Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên

Được đăng lên bởi cdho13k-gmail-com
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Thaày PHAÏM VAÊN BOÂNThieát keá thieát bò saáy thuøng quay saáy ñaäu xanh nguyeân
haït
PHAÀN 1: MÔÛ ÑAÀU
Saáy laø moät quaù trình coâng ngheä ñöôïc söû duïng raát nhieàu trong thöïc teá saûn xuaát vaø
ñôøi soáng. Trong coâng nghieäp nhö cheá bieán noâng haûi saûn, cheá bieán goã, saûn xuaát vaät lieäu
xaây döïng…, kyõ thuaät saáy ñoùng moät vai troø quan troïng trong daây chuyeàn saûn xuaát. Trong
noâng nghieäp, saáy laø moät trong nhöõng coâng ñoaïn quan troïng cuûa coâng ngheä sau thu hoaïch…
Saûn phaåm sau quaù trình saáy coù ñoä aåm thích hôïp, thuaän tieän cho vieäc baûo quaûn, vaän
chuyeån, cheá bieán, ñoàng thôøi naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. ÔÛ Ñoà aùn moân hoïc naøy, em
xin trình baøy veà quy trình coâng ngheä vaø thieát saáy thuøng quay ñeå saáy ñaäu xanh nguyeân
haït, naêng suaát 1 taán/h theo saûn phaåm.
I. SÔ LÖÔÏC VEÀ NGUYEÂN LIEÄU
- Ñaäu xanh, coøn goïi laø luïc ñaäu, boubour, haricotdore, green bean. Teân khoa hoïc:
Phaseolus aureus Roxb., Vigna aurea Roxb. Thuoäc hoï ñaäu Fabaceae (Papilonaceae). Moâ taû
caây: caây thaûo, moïc ñöùng, ít phaân nhaùnh, cao 0,6m , laù coù 3 laù cheùt, laù cheùt hình traùi xoan,
ba caïnh, maøu luïc saãm, coù loâng nhaùp. Hoa maøu vaøng hoaëc luïc, raát daøy ñaëc, xeáp thaønh
chuøm ôû naùch, quaû naèm ngang hình truï, coù loâng roài nhaün, coù ñaàu nhoïn ngaén. Haït 10–15,
phaân caùch nhau bôûi caùc vaùch, maøu luïc, boùng.
- Ñaäu xanh, cuøng vôùi ñaäu naønh, ñaäu ñen, ñaäu traéng, ñaäu Haø Lan.. ñeàu ñöôïc xeáp vaøo
haøng hoï ñaäu. Ñaëc ñieåm chung cuûa chuùng laø chöùa nhieàu protein (25 –50%). Do ôû reã cuûa
caây hoï ñaäu coù caùc noát saàn, ôû ñoù caùc vi khuaån coäng sinh phaùt trieån, coù khaû naêng laáy Nitô töø
khoâng khí neân khoâng nhöõng cung caáp ñuû Nitô cho caây maø coøn laøm cho ñaát ñai theâm maøu
môõ baèng nguoàn Nitô thöøa thaûi ra.
- Veà maët caáu taïo, hoï ñaäu thuoäc caùc haït hoï hoøa thaûo. Chuùng khoâng coù noäi nhuõ, noäi
nhuõ cuûa chuùng maát trong quaù trình hình thaønh haït. Caáu taïo chuû yeáu cuûa hoï ñaäu goàm 3
phaàn: voû, töû dieäp (laù maàm) vaø phoâi (moäng).
- Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa haït ñaäu xanh: haït ñaäu xanh coù trung bình:
13,7% nöôùc 2,4% lipid 4,6% xenluloza
23% protit 52% glucid
- Moãi 100g ñaäu xanh cung caáp cho cô theå:
329 calo 62,7 mgCa 369,5 mgP
4,75% Fe 0,06mg% caroten 0,71mg% vitB
1
0,15mg% vitB
2
2,4mg% vitPP 4mg% vitC
- Ñaäu xanh ñöôïc troàng ôû khaép nöôùc ta, laáy haït chuû yeáu laøm thöïc phaåm, thöôøng ñöôïc
cheá bieán ngay thaønh thöùc aên. Ñaäu xanh, ngoaøi protid coøn coù nhieàu glucid, chuû yeáu laø tinh
boät, vaø ít lipid. Thaønh phaàn protein cuûa noù chöùa ñaày ñuû caùc acid amin khoâng thay theá.
Tinh boät ñaäu xanh coù tyû leä amyloza töông ñoái raát cao (45 – 50%), ñöôïc duøng nhieàu ñeå cheá
bieán mieán, laøm baùnh keïo …
- Vaán ñeà baûo quaûn ñaäu xanh cuõng nhö caùc nguyeân lieäu hoï ñaäu noùi chung laø khoù,
ñaäu laø moâi tröôøng raát thích hôïp cho caùc loaïi saâu moït phaù hoaïi. Maët khaùc, neáu ñieàu kieän
baûo quaûn khoâng toát nhö nhieät ñoä, ñoä aåm cao, ñaäu seõ “söôïng” (hoùa giaø) laøm giaûm chaát
SVTH: Ñaëng Thò Hoaøng Lan Trang 1
Thiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên - Người đăng: cdho13k-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Thiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên 9 10 342