Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế tháp chưng cất acetonacid acetic loại mâm chóp

Được đăng lên bởi blackpill000
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
Khoa Kỹ Thuật Hóa Học
BỘ MÔN QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Quá Trình và Thiết Bị
MSMH: 605040

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp aceton-axit acetic loại
mâm chóp

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Hoàng
MSSV: 61001101

Lớp: HC10KTTP

Ngành: Công nghệ thực phẩm

Năm học: 2013-2014
0

Lời mở đầu
Công nghệ hóa học là một trong những ngành đóng góp rất lớn trong sự phát triển
của nền công nghiệp hiện đại nước ta.Trong ngành sản xuất hóa chất cũng như sử dụng
sản phẩm hóa học, nhu cầu sử dụng nguyên liệu có độ tinh khiết cao phải phù hợp với qui
trình sản xuất hoặc nhu cầu sử dụng.
Trong thực tế, chúng ta sử dụng rất nhiều dạng hoá chất khác nhau: hỗn hợp nhiều
chất hay đơn chất tinh khiết. Mà nhu cầu về một loại hoá chất tinh khiết cũng rất lớn. Quá
trình có thể đáp ứng phần nào độ tinh khiết theo yêu cầu là chưng cất: là quá trình tách
các cấu tử trong hỗn hợp lỏng – lỏng, hay hỗn hợp lỏng – khí thành các cấu tử riêng biệt
dựa vào độ bay hơi khác nhau của chúng.
Và đối với hệ acetone – axit acetic, do không có điểm đẳng phí nên có thể đạt
được bất kỳ độ tinh khiết theo yêu cầu nhờ quá trình chưng cất.
Em chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Anh Tuấn cùng các thầy cô trong bộ
môn Quá trình & Thiết bị đã hướng dẫn em tận tình trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong
quá trình hình thành đồ án không thể tránh những sai sót, em rất mong nhận được ý kiến
đánh giá thầy cô về nội dung của đồ án.

Tp HCM, ngày 7 tháng 12 năm 2013
Sinh viên
Lê Tấn Hoàng

1

MỤC LỤC
Phần 1. Tổng quan...........................................................................................................3
1.1.
Giới thiệu đồ án...................................................................................................3
1.2.
Tính chất nguyên liệu........................................................................................3
1.3.
Quy trình công nghệ tháp chưng cất.................................................................4
Phần 2: Tính toán cân bằng vật chất và năng lượng.....................................................5
2.1.
Cân bằng vật chất...............................................................................................5
2.2.
Cân bằng năng lượng.........................................................................................8
Phần 3: Tính toán – Thiết kế tháp chưng cất.................................................................9
3.1.
Đường kính tháp chưng cất (Dt...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
Khoa Kỹ Thuật Hóa Học


 !
"#$%&%'%
 ( )*+,*- ./)0*1 2304 0*1 *526
787*9)
:;+<,=>#"?,@A,B*C-
"D E*F#GD-2,
""H#$I%%II%I G<)#I%JK
,#L,,F E*)M7
N7B*#O%IP3O%I'
0
Thiết kế tháp chưng cất acetonacid acetic loại mâm chóp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế tháp chưng cất acetonacid acetic loại mâm chóp - Người đăng: blackpill000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thiết kế tháp chưng cất acetonacid acetic loại mâm chóp 9 10 167