Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CHUYỂN ĐỘNG và TÁI SINH LIÊN TỤC

Được đăng lên bởi duc-anh-nguyen
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT.					
		I.1 CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA QUÁ TRÌNH REFORMING.		
		I.2 ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG.						
            I.2.1 Dehydro hóa Naphten thành hydrocacbon thơm.		
			I.2.2 Dehydro vòng hóa n-parafin.					
			I.2.3 Nhóm phản ứng izome hóa.					
			I.2.4 Hydrocracking parafin va naphten.				
			I.2.5 Nhóm phản ứng tách các nguyên tố dị thể.			
			I.2.6 Phản ứng tạo cốc.							
		I.3	CƠ CHẾ CỦA CÁC PHẢN ỨNG TRONG QUÁ TRÌNH REFORMING.								
		I.4 VAI TRÒ CỦA XÚC TÁC HAI CHỨC NĂNG.			
	Chương II: PHẦN CÔNG NGHỆ.						
		II.1 CÁC LOẠI CÔNG NGHỆ REFORMING.				
			II.1.1 Giới thiệu chung.							
			II.1.2 Công nghệ Reforming với lớp xúc tác cố định.		
		II.2 LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ THUYẾT MINH.	
			II.2.1 Công nghệ Reforming xúc tác chuyển động và tái sinh
		 		liên tục của IFP.							
			II.2.2 Công nghệ Reforming xúc tác chuyển động và tái sinh
		 		liên tục của UOP.							
		II.3 SƠ ĐỒ THIẾT KẾ	.							
	Chương III: TÍNH TOÁN.							
		III.1 CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU.						
		III.2 CÁC PHẢN ỨNG CHÍNH XẢY RA TRONG QUÁ 		
			 TRÌNH REFORMING XÚC TÁC.					
		III.3 CÂN BẰNG VẬT CHẤT.						
			III.3.1 Tính cho TBPU thứ nhất.					
			III.3.2 Tính cho TBPU thứ hai.						
			III.3.3 Tính cho TBPU thứ ba.						
			III.3.4 Tính cho TBPU thứ tư.						
 		III.4 CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG.						
			III.4.1 Tính cho TBPU thứ nhất.					
			III.4.2 Tính cho TBPU thứ hai.						
			III.4.3 Tính cho TBPU thứ ba.						
			III.4.4 Tính cho TBPU thứ tư.						
	Phụ Lục.										
	Kết Luận.										
	Tài Liệu Tham Khảo
THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CHUYỂN ĐỘNG và TÁI SINH LIÊN TỤC - Người đăng: duc-anh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CHUYỂN ĐỘNG và TÁI SINH LIÊN TỤC 9 10 439