Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế móng cot nhồi

Được đăng lên bởi Traiho Dang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 7

ThiÕt kÕ mãng cäc khoan nhåi

Ph¹m vi ¸p dông
Cäc nhåi ®îc sö dông trong trêng hîp t¶i träng c«ng tr×nh lín (nhµ cao tÇng,
cÇu,…) vµ c«ng tr×nh x©y dùng trong khu d©n c. Cäc nhåi cã u ®iÓm lµ søc chÞu t¶i
lín, khi thi c«ng kh«ng g©y chÊn ®éng m¹nh vµ tiÕng ån lín. Tuy vËy cäc nhåi cã
nhîc ®iÓm lµ gi¸ thµnh cao vµ viÖc kiÓm tra chÊt lîng phøc t¹p.
ë níc ta c¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng ®· x©y dùng trong c¸c thµnh phè lín nh Hµ
Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh hÇu hÕt ®Òu dïng mãng cäc nhåi. Thùc tÕ cho thÊy
viÖc sö dông mãng cäc khoan nhåi cho nhµ cao tÇng lµ hîp lý.
7.1. ThiÕt kÕ cäc khoan nhåi
7.1.1. KÝch thíc cäc thêng dïng cho nhµ cao tÇng
§êng kÝnh cäc 0,60m; 0,80m; 1,00m; 1,20m; 1,40m. ChiÒu dµi cäc tuú theo ®iÒu
kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh tõng ®Þa ®iÓm x©y dùng. ThÝ dô ë Hµ Néi, cäc nhåi thêng c¾m
vµo tÇng c¸t lÉn cuéi sái ë ®é s©u 40 ÷ 50m; ë thµnh phè Hå ChÝ Minh, cäc nhåi thêng
c¾m vµo tÇng sÐt pha nöa cøng ë ®é s©u 30 ÷ 50m.
7.1.2. Bª t«ng cäc nhåi
Bª t«ng ph¶i cã m¸c R ≥ 250#, thêng dïng m¸c 300#, dïng kho¶ng 425 kg xi m¨ng
cho 1m3 bª t«ng.
§é sôt th«ng thêng tõ 12 ®Õn 17.
7.1.3. Cèt thÐp trong cäc nhåi
Cèt thÐp ®îc thiÕt kÕ theo quy ®Þnh sau ®©y:
- Cèt thÐp ®îc bè trÝ theo tÝnh to¸n.
- NÕu cäc chÞu nÐn ®óng t©m th× cèt thÐp chØ cÇn bè trÝ ®Õn 1/3 chiÒu dµi cäc (ë phÝa
®Çu cäc).
- NÕu cäc chÞu uèn, chÞu kÐo, chÞu nhæ th× cÇn bè trÝ cèt thÐp hÕt c¶ chiÒu dµi cäc
(xem h×nh 7.1).
- Cäc chÞu nÐn cã hµm lîng thÐp chñ (thÐp däc) ≥ 0,2 ÷ 0,4%.
41

- Cäc chÞu uèn, chÞu kÐo, chÞu nhæ
cã hµm lîng thÐp chñ ≥ 0,4 ÷ 0,65%.
- Cèt thÐp chñ bè trÝ theo chu vi cäc
cã ®êng kÝnh tèi thiÓu Φ ≥ 12mm.
- Cèt thÐp ®ai Φ6 ÷ 10mm ®Æt c¸ch
nhau 200 ÷ 300mm cã thÓ dïng cèt ®ai
®¬n hoÆc vßng xo¾n liªn tôc. Vßng
xo¾n liªn tôc chØ nªn dïng cho lo¹i cäc
nhá (D = 60cm vµ 80cm).
- NÕu lång cèt thÐp dµi h¬n 4m th×
cø c¸ch nhau mçi ®o¹n 2m cÇn bæ sung
mét thÐp ®ai cã ®êng kÝnh lín h¬n (thÝ
dô Φ12 hoÆc Φ14) ®Ó t¨ng cêng cho
lång cèt thÐp, ®ång thêi ®Ó g¾n c¸c
miÕng kª b¶o vÖ cèt thÐp b»ng bª t«ng.
- Líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp kh«ng
®îc nhá h¬n 5cm, th«ng thêng lµ 7cm.
- Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp däc
(thÐp chñ) kh«ng ®îc nhá h¬n 10cm.
- NÕu tiÕt diÖn cña cäc nhá h¬n
0,5m2, th× hµm lîng cèt thÐp däc kh«ng
®îc nhá h¬n 0,5%. NÕu tiÕt diÖn cäc tõ
0,5m2 ÷ 1m2, th× hµm lîng cèt thÐp däc
thêng vµo kho¶ng 0,25%.
- §Ó chèng ®Èy tråi lång cèt thÐp
khi ®æ bª t«ng (b»ng ph¬ng ph¸p v÷a
d©ng) th× cÇn bè trÝ hai khung thÐp h×nh
ë ®Çu mòi cäc c¸ch nhau 2m (xem
h×nh 7.1).

H×nh 7.1: CÊu t¹o lån...
Ch¬ng 7
ThiÕt kÕ mãng cäc khoan nhåi
Ph¹m vi ¸p dông
c nhåi ®îc sö dông trong trêng p i träng ng tr×nh n (n cao tÇng,
cÇu,…) vµ c«ng tr×nh x©y dùng trong khu d©n c. Cäc nhåi cã u ®m c chÞu t¶i
n, khi thi c«ng kh«ng g©y chÊn ®éng m¹nh tng ån n. Tuy y c nhåi cã
nc ®iÓm lµ gi¸ thµnh cao vµ viÖc km tra chÊt lîng phøc t¹p.
ë níc ta c¸c c«ng tr×nh n cao ng ®· x©y dùng trong c¸c thµnh phè n nh Hµ
i, thµnh p Hå ChÝ Minh u hÕt ®Òu ng mãng cäc ni. Thùc tÕ cho thÊy
vc ng mãngc khoan nhåi cho n cao tÇng hîp lý.
7.1. ThiÕtc khoan nhåi
7.1.1. KÝch thíc cäc thêng dïng cho nhµ cao tÇng
§êng kÝnh cäc 0,60m; 0,80m; 1,00m; 1,20m; 1,40m. ChiÒu i c tuú theo ®iÒu
kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh tõng ®Þa ®iÓm x©y dùng. ThÝ ë Néi, cäc nhåi thêng c¾m
vµo tÇng c¸t lÉn cuéi sái ë ®é s©u 40 ÷ 50m; ë thµnh phèChÝ Minh, cäc nhåi thêng
c¾m vµo tÇng sÐt pha nöa cøng ë ®é s©u 30 ÷ 50m.
7.1.2. Bª t«ng cäc nhåi
t«ng ph¶i m¸c R 250
#
, thêng dïng m¸c 300
#
, dïng kho¶ng 425 kg xi m¨ng
cho 1m
3
bª t«ng.
§é sôt th«ng thêng tõ 12 ®Õn 17.
7.1.3. Cèt thÐp trong cäc nhåi
Cèt thÐp ®îc thiÕt kÕ theo quy ®Þnh sau ®©y:
- Cèt thÐp ®îc bè trÝ theo tÝnh to¸n.
- u cäc chÞu nÐn ®óng t©m t cèt thÐp chØ cÇn bè trÝ ®Õn 1/3 chiÒu dµi cäc (ë phÝa
®Çu cäc).
- NÕu cäc chÞu uèn, chÞu kÐo, chÞu nhæ th× cÇn trÝ cèt thÐp t chiÒu dµi cäc
(xem h×nh 7.1).
- Cäc chÞu nÐn cã hµm lîng thÐp chñ (thÐp däc) 0,2 ÷ 0,4%.
41
thiết kế móng cot nhồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế móng cot nhồi - Người đăng: Traiho Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
thiết kế móng cot nhồi 9 10 936