Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế nguyên công

Được đăng lên bởi Lê Duy Tùng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5
)
78) * ;

<

6

6

8 9 45

<

V
# -

# -

)< ): W7

X

? 8 9
8 9

/

/ F 9 7 l A7

B %,

! F

0 %,

@(

F ):

3 Y

<

5 2

N %,
778

\

d0 #

=
u

# @:

[

[ 7 =

+

(

)<

cC

:

A J

"4

-

6Z

(

\

K

[

I

,

D

^

7 = @w
#

:

7 #

8

9

9

[

&
6C

p

A7 T
X

&

9 @:

)

6

<

&'

;
#

X
#

[ 7 = ;

4 2 8

9 4#

^

I

.

F

]

d

0 6Z (

, d 7 / ):

W7

<

"

^

.
I

6Z (

u
)<

W7

)
^

^
<

: 45

%

p
r 7 =

X

I

(

[

@

[

6 W,

2

#

I

[

&#

X 7 l A7

" 3 6Z

7 y

]

W7

D

% •

Fd

D

#
.5

\

4)

): 4# 4^

(

A

7 =

^ F

2

7778

t
#

2 %

9

6C

): ,

A

X

.

-

+

#
&

\ d7

5

4#

7 7
=

] +

#
6=

#

d ,
.

q .

4 + ):

2 @ A

= 9 4

I
?N

9
4^

@

)

=

6

.

4#

$ K,

#

p

9

6:

4^ )T

> #

@

d

&/

4 2

!

2 =

5d

&<

_

9

H : &#

] =

6=

,

7B 8

€#
#

A

T

9

A

p

\ 7

9

4^

1

#

u

e

@ A

8 ws
A7 /

> #
#

6C X

9

#

.

4 +

p

]

):
\ 6=
\ 6=
,

\

,

4^ )T

> #

7 l A7 )

4^ )T

@ )Z ^

,

#
\

F 9
4 2

)

r 5
7 =
9

I

)C

2

#

9 d

9 4^ )T

> #

\
F

9

\

4^ ^

4 2
#

=
! F

!d 6

=

L @

4 2
i

=

! _

ƒ

4 2 @:
#

4^

^

( %,

): ,

\

A

(

9 ):

,

6=

> #

F

N a 4
]

&/

4+

):

9

&#

! F 9

@(

F

&# ):

^

3 %,

4# $

C 4+

#

8 9

,

6

#

? 8 9 6

E

#

&

! F

8 9 @ A

0

):

J

,

B

#

=

6C

C

B 8) ?

7 7

\ )Z @

2 @ A

@

5

4 )
@:
\ ;

4 2
d

I

=

4 2
d &
=

&

A7
&< &#

A
2 @(

W7

A7 @s

?E

B 78) ?

+

%
H

#

>
#

&'
=

#
#

L 6

d T
7
1
N

A

\ 45

C 6
8 ws

#

#

) ,

,

#

):

'

#

#

7 / )/

#

#

@: i

,
>

A @:

#

&'

4= ; 2

/

]

#
D

&

=

t! 4^ ), /

]

'

1, /
!
%

= X

@y

A

I 6# 6Z ):
- %<

φ 0G

f ):

& 6\
^ &/

.\ c

O

0 6Z (

F

&

X 6,

? 6Z $

9 &/ ’;d ’ ): ’‘

- Y # > #
@y

"# $

A

&/ ’ ): ’‘
& *€

K

(

W7 Š

A

X

'

)g
?S

- KW7

X

A

(

> &# t

,@

L 8 9
U6

L .

• €l
˜K

+

#
#

+

O3?

3@
+@

6D

X

X7 6#
F

+

A7

-

% 0K3

* % > K 6J

% 0K3

f ˆ 0k

#

ˆ?~

+

4 2 η ˆ GdN0

H ˆ NdE Šd

#

$ l

2 ( <

X

ˆ ?0k

ˆ BG ~

% 0 3 fˆ 3

•
ˆ ?0

ˆ

•

BG
- 8 C 4+
- f

F

a 6 ˆ Gd0B ~f=

8 9 at ˆ GdBE ~
• 1Z ^

n)T

F $ 1 ˆ 16

%&# 6=

0 † 3B a%8H8%t Z7 •
•
?

B

0

0 † 3B ~a%8H%t Z7 •

$

16 ˆ EE ~ n7 w •
ˆ k
1 ˆ EE

?

ˆ GdS?k

ˆ k

B

ˆ k

0

ˆ

Gd S?

ˆ N? ~ n7 w •
• a^ )T

> #

&/

, $

n=

8 9

µ

• 1Z ^
Vtt =

1000

• (

ˆ S00 ~)n7 w •

F 9

π .D.nµ

1000V 1000.172
=
= 1101 ~)n7 w •
π .D
3,14.50

=

(

$

3,14.50.955
= 149 ~ n7 w •
1000

F 9$
Pz = Cpz.t Xpz .S Ypz .V nz .Kpz

%&# 6=

~0•? a%8H8%t Z7 •
8*‘

Y*‘

GG
%&# 6=

~0• a%8H8%t Z7 •

4^$
P*‘

‘...
?N
 5 V
)  6 # -  
78) * ;<  6 # - 
 8945<)<):W7X
? 89
 89//F97lA7
B %,!F
0 %,@(F):\Fd]&#2
3 Y<52W7X7lA7
N %,##
778  .5  DD6 W,X 
%•\I=I:45W7.]^
 d0#" 36Z (  %  )I 7# X
7y[u^6Z(dI#
[pu^06Z(8&A7T
@r7=^"46Z(K9[7=;<
#@:[<)<,d7/):[.4286CX9@:
[7=+"\IF9[&&'

(W794#;)4)
[<)<,D^#6):4#4^
cC:7=@w:p(A7=^F
AJ-#2
7778  
tA9.-\d7577#d,
):,6CX+#4#=6=.4+):2@A
#2%&]+#q.=94I
Thiết kế nguyên công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế nguyên công - Người đăng: Lê Duy Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thiết kế nguyên công 9 10 482