Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi nhukhoaktb
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 1530 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n tèt nghiÖp Bé m«n Khai th¸c HÇm lß
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
*******
QuyÕt ®Þnh
VÒ viÖc giao ®Ò tµi thiÕt kÕ tèt nghiÖp
Theo ®Ò nghÞ cña c¸n híng dÉn ,bé m«n Khai th¸c m quyÕt ®Þnh giao ®Ò tµi tèt
nghiÖp cho:
Sinh viªn: NguyÔn Duy Thao
Líp : Khai th¸c A_K55 HÖ: ChÝnh quy
PhÇn chung: ThiÕt kÕ më vØa vµ khai th¸c cho côm vØa khu Lé TrÝ, C«ng ty than Thèng NhÊt
tõ møc +13 ®Õn -200 ®¶m b¶o c«ng suÊt thiÕt kÕ 1,8 triÖu tÊn/n¨m.
PhÇn chuyªn ®Ò: Lùa chän c«ng nghÖ khai th¸c cho ®iÒu kiÖn vØa 1a.
Ngµy giao ®Ò tµi: 3/4/2015
Ngµy b¶o vÖ:
Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 06 n¨m 2015
C¸n bé híng dÉn
Ths. Lª Quang Phôc
Bé m«n KTHL
TH.S
Lêi nãi ®Çu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ngµnh than ®îc coi mét
trong c¸c ngµnh kinh mòi nhän. Ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c than cung cÊp nguyªn,
nhiªn liÖu cho rÊt nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp chñ chèt kh¸c nh: §iÖn lùc, hãa chÊt, luyÖn kim,
xi m¨ng. Ngoµi ra than cßn ®îc xuÊt khÈu ®em l¹i nguån lîi nhuËn lín cho ®Êt níc,
nguån chÊt ®èt phôc cho sinh ho¹t ®êi sèng cña nh©n d©n.
Sv: NguyÔn Duy Thao 1
Thiết kế mỏ hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mỏ hầm lò - Người đăng: nhukhoaktb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Thiết kế mỏ hầm lò 9 10 572