø aûnh höôûng nhieät

5
5
6
7
8
10

1.2. Cô sôû thieát keá maùy caét kim loaïi
1.2.1. Phaïm vi ñieàu chænh vaän toác caét vaø löôïng chaïy dao
1.2.2. Chuoãi soá voøng quay
1.2.3. Xaùc ñònh caùc thoâng soá ñoäng hoïc cô baûn
1.2.4. Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô

10
11
14
19
23

Chöông 2: THIEÁT KEÁ HOÄP TOÁC ÑOÄ

27

2.1. Khaùi nieäm

27

2.2. Thieát keá hoäp toác ñoä duøng cô caáu baùnh raêng di tröôït
2.2.1. Choïn phöông aùn khoâng gian
2.2.2. Xaùc ñònh tæ soá truyeàn cuûa hoäp toác ñoä
1. Moái quan heä giöõa caùc tæ soá truyeàn trong moät nhoùm baùnh raêng di tröôït
2. Phöông aùn thay ñoåi thöù töï
3. Löôùi keát caáu
4. Ñoà thò soá voøng quay
2.2.3. Xaùc ñònh soá raêng cuûa baùnh raêng
2.2.3.1. Phöông phaùp tính toaùn
2.2.3.2. Phöông phaùp tra baûng
2.2.4. Sô ñoà ñoäng vaø sô ñoà truyeàn löïc
2.2.5. Kieåm tra sai soá voøng quay

27
30
31
31
33
33
36
55
53
61
67
69

2.3. Thieát keá caùc loaïi hoäp toác ñoä khaùc
2.3.1. Hoäp toác ñoä puli – ñai truyeàn
2.3.2. Hoäp toác ñoä baùnh raêng thay theá
2.3.3. Hoäp toác ñoä duøng cô caáu phaûn hoài
2.3.4. Hoäp toác ñoä coù baùnh raêng duøng chung
2.3.5. Hoäp toác ñoä duøng ñoäng cô nhieàu caáp toác ñoä
2.3.6. Hoäp toác ñoä coù chuoãi soá voøng quay hoãn hôïp

71
71
73
78
81
85
89

1

Chöông 3: THIEÁT KEÁ HOÄP CHAÏY DAO

95

3.1. Khaùi nieäm
3.1.1. Ñaëc ñieåm
3.1.2. Yeâu caàu

95
95
95

3.2. Phöông phaùp thieát keá hoäp chaïy dao thöôøng

96

3.3. Phöông phaùp thieát keá hoäp chaïy dao chính xaùc
3.3.1. Saép xeáp böôùc ren thaønh baûng
3.3.2. Thieát keá nhoùm cô sôû
3.3.2.1. Nhoùm cô sôû duøng cô caáu Norton
3.3.2.2. Nhoùm cô sôû duøng cô caáu baùnh raêng di tröôït
3.3.3. Thieát keá nhoùm gaáp boäi
3.3.3.1. Nhoùm gaáp boäi duøng cô caáu baùnh raêng di tröôït
3.3.3.2. Nhoùm gaáp boäi duøng cô caáu Meâan
3.3.3.3. Nhoùm gaáp boäi duøng cô caáu then keùo
3.3.4. Thieát keá nhoùm truyeàn ñoäng buø
3.3.5. Kieåm tra sai soá böôùc...
TRAÀN QUOÁC HUØNG
(Löu haønh noäi boä)
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HCM
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO MAÙY
THIEÁT KEÁ MAÙY CAÉT KIM LOAÏI
Thiết kế máy cắt kim loại Trần Quốc Hùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế máy cắt kim loại Trần Quốc Hùng - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
247 Vietnamese
Thiết kế máy cắt kim loại Trần Quốc Hùng 9 10 673