Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế phần điện trong nhà máy điện kiểu nhiệt điện ngưng hơi

Được đăng lên bởi thanhson.11d
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc

Nhµ m¸y ®iÖn & Tr¹m biÕn ¸p

Ch¬ng 1 : TÝnh to¸n phô t¶i vµ c©n b»ng c«ng suÊt
1.1.Chän m¸y ph¸t ®iÖn.
Theo nhiÖm vô thiÕt kÕ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn gåm 4 tæ m¸y víi c«ng suÊt mçi tæ
m¸y lµ 50 MW. Ta chän 4 m¸y f¸t ®ång bé tua bin khÝ TB-50-2 ®Ó thuËn tiÖn cho vËn
hµnh vµ söa ch÷a sau nµy.
MF TB-50-2 cã c¸c th«ng sè sau :
B¶ng 1-1
P
U
I
S
Lo¹i m¸y (MVA)
Xd''
Xd'
Xd
Cos
(MW)
(KV) (KA)
TB-50-2
62.5
50
10.5
5.95
0.8
0.135
0.3
1.84
1.2.TÝnh to¸n phô t¶i & c©n b»ng c«ng suÊt.
Tõ b¶ng biÕn thiªn phô t¶i ta x©y dùng ®å thÞ phô t¶i ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p trong c¸c
thêi ®iÓm kh¸c nhau theo c«ng thøc:
P(t) =

P%
* P®m
100

S(t) =

P(t )
Cos 

Trong ®ã: P(t) lµ c«ng suÊt t¸c dông cña phô t¶i t¹i thêi ®iÓm t.
S(t) lµ c«ng suÊt biÓu kiÕn cña phô t¶i t¹i thêi ®iÓm t.
Cos lµ hÖ sè c«ng suÊt phô t¶i.
1.2.1.Phô t¶i ®Þa ph¬ng.
U®m = 10 KV
Pmax = 10 MW
Costb = 0.86
¸p dông c«ng thøc trªn ta cã:
P®p(t) =
S®p(t) =

Pdp %
100

*P®pm

Pdp ( t )
Cos 

B¶ng biÕn thiªn c«ng suÊt cña phô t¶i ®Þa ph¬ng theo thêi gian nh sau:

B¶ng 1-2
t
P
P®p%
P®p(t) (MW)

0-8

8 - 12

12 - 18

18 - 24

65
6.5

100
10

80
8

65
6.5

Sinh viªn: Mai Xu©n Trêng – HT§2 – K44

Trang 1

ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc

S®p(t) (MVA)

Nhµ m¸y ®iÖn & Tr¹m biÕn ¸p

7.558

11.628

9.302

7.558

Tõ ®ã ta cã ®å thÞ biÓu diÔn quan hÖ c«ng suÊt phô t¶i ®Þa ph¬ng víi thêi gian nh
h×nh 1-1.
14

11.628

12

9.302

10

7.558

7.558

8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24

H×nh 1-1
1.2.2.Phô t¶i trung ¸p.
U®m = 110 KV
PTmax = 110 MW
Costb = 0.87
¸p dông c«ng thøc ta ®îc:
PT(t) =
ST(t) =

PT %
* PTmax
100
PT (t )
Cos

B¶ng biÕn thiªn c«ng suÊt cña phô t¶i trung theo thêi gian ¸p nh sau:

B¶ng 1-3
t
P
P®p%
PT(t) (MW)
ST(t) (MVA)

0-8

8 - 12

12 - 18

18 - 24

67
82.5
94.828

85
93.5
107.471

100
110
126.437

75
82.5
94.828

Sinh viªn: Mai Xu©n Trêng – HT§2 – K44

Trang 2

ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc

Nhµ m¸y ®iÖn & Tr¹m biÕn ¸p

Tõ ®ã ta cã ®å thÞ biÓu diÔn quan hÖ c«ng suÊt phô t¶i trung ¸p víi thêi gian nh
h×nh 1-2.
126.437

140
107.471

120

94.828

94.828

100
80
60
40
20
0
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24

H×nh 1-2
1.2.3.C«ng suÊt toµn nhµ m¸y.
U®m = 10 KV
PNM®m = n*PG®m = 4*50 = 200 MW
Cos®m = 0.8
Ta cã:

PNM(t) =

PNM %
* PNM®m
100

SNM(t) =

PNM ( t )
Cos

B¶ng biÕn thiªn c«ng suÊt ph¸t cña toµn nhµ m¸y theo thêi gian nh sau.
B¶ng 1-4
t
P
P®p%
PNM(t) (MW)
SNM(t) (MVA)

0-8

8 - 12

12 - 18

18 - 24

80
160
200

85
170
212.5

100
200
250

75
150
187.5

§å thÞ biÓu diÔn quan hÖ c«ng suÊt ...
Sinh viªn: Mai Xu©n Trêng – HT§2 – K44 Trang 1
ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc Nhµ m¸y ®iÖn & Tr¹m biÕn ¸p
Ch¬ng 1 : TÝnh to¸n phô t¶i vµ c©n b»ng c«ng suÊt
1.1.Chän m¸y ph¸t ®iÖn.
Theo nhiÖm thiÕt nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn gåm 4 m¸y víi c«ng suÊt mçi
m¸y 50 MW. Ta chän 4 m¸y f¸t ®ång tua bin khÝ TB-50-2 ®Ó thuËn tiÖn cho vËn
hµnh vµ söa ch÷a sau nµy.
MF TB-50-2 cã c¸c th«ng sè sau :
B¶ng 1-1
Lo¹i m¸y
S
(MVA)
P
(MW)
U
(KV)
I
(KA)
Cos
X
d
''
X
d
'
X
d
TB-50-2 62.5 50 10.5 5.95 0.8 0.135 0.3 1.84
1.2.TÝnh to¸n phô t¶i & c©n b»ng c«ng suÊt.
b¶ng biÕn thiªn phô t¶i ta x©y dùng ®å thÞ pt¶i ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p trong c¸c
thêi ®iÓm kh¸c nhau theo c«ng thøc:
P(t) =
100
%P
* P
®m
S(t) =
Cos
)t(P
Trong ®ã: P(t) lµ c«ng suÊt t¸c dông cña phô t¶i t¹i thêi ®iÓm t.
S(t) lµ c«ng suÊt biÓu kiÕn cña phô t¶i t¹i thêi ®iÓm t.
Cos lµ hÖ sè c«ng suÊt phô t¶i.
1.2.1.Phô t¶i ®Þa ph¬ng.
U
®m
= 10 KV
P
max
= 10 MW
Cos
tb
= 0.86
¸p dông c«ng thøc trªn ta cã:
P
®p
(t) =
100
%P
dp
*P
®pm
S
®p
(t) =
Cos
)t(P
dp
B¶ng biÕn thiªn c«ng suÊt cña phô t¶i ®Þa ph¬ng theo thêi gian nh sau:
B¶ng 1-2
t
P
0 - 8 8 - 12 12 - 18 18 - 24
P
®p
% 65 100 80 65
P
®p
(t) (MW) 6.5 10 8 6.5
Thiết kế phần điện trong nhà máy điện kiểu nhiệt điện ngưng hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế phần điện trong nhà máy điện kiểu nhiệt điện ngưng hơi - Người đăng: thanhson.11d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Thiết kế phần điện trong nhà máy điện kiểu nhiệt điện ngưng hơi 9 10 889