Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mỏ lộ thiên

Được đăng lên bởi kiensan9x.solitary
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG II: MỞ VỈA VÀ CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ.
II.1. Giới hạn khu vực thiết kế
II.1.1. Biên giới khu vực thiết kế
II.1.2. kích thước khu thiết kế
II.2. Tính trữ lượng
II.2.1. Trữ lượng trong bảng cân đối
II.2.2. Trữ lượng công nghiệp
II.3. Sản lượng và tuổi thọ mỏ
II.3.1. Sản lượng mỏ (xác định theo điều kiện cụ thể của mỏ)
II.3.2. Tuổi mỏ
II.4. Chế độ làm việc của mỏ
II.4.1. Bộ phận lao động trực tiếp
II.4.2. Bộ phận lao động gián tiếp
II.5. Phân chia ruộng mỏ
II.5.1. Chia ruộng mỏ thành các tầng hoặc các mức
II.5.2. Chia ruộng mỏ thành các khoảnh
II.5.3 Chia ruộng mỏ thành các khu khai thác
II.6. Mở vỉa
II.6.1. Khái quát chung ( nhận xét về các đặc điểm có liên quan đến công tác mở vỉa)
II.6.2. Đề xuất các phương án mở vỉa (nêu tên chính xác từng phương án)
II.6.3. Trình bày các phương án mở vỉa
-

Mỗi phương án mở vỉa phải được trình bày các vấn đề sau:
1. Sơ đồ mở vỉa, thứ tự đào lò ( có hình vẽ minh họa).
2. Sơ đồ vận tải thông gió thoát nước.
3. Liệt kê khối lượng đường lò của phương án mở vỉa.

II.6.4. Phân tích và so sánh kỹ thuật giữa các phương án mở vỉa.
II.6.5. So sánh kinh tế giữa các phương án mở vỉa.
- Khi so sánh kinh tế, đối với từng phương án mở vỉa cần phải tính các chi phí.
1. Chi phí XDCB và mua sắm thiết bị.
2. Chi phí sản xuất: chi phí bảo vệ lò chi phí cho vận tải.

II.6.6. Kết luận
II.7. Thiết kế thi công đào lò mở vỉa( thiết kế thi công cho 1 đường lò )
II.7.1. Chọn hình dạng tiết diện lò và vật liệc chống lò
II.7.2. Xác định kích thước tiết diện lò.
II.7.3. lập hộ chiếu chống lò
II.7.4. Lập hộ chiếu khoan nổ mìn khi đào lò
II.7.5. Xác định khối lượng của từng công việc trong 1 chu kỳ đào lò.
II.7.6. lập biểu đồ tổ chức chu kỳ đào lò.
II.8. Kết luận

CHƯƠNG II: MỞ VỈA VÀ CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ.
II.1. Giới hạn khu vực thiết kế
II.1.1. Biên giới khu vực thiết kế
Khu cánh gà công ty than Vàng Danh được phân chia thành 3 khu vực khai thác theo các đứt
gãy kiến tạo địa chất như sau:
- Khu I (Cánh gà I), từ đứt gãy F.8 đến đứt gãy F10B.
- Khu II ( Cánh gà I + Cánh gà II ) từ đứt gãy F10B đến đứt gãy F.12.
- Khu III (Cánh gà II) từ đứt gãy F12 đến đứt gãy F13.
Khu vực thiết kế thuộc khu II cánh gà, phạm vi khai trường khai thác khu II cánh gà như sau:
- Phía bắc giới hạn bởi đường ảnh hưởng trên mặt địa hình khi khai thác vỉa 8a.
- Phía đông giới hạn bởi đứt gãy F10B
- Phía tây giới hạn bởi đứt gãy F12
- Phía nam giới hạn bởi lộ vỉa vỉa 4.
II.1.2. kích thước khu thiết kế
Chiều dài theo phương bình quân của các vỉa trong khu vực thiết kế là S=1200m
...
CHƯƠNG II: MỞ VỈA VÀ CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ.
II.1. Giới hạn khu vực thiết kế
II.1.1. Biên giới khu vực thiết kế
II.1.2. kích thước khu thiết kế
II.2. Tính trữ lượng
II.2.1. Trữ lượng trong bảng cân đối
II.2.2. Trữ lượng công nghiệp
II.3. Sản lượng và tuổi thọ mỏ
II.3.1. Sản lượng mỏ (xác định theo điều kiện cụ thể của mỏ)
II.3.2. Tuổi mỏ
II.4. Chế độ làm việc của mỏ
II.4.1. Bộ phận lao động trực tiếp
II.4.2. Bộ phận lao động gián tiếp
II.5. Phân chia ruộng mỏ
II.5.1. Chia ruộng mỏ thành các tầng hoặc các mức
II.5.2. Chia ruộng mỏ thành các khoảnh
II.5.3 Chia ruộng mỏ thành các khu khai thác
II.6. Mở vỉa
II.6.1. Khái quát chung ( nhận xét về các đặc điểm có liên quan đến công tác mở vỉa)
II.6.2. Đề xuất các phương án mở vỉa (nêu tên chính xác từng phương án)
II.6.3. Trình bày các phương án mở vỉa
- Mỗi phương án mở vỉa phải được trình bày các vấn đề sau:
1. Sơ đồ mở vỉa, thứ tự đào lò ( có hình vẽ minh họa).
2. Sơ đồ vận tải thông gió thoát nước.
3. Liệt kê khối lượng đường lò của phương án mở vỉa.
II.6.4. Phân tích và so sánh kỹ thuật giữa các phương án mở vỉa.
II.6.5. So sánh kinh tế giữa các phương án mở vỉa.
- Khi so sánh kinh tế, đối với từng phương án mở vỉa cần phải tính các chi phí.
1. Chi phí XDCB và mua sắm thiết bị.
2. Chi phí sản xuất: chi phí bảo vệ lò chi phí cho vận tải.
II.6.6. Kết luận
II.7. Thiết kế thi công đào lò mở vỉa( thiết kế thi công cho 1 đường lò )
II.7.1. Chọn hình dạng tiết diện lò và vật liệc chống lò
II.7.2. Xác định kích thước tiết diện lò.
II.7.3. lập hộ chiếu chống lò
II.7.4. Lập hộ chiếu khoan nổ mìn khi đào lò
II.7.5. Xác định khối lượng của từng công việc trong 1 chu kỳ đào lò.
II.7.6. lập biểu đồ tổ chức chu kỳ đào lò.
II.8. Kết luận
Thiết kế mỏ lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mỏ lộ thiên - Người đăng: kiensan9x.solitary
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thiết kế mỏ lộ thiên 9 10 251