Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế phân xưởng reforming xúc tác

Được đăng lên bởi Ngô Mai Hương
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt kÕ ph©n xëng Reforming xóc t¸c
Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o
Trêng §h B¸ch Khoa Hµ Néi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------------------
NhiÖm vô
ThiÕt kÕ tèt nghiÖp
1. §Çu ®Ò thiÕt kÕ :
ThiÕt kÕ ph©n xëng Reforming xóc t¸c víi
n¨ng suÊt d©y chuyÒn 1.490.000 tÊn/n¨m.
2. C¸c sè liÖu ban ®Çu :
LÊy theo tµi liÖu híng dÉn vµ sè liÖu thùc tÕ c«ng nghiÖp .
3. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n .
PhÇn thuyÕt : nªu tæng quan qu¸ tr×nh Roforming xóc t¸c trong
c«ng nghiÖp chÕ biÕn dÇu .
PhÇn tÝnh to¸n : tÝnh c©n b»ng vËt chÊt, tÝnh c©n b»ng nhiÖt lîng cña
ph©n xëng vµ kÝch thíc mçi lß ph¶n øng .
PhÇn kinh tÕ
PhÇn x©y dùng : bè trÝ mÆt b»ng ph©n xëng .
PhÇn an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i trêng
4. C¸c b¶n vÏ (ghi sè c¸c lo¹i b¶n vÏ vÒ kÝch thíc) .
B¶n vÏ s¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt .
B¶n vÏ thiÕt bÞ chÝnh .
B¶n vÏ tæng quan mÆt b»ng nhµ m¸y .
5.hä tªn c¸n bé híng dÉn: TS .NguyÔn H÷u TrÞnh
phÇn Tªn c¸n bé
............................................ ................................................
............................................ ................................................
6. Ngµy giao nhiÖm vô ®å ¸n:.....................................................................
7.ngµy hoµn thµnh ®å ¸n:............................................................................
Ngµy th¸ng n¨m 2005
Chñ nhiÖm khoa C¸n bé híng dÉn
(ký , ghi râ hä tªn) (ký , ghi râ hä tªn)
Hµ Ngäc Thµnh 1 §HBK Hµ Néi –K45
thiết kế phân xưởng reforming xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế phân xưởng reforming xúc tác - Người đăng: Ngô Mai Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
thiết kế phân xưởng reforming xúc tác 9 10 496