Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế phân xưởng nung trong lò tuynel

Được đăng lên bởi mr_tien1972
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 6 lần
®å ¸n m«n häc c«ng nghÖ gèm x©y dùng
Môc lôc
Néi dung Trang
Lêi nãi ®Çu....................................................................................................2
PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ s¶n phÈm............................................3
PhÇn II Nguyªn liÖu s¶n xuÊt............................................................6
I Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt x¬ng s¶n phÈm.....................................................6
1. Nguyªn liÖu dÎo................................................................................6
2. Nguyªn liÖu gÇy................................................................................10
3. ChÊt trî dung....................................................................................10
4. ChÊt ®iÖn gi¶i....................................................................................11
II Nguyªn liÖu s¶n xuÊt men cho sø vÖ sinh..................................................11
III Thµnh phÇn phèi liÖu cho x¬ng s¶n phÈm..............................................12
IV TÝnh to¸n phèi liÖu......................................................................................14
1. TÝnh thµnh phÇn phèi liÖu cña x¬ng..............................................14
2. TÝnh vµ kiÓm tra thµnh phÇn phèi liÖu...........................................17
3. TÝnh thµnh phÇn men......................................................................21
PhÇn III C«ng nghÖ chÕ t¹o.................................................................27
I Giíi thiÖu vÒ ph¬ng ph¸p gia c«ng nguyªn liÖu vµ phèi liÖu....................27
1. Ph¬ng ph¸p Ðp läc............................................................................28
2. Ph¬ng ph¸p kh«ng Ðp läc................................................................29
II Giíi thiÖu ph¬ng ph¸p t¹o h×nh s¶n phÈm................................................31
III Tr¸ng men s¶n phÈm..................................................................................34
IV Giíi thiÖu c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng s¶n phÈm........................................36
V TÝnh c©n b»ng vËt chÊt................................................................................43
VI TÝnh ch¸y nhiªn liÖu...................................................................................50
VII TÝnh c©n b»ng nhiÖt..................................................................................53
VIII TÝnh kÕt cÊu vag«ng................................................................................56
PhÇn IV KÕt luËn.......................................................................................67
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o...........................................................................68
SVTH: L£ HåNG MINH GVHD: TSKH B¹CH §×NH THI£N
Mssv: 3692.48 líp 48VL2
1
Thiết kế phân xưởng nung trong lò tuynel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế phân xưởng nung trong lò tuynel - Người đăng: mr_tien1972
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Thiết kế phân xưởng nung trong lò tuynel 9 10 207