Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế phân xưởng reforming xúc tác

Được đăng lên bởi Ngô Mai Hương
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§å ¸n tèt nghiÖp

ThiÕt kÕ ph©n xëng Reforming xóc t¸c
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------------------

Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o
Trêng §h B¸ch Khoa Hµ Néi

NhiÖm vô
ThiÕt kÕ tèt nghiÖp
1. §Çu ®Ò thiÕt kÕ :
ThiÕt kÕ ph©n xëng Reforming xóc t¸c víi
n¨ng suÊt d©y chuyÒn 1.490.000 tÊn/n¨m.
2. C¸c sè liÖu ban ®Çu :
LÊy theo tµi liÖu híng dÉn vµ sè liÖu thùc tÕ c«ng nghiÖp .
3. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n .
 PhÇn lý thuyÕt : nªu tæng quan vÒ qu¸ tr×nh Roforming xóc t¸c trong
c«ng nghiÖp chÕ biÕn dÇu .
 PhÇn tÝnh to¸n : tÝnh c©n b»ng vËt chÊt, tÝnh c©n b»ng nhiÖt lîng cña
ph©n xëng vµ kÝch thíc mçi lß ph¶n øng .
 PhÇn kinh tÕ
 PhÇn x©y dùng : bè trÝ mÆt b»ng ph©n xëng .
 PhÇn an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i trêng
4. C¸c b¶n vÏ (ghi sè c¸c lo¹i b¶n vÏ vÒ kÝch thíc) .
 B¶n vÏ s¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt .
 B¶n vÏ thiÕt bÞ chÝnh .
 B¶n vÏ tæng quan mÆt b»ng nhµ m¸y .
5.hä tªn c¸n bé híng dÉn: TS .NguyÔn H÷u TrÞnh
phÇn
Tªn c¸n bé
............................................
................................................
............................................
................................................
6. Ngµy giao nhiÖm vô ®å ¸n:.....................................................................
7.ngµy hoµn thµnh ®å ¸n:............................................................................
Ngµy
Chñ nhiÖm khoa
(ký , ghi râ hä tªn)
Hµ Ngäc Thµnh

th¸ng
n¨m 2005
C¸n bé híng dÉn
(ký , ghi râ hä tªn)

1

§HBK Hµ Néi –K45

§å ¸n tèt nghiÖp

ThiÕt kÕ ph©n xëng Reforming xóc t¸c

TS.NguyÔn H÷u TrÞnh
Sinh viªn ®· hoµn thµnh vµ nép ®å ¸n tèt nghiÖp
Ngµy..........th¸ng...........n¨m 2005
Ngêi duyÖt
( ký , ghi râ hä tªn )

Hµ Ngäc Thµnh

2

§HBK Hµ Néi –K45

§å ¸n tèt nghiÖp

ThiÕt kÕ ph©n xëng Reforming xóc t¸c

Môc lôc
Trang
PhÇn më ®Çu
PhÇn tæng quan
i. c¬ së ho¸ häc cña qu¸ tr×nh
1.1 C¸c ph¶n øng x¶y ra trong qu¸ tr×nh
1.2 C¬ chÕ ph¶n øng Reforming xóc t¸c
1.3 NhiÖt ®éng häc ph¶n øng vµ ®iÒu kiÖn ph¶n øng
ii. Nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm
2.1 Nguyªn liÖu
2.2 Hydro hãa lµm s¹ch nguyªn liÖu
2.3 S¶n phÈm cña qu¸ tr×nh Reforming xóc t¸c
iii. Xóc t¸c cho qu¸ tr×nh Reforming xóc t¸c
3.1 lÞch sö ph¸t triÓn
3.2 vai trß cña xóc t¸c hai chøc n¨ng
3.3 TÝnh chÊt cña chÊt xóc t¸c
3.4. nh÷ng nguyªn nh©n lµm gi¶m ho¹t tÝnh
3.5. t¸i sinh xóc t¸c
3. 5.1 Sù thay ®æi c¸c chÊt xóc t¸c trong qu¸ tr×nh lµm viÖc
3.5.2 C¸c ph¬ng ph¸p t¸i sinh chÊt xóc t¸c
3.5.3 Tuæi thä xóc t¸c vµ giíi thiÖu mét sè chÊt xóc t¸c
iv. c«ng nghÖ Re...
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt kÕ ph©n xëng Reforming xóc t¸c
Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o
Trêng §h B¸ch Khoa Hµ Néi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------------------
NhiÖm vô
ThiÕt kÕ tèt nghiÖp
1. §Çu ®Ò thiÕt kÕ :
ThiÕt kÕ ph©n xëng Reforming xóc t¸c víi
n¨ng suÊt d©y chuyÒn 1.490.000 tÊn/n¨m.
2. C¸c sè liÖu ban ®Çu :
LÊy theo tµi liÖu híng dÉn vµ sè liÖu thùc tÕ c«ng nghiÖp .
3. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n .
PhÇn thuyÕt : nªu tæng quan qu¸ tr×nh Roforming xóc t¸c trong
c«ng nghiÖp chÕ biÕn dÇu .
PhÇn tÝnh to¸n : tÝnh c©n b»ng vËt chÊt, tÝnh c©n b»ng nhiÖt lîng cña
ph©n xëng vµ kÝch thíc mçi lß ph¶n øng .
PhÇn kinh tÕ
PhÇn x©y dùng : bè trÝ mÆt b»ng ph©n xëng .
PhÇn an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i trêng
4. C¸c b¶n vÏ (ghi sè c¸c lo¹i b¶n vÏ vÒ kÝch thíc) .
B¶n vÏ s¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt .
B¶n vÏ thiÕt bÞ chÝnh .
B¶n vÏ tæng quan mÆt b»ng nhµ m¸y .
5.hä tªn c¸n bé híng dÉn: TS .NguyÔn H÷u TrÞnh
phÇn Tªn c¸n bé
............................................ ................................................
............................................ ................................................
6. Ngµy giao nhiÖm vô ®å ¸n:.....................................................................
7.ngµy hoµn thµnh ®å ¸n:............................................................................
Ngµy th¸ng n¨m 2005
Chñ nhiÖm khoa C¸n bé híng dÉn
(ký , ghi râ hä tªn) (ký , ghi râ hä tªn)
Hµ Ngäc Thµnh 1 §HBK Hµ Néi –K45
thiết kế phân xưởng reforming xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế phân xưởng reforming xúc tác - Người đăng: Ngô Mai Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
thiết kế phân xưởng reforming xúc tác 9 10 283