Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế móng

Được đăng lên bởi vthanhdl75
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
35
III.ThiÕt kÕ mãng c
4
theo ph¬ng ¸n mãng cäc:
1. T¶i träng:
T¶i träng tÝnh to¸n ë ®Ønh mãng:
1300N
tt
0
= kN ; 250M
tt
0
= kNm; 20Q
tt
0
= kN
T¶i träng tiªu chuÈn ë ®Ønh mãng:
1083,33
2,1
1300
2,1
N
N
tt
0
tc
0
=== kN
208,33
2,1
250
2,1
M
M
tt
0
tc
0
=== kNm
16,67
2,1
20
2,1
Q
Q
tt
0
tc
0
=== kN
2. Chän lo¹i cäc, kÝch thíc cäc vµ ph¬ng ph¸p thi c«ng cäc:
ThiÕt kÕ mãng cäc C
4
cña nhµ khung bª t«ng cèt thÐp cã têng chÌn. TiÕt diÖn cét
0,6×0,4. NÒn nhµ cèt ± 0,00 t«n cao h¬n mÆt ®Êt thiªn nhiªn 0,4m.
MÆt trªn sµn tÇng hÇm n»m t¹i cèt -3m. ChiÒu dµy sµn tÇng hÇm: h
s
=0,2m.
§Þa chÊt díi mãng C
4
gièng nh ®Þa chÊt díi mãng B
4
:
- §Êt lÊp sÐt pha lÉn than bïn dµy 3,8 m
- SÐt pha ë tr¹ng th¸i dÎo cøng dµy 5,3 m , cã I
L
= 0,321 , E = 8000 kPa
- C¸t h¹t trung ë tr¹ng th¸i chÆt cha kÕt thóc trong lç khoan cã e = 0,524 , E=
40000 kPa.
§¸y ®µi ®Æt t¹i cèt -3,85m n»m trong líp ®Êt lÊp sÐt pha lÉn than bïn 3,45m. Dïng
cäc dµi 9m; tiÕt diÖn 0,3
× 0,3m ; bª t«ng cäc m¸c 200. ThÐp däc chÞu lùc gåm
4
Ø16 nhãm A-II.
Cäc ®îc h¹ xuèng b»ng bóa §iªzen, kh«ng khoan dÉn. V× mãng chÞu m« men kh¸
lín nªn ta ngµm cäc vµo ®µi b»ng c¸ch ph¸ vì mét phÇn bª t«ng ®Çu cäc cho tr¬ cèt
thÐp däc trªn ®o¹n 20.
φ = 20.16 = 320mm lÊy lµ 0,35m vµ ngµm thªm phÇn ®Çu
cäc cha bÞ ph¸ bª t«ng vµo ®µi mét ®o¹n 0,15m.
3. X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc ®¬n:
- Søc chÞu t¶i cña mãng ®¬n theo vËt liÖu lµm cäc.
P
v
= ϕ.(R
b
.F
b
+ R
a
.F
a
)
Do cäc xuyªn qua líp sÐt pha lÉn than bïn.
ChiÒu dµi tù do cña cäc: l
tt
= 0,4 + 3,8 - 3,85 = 0,35 m
Thiết kế móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế móng - Người đăng: vthanhdl75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thiết kế móng 9 10 500