Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế, tách khuôn với Creo Parametric 1.0

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 12 lần
THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0

Thöïc hieän thieát keá, taùch khuoân vaø laäp trình gia coâng
LY NHÖÏA

I: Thieát keá
Trình töï thöïc hieän
1: Khôûi ñoäng Creo Parametric

nguyendinhthangckm@gmail.com

Page | 1

THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0
2:Vaøo File / New
Ñaët teân LY-NHUA

Vaøo moâi tröôøng Part / Soild

nguyendinhthangckm@gmail.com

Page | 2

THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0
B1: Duøng leänh Revolve thieát keá nhö hình

Nhaán choïn MP TOP laøm mp veõ Sketch vaø veõ ñöôøng Centerline nhö hình

Veõ section
Söû duïng leänh Line vaø

veõ nhö hình döôùi

Chuùù yù raèng buoäc vuoâng goùc giöõa cung troøn vaø caïnh treân

nguyendinhthangckm@gmail.com

Page | 3

THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0

Ta ñöôïc hình sau

nguyendinhthangckm@gmail.com

Page | 4

THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0
B2: Söû duïng leänh Shell ñeå taïo thaønh cho ly vôùi thaønh daøy laø 3mm vaø ñaùy laø 5mm
Choïn leänh Shell

Nhaäp giaù trò chieàu daøy laø 3mm sau ñoù nhaán phím Ctrl +choïn maët treân cuûa ly nhö hình treân
Sau ñoù vaøo References

nguyendinhthangckm@gmail.com

Page | 5

THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0

Click chuoät vaøo oâ

nhö hình treân

Vaø nhaán choïn maët ñaùy cuûa ly vaø nhaäp giaù trò 5 vaøo oâ nhö hình döôùi

nguyendinhthangckm@gmail.com

Page | 6

THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0
Ta ñc chieâu daøy thaønh khaùc nhau cuûa ly laø 3mm vaø 5mm

B3: Söû duïng leänh Sweep ñeå taïo quai tay caàm

Xuaát hieän cuûa soå Sweep
Ta choïn Ribbon Model ñeå veø Sketch

nguyendinhthangckm@gmail.com

Page | 7

THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0
Choïn MP TOP laøm mp veõ Sketch. Söû duïng leänh Spline ve ñöôøng nhö hình

Thoaùt khoûi moâi tröôøng Sketch
Luùc naøy choïn Ribbon Sweep

nguyendinhthangckm@gmail.com

Page | 8

THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0
Choïn Sketch veõ Section

Veõ Section vôùi bieân daïng laø Elip 12 x 8 vaø OK nhö hình treân
Ta coù hình sau

nguyendinhthangckm@gmail.com

Page | 9

THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0

Nhaän thaáy raèng quai tay caàm chöa oâm saùt beà maët ngoaøi cuûa ly
Ta thuïc hieän nhö sau
Vaøo Options ta ñaùnh daáu choïn Merge ends vaø thoaùt khoûi moâi tröôøng veø Sweep

nguyendinhthangckm@gmail.com

Page | 10

THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0

B5: Duøng leänh Extrude ñeå taïo anh cho ñeá ly nhöïa vaø thoâng tin

Nhaán choïn maët ñaùy ly vaø veõ Sketch Þ 35 x2

nguyendinh...
THIEÁT KEÁ KHUOÂN MAÃU VÔÙI Creo Parametric 1.0
nguyendinhthangckm@gmail.com Page | 1
Thöïc hieän thieát keá, taùch khuoân vaø laäp trình gia coâng
LY NHÖÏA
I: Thieát keá
Trình töï thöïc hieän
1: Khôûi ñoäng Creo Parametric
Thiết kế, tách khuôn với Creo Parametric 1.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế, tách khuôn với Creo Parametric 1.0 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Thiết kế, tách khuôn với Creo Parametric 1.0 9 10 232