Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế nguyên công công nghệ

Được đăng lên bởi Trần Nhân
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 5:THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG COÂNG NGHEÄ
5.1 Nguyeân coâng 1:
+Sô ñoà gaù ñaët
:
+Trình töï caùc böôùc:
-Tieän thoâ maët 5.
-Tieän thoâ maët 9.
-Tieän baùn tinh maët 5.
-Tieän baùn tinh maët 9.
-Tieän tinh maët 5.
-Vaùt meùp.
+Choïn maùy : T616
+Choïn dung dòch trôn nguoäi: Ñeå khan
+Choïn ñoà gaù:
Maêm caëp ba chaáu keát hôïp ñoà gaù töï cheá.
Thiết kế nguyên công công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế nguyên công công nghệ - Người đăng: Trần Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thiết kế nguyên công công nghệ 9 10 50