Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ

Được đăng lên bởi Lê Duy Tùng
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1555 lần   |   Lượt tải: 1 lần
5
6
%

>

C

.5 %

&'

9 @(#

u

]

A &

7

]

! &2

"# 4= 7 [

C

^$ €

#

<

> #

€

C 7

5

A ;
(

5
7 /

4= ; 2 ): X
):

,

C

5

4= ; 2 d

7 + ,
*

u I

q

5

^

Z /

]

#

K

45 6! 7

5

(

)

4# $
{ 8 9 ): ;

<

{* + ,

>

{8 9 7

): 7

{%

@Z7

4= ; 2
&'
5

7 7

7

&'

78

"

*

:
#

D

.&

5

):

! &2

C ):

€

&

4= ; 2 ):

! ):
!

"

^ @ A
): C

4^$ 4^

d

•i

e

5

&'

#

7 /

A

#

4= ; 2 /

k 4= ; 2

<

"

@

4= 7 [ d

"# 4= 7 [ d

C

4= 7 [
2

A

]

#

; 2 :

# &# @: 6#

:

@

~@

4= ; 2

@

d@

,

)e#d @

4#

+ $

r• ): 4=

^

€

4= ; 2 X &
4^ 4h /

/

@

]

%&

/

"# >

C

#

> =
7 l A7 )

c

4= ; 2

4= ; 2 7 /

4^ @ A

a= ; 2

"#$ :

/ F
I

6J
I

L @: )
K

4^ 4h /

I

7 = =
!

•
)

K
27

@
#

i

c

d

4^ 4h

4g

A ;

<

\

%&

H8 @: i

(

&

4^

+

&

I

(

#

A

i 4= ; 2

"# i 4= ; 2

(

I

# >
! "
€

#$

% &

'

( ) * &

+

4^ 4h /

4= ; 2

a= ; 2 :

I

K

Gd ÷ dG

^

≤ K ≤ G

a= ; 2 @

@

a= ; 2 @

)e#

a= ; 2 @

r

<

4= ; 2

%&
I

*8t

# >

*8t @: 4^

{Y

H8

- 4# $ K ˆ

G ≤ K ≤ ?G
?G ≤ K
\ 7

! 4^ &
!

,

;

4= ; 2 6D
#

A7
#

7

7 7
;

5

!

~ &# 6= •

#

7

5

7 7 &# 6=
i

i

w

<

] 4h /

): 4^ @ A

a^ @ A

5

4= ; 2
7 7 &# 6=

;

<

!

&

.

K

;

^ @ A
&

!

:

A ;

!
<

<
"#

.
\

-

4# k
HˆH

+

%&

α+β
GG

$

H @: 4^ @ A

4= 7 [

@: 4^ @ A

&
&

α @: @ A

%

(7 T

β @: @ A
#

4= 7 [
4= 7 [

( &l

.

\

! 4= 7 [
4#

r
r

7
): 7

+ &#
7 [

&

>

&'

5
9 α e ‰ ÷ 3‰ k β e 0‰ ÷ N‰ k
?

K ^ @ A

A ;

%&

$ v @:
γ @:

~

M7d γ ˆ NdE0?

)

#

γ ˆ EdN?

)

n

€(# ):

‹& I

n

•
"# )Z @

~

n

ƒ γ ˆ Nd? ÷ NdB

#

•

•
~

Š

k )

γ ˆ 3dE ÷ NdB

;

"#

^ @

- vˆ1γ~

\

^ @ A

1 @: ] ,

1

<

•
n

k

γ ˆ ?d3 ÷ ?dE

k)

n

n
&< ,

"# H ): v # &# 6=

?? ];

<

4= ; 2
f#&

??Y

<

4= ; 2

\

^ @ A

K ^ @ A
€

4= ; 2

•

B ÷ ?GG

ŒB
a= @ A

c5

~

:

• ?GG

. ~

•

ΠGG

ΠG

Œ0

r

GG ÷ 0GG

G ÷ ?GG

00÷ G

)e#

0GG ÷ 0GGG

?GG ÷ 0GG

GG ÷ GG

0GGG ÷ 0GGGG

0GG ÷ GGG

GG ÷ GGG

• 0GGGG

• 0GGG

• GGG

@
:

^

778= >

?

(#

*;

:

4g
@:
@
/

): c

#

5 4J 4= ; 2

X

&

:

A ;+

(

&I

5 4J

C

#

A

:

I
C

A

v

&'

#

&#

6< i
d

- d

] 1' )Z

C )2

C7 = 7 +

d

+ @(
,

"# 9 4

"# 5 4J 4= ; 2
!

I

w

'

:

/

A >

]

&

* +

,

] 6=

&'

>

&'

:

2 @ A

9 4

4= 7 [ )

7 =

;\

&

C

7 + ,

{ t-

!

5

-

[

[
{ %&'

(

7 M7

d

,

{8
): .
{ t-

! &#

{K = .
@
{K = .
{ t-

9

( 4#

+ $

4= ; 2 _
4^ 4h /

)Z @

+

"

:
I

F

9

d

Z &I 6= )g
7 l A7 )

…

I

)C !

,

;

: …
/

/

.

4 2 # d

@

)Z @

: …

2 @ A

! Z7 &

(

2 #
q

@

<

...

 5 C
 6 .5 % , 5  
%>&'7/!&2C^$4=;2d
C4=;2):X]"#4=7[#€7+,
):9@(#75C75*5^
u]A;<>#uIqZ/]
A&(#
K  45 6! 75   (  )
4#$
{89):;<4=;2
{*+,>&':
{897):75777
{%@Z7&'#
78  " D.& " # $ :
*5    ):   c  "# > &' #  7/
!&2C):4=;2
€4=;27/!):C4^$4^"@4=7[d
4^@A&!"@d•i<"#4=7[dC
4=;2):^@A#e4=7[
>=]A#2A
7lA7)):C4=;2/]
%&##&#@:6#4=;2,4#+$
a=;25k4=;2:@~@@d@)e#d@r•):4=
;2:^
€4=;2X&6J4^4h/IK

4^4h/I7==27@cd
//FL@:)!)#i4^4h
/IK
Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ - Người đăng: Lê Duy Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ 9 10 528