Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế máy ly tâm đường

Được đăng lên bởi vanmotminh90
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Âäö aïn täút nghiãûp
maïy ly tám âæåìng

Hãû thäúng

MUÛC LUÛC
Låìi noïi âáöu....................................................................................Trang 4
PháönI: Quaï trçnh cäng nghãû vaì thiãút bë saín xuáút âæåìng tæì mêaCäng nghãû ly tám âæåìng ..............................................................Trang 5
Chæång 1: giåïi thiãûu så læåüc vãö sæû phaït triãøn cuaí cäng nghãû
âæåìng mêa ......................................................................................Trang 6
1.1. Sæû phaït triãøn cäng nghiãûp âæåìng trãn thãú giåïi..............Trang 6
1.2. Sæû phaït triãøn cuía cäng nghãû âæåìng mêa åí Viãût Nam. .Trang 8
Chæång 2: Quaï trçnh cäng nghãû saín xuáút âæåìng tæì mêa....Trang 10
2.1. Giåïi thiãûu vãö cäng nghãû saín xuáút âæåìng tæì mêa........Trang 10
2.2. Khaïi quaït vãö thiãút bë vaì cäng nghãû saín xuáút âæåìng. .Trang 12
Chæång 3.1: Cäng nghãû ly tám âæåìng........................................Trang 21
3.1. Toïm læåüc cå lyï hoaï tênh cuía váût liãûu âæåìng................Trang 22
3.2. Âënh nghéa ly tám âæåìng.......................................................Trang 23
3.3. Tênh cháút cuía âæåìng non træåïc khi âæa vaìo ly tám:.......Trang 24
3.4. Quaï trçnh phán máût:..............................................................Trang 25
3.5. Caïc tênh cháút cuía saín pháøm âæåìng ra sau khi ly tám.. . .Trang 27
Pháön II: Caïc phæång aïn maïy ly tám âæåìng vaì læûa choün phæång aïn
håüp lyï ..........................................................................................Trang 28
Chæång 1 : Muûc âêch vaì yãu cáöu thiãút kãú.............................Trang 29
1.1. Nhæîng yãu cáöu cå baín âäúi våïi maïy saín xuáút thæûc pháøm
Trang 29
1.2. Muûc âêch thiãút kãú:...............................................................Trang 33
1.3. Yãu cáöu maïy thiãút kãú.........................................................Trang 33
Chæång 2: Phán têch caïc phæång aïn maïy ly tám âæåìng - Choün
phæång aïn cho maïy thiãút kãú.....................................................Trang 36
2.1. Giåïi thiãûu så læåüc vãö maïy ly tám:.....................................Trang 36
2.2. Phán loaûi maïy ly tám..............................................................Trang 37
2.3. Læûc ly tám vaì yãúu täú phán ly:............................................Trang 38
Pháön III : Tênh toaïn læûa choün caïc thäng säú kyî thuáût cå baín cuía
maïy ly tám vaì bàng taíi rung chuyãøn âæåìng..............................Trang...
Âäö aïn täút nghiãûp Hãû thäúng
maïy ly tám âæåìng
MUÛC LUÛC
Låìi noïi âáöu....................................................................................Trang 4
PháönI: Quaï trçnh cäng nghãû vaì thiãút saín xuáút âæåìng tæì mêa-
Cäng nghãû ly tám âæåìng ..............................................................Trang 5
Chæång 1: giåïi thiãûu læåüc vãö sæû phaït triãøn cuaí cäng nghãû
âæåìng mêa ......................................................................................Trang 6
1.1. Sæû phaït triãøn cäng nghiãûp âæåìng trãn thãú giåïi..............Trang 6
1.2. Sæû phaït triãøn cuía cäng nghãû âæåìng mêa åí Viãût Nam. .Trang 8
Chæång 2: Quaï trçnh cäng nghãû saín xuáút âæåìng tæì mêa....Trang 10
2.1. Giåïi thiãûu vãö cäng nghãû saín xuáút âæåìng tæì mêa........Trang 10
2.2. Khaïi quaït vãö thiãút bë vaì cäng nghãû saín xuáút âæåìng. .Trang 12
Chæång 3.1: Cäng nghãû ly tám âæåìng........................................Trang 21
3.1. Toïm læåüc cå lyï hoaï tênh cuía váût liãûu âæåìng................Trang 22
3.2. Âënh nghéa ly tám âæåìng.......................................................Trang 23
3.3. Tênh cháút cuía âæåìng non træåïc khi âæa vaìo ly tám:.......Trang 24
3.4. Quaï trçnh phán máût:..............................................................Trang 25
3.5. Caïc tênh cháút cuía saín pháøm âæåìng ra sau khi ly tám....Trang 27
Pháön II: Caïc phæång aïn maïy ly tám âæåìng vaì læûa choün phæång aïn
håüp lyï ..........................................................................................Trang 28
Chæång 1 : Muûc âêch vaì yãu cáöu thiãút kãú.............................Trang 29
1.1. Nhæîng yãu öu cå baín âäúi våïi maïy saín xuáút thæûc pháøm
Trang 29
1.2. Muûc âêch thiãút kãú:...............................................................Trang 33
1.3. Yãu cáöu maïy thiãút kãú.........................................................Trang 33
Chæång 2: Phán têch caïc phæång aïn maïy ly tám âæåìng - Choün
phæång aïn cho maïy thiãút kãú.....................................................Trang 36
2.1. Giåïi thiãûu så læåüc vãö maïy ly tám:.....................................Trang 36
2.2. Phán loaûi maïy ly tám..............................................................Trang 37
2.3. Læûc ly tám vaì yãúu täú phán ly:............................................Trang 38
Pháön III : Tênh toaïn læûa choün caïc thäng säú kyî thuáût baín cuía
maïy ly tám vaì bàng taíi rung chuyãøn âæåìng..............................Trang 52
Chæång 1: Tênh toaïn læûa choün caïc thäng säú kyî thuáût baín cuía
maïy ly tám.......................................................................................Trang 53
1.1 Choün goïc nghiãng
α
cuía thuìng...........................................Trang 53
1.2. Tênh säú voìng quay cáön thiãút cho räø quay coï thãø ly tám âæåüc
âæåìng.............................................................................................Trang 54
1.3. Âäö thë quan hãû säú voìng quay vaì thåìi gian.......................Trang 55
1.4. Xaïc âënh bãö daìy låïp máût trong thuìng quay:.....................Trang 56
1.5. Tênh toaïn cäng suáút tiãu hao cuía maïy ly tám.....................Trang 58
1.6. Caïc thäng säú kyî thuáût cå baín cuía maïy ly tám thiãút kãú Trang 64
Chæång 2: Tênh toaïn læûa choün caïc thäng säú kyî thuáût baín cuía
bàng taíi rung chuyãøn âæåìng.......................................................Trang 65
2.1 Yãu cáöu vaì muûc âêch thiãút kãú bàng taíi rung....................Trang 65
2.2. Xaïc âënh caïc thäng säú càn baín cuía bàng taíi rung...........Trang 65
Nguyãùn Trung Nguyãn Låïp 97C
1
B - 1 - Khoa Cå Khê
thiết kế máy ly tâm đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế máy ly tâm đường - Người đăng: vanmotminh90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
thiết kế máy ly tâm đường 9 10 934