Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế truyền động bài tập lớn

Được đăng lên bởi Yu Steven
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1946 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ví dụ số liệu của đề:
Động cơ Æ Bộ truyền đai thang Æ Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng Æ Nối
trục đàn hồi Æ Bộ phận công tác ( Xích tải ).
Số liệu thiết kế:
Lực vòng trên xích tải, F (N)
: 2000
Vận tốc xích tải, v (m/s)
: 5
Số răng đĩa xích tải dẫn, Z (răng) : 13
Bước xích tải, p (mm)
: 110
: 5
Thời gian phục vụ, L (năm)
Quay một chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ.
(1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm việc 8 giờ)
Chế độ tải: T1 = T ; t1=60s; T2 =0.6T; t2 =12s.
Sai số vòng quay trục máy công tác so với yêu cầu ≤ ± 5 %
==========================================================
PHẦN 1 :
XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN
CHO HỆ THỐNG
1.1 Công suất tương đương (đẳng trị) của động cơ :
* Công suất cực đại trên trục xích tải
Pmax =

Ft × v 2000 × 5
=
= 10kW
1000
1000

* Công suất đẳng trị trên trục xích tải

∑ P .t
∑t
2

Pdt =

i

i

i

2
2
2
2
=> Pdt = P1 .t1 + P2 .t2 = Pmax 1 × 60 + 0.6 ×12 = 0.9452 Pmax

t1 + t 2

60 + 12

Pdt = 0.9452 × 10 = 9.452kW

* Hiệu suất của toàn bộ hệ thống :
η ∑ = η d .ηbr .η k .ηol2 = 0.95 × 0.96 ×1× 0.9952 = 0.903
* Công suất cần thiết trên trục động cơ :
1

Pct =

Pdt

η∑

=

9.452
= 10.47kW
0.903

* Chọn động cơ :
Căn cứ theo Pct , ta chọn loại động cơ điện không đồng bộ 3 pha, loại 3K do nhà
máy chế tạo động cơ điện Việt Nam Hungary sản xuất
ndc = 2940v/ph
3K160S2
Pdc = 11KW
ndc = 1460v/ph
3K160S4
Pdc =11KW
ndc = 980v/ph
3K160L6
Pdc =11KW
=> Ta chọn động cơ 3K160S4 , ndc = 1460v/ph
1.2 Phân phối tỉ số truyền :
* Số vòng quay trục xích tải
6.10 4 × v 6.10 4 × 5
nm =
=
= 209.8v / ph
pc × Z
110 × 13

* Tỷ số truyền của toàn bộ hệ thống :
u∑ = ud .ubr =

ndc 1460
=
= 6.96
nm 209.8

Ta chọn : ud = 2 ⇒ ubr =

u∑ 6.96
=
= 3.48
ud
2

• Bảng số liệu dùng cho thiết kế các bộ truyền cơ khí:

2

Trục

Đ.cơ

I

II

Công suất P(KW)

11.08

10.47

10

Tỉ số truyền

2

Số vòng quay n(v/ph)

1460

730

209.8

Moment xoắn T(N.mm)

72475

136970

455195

3.48

PHẦN 2
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI THANG
2.1 Thông số ban đầu
* Thông số đầu vào : P1 = 11.08 KW; n1 = 1460 v/ph; T1 = 72.475 Nm
=> ta chọn đai thang loại B : bp = 14 mm; bo = 17 mm; h = 10.5 mm;
y0 = 4 mm; A = 138 mm2; L = 800..6300 mm; T1 = 40..190 Nm;
dmin = 140..280 mm
2.2 Trình tự thiết kế :
* Tính d1 :
Ta có dmin = 140 mm => chọn d1 = 1.2× dmin = 1.2 × 140 = 168 (mm)
=> chọn d1 theo tiêu chuẩn : d1 = 160 (mm)
* Vận tốc vòng :
π .d1.n1 π ×160 ×1460
v1 =

60000

=

= 12,23(m / s ) < [v] = 25(m / s )

60000

=> chấp nhận d1 = 160 (mm)
* Tính d2 :
Chọn ξ = ...
1
Ví d s liu ca đề:
Động cơ Æ B truyn đai thang Æ B truyn bánh răng tr răng nghiêng Æ Ni
trc đàn hi Æ B phn công tác ( Xích ti ).
S liu thiết kế:
Lc vòng trên xích ti, F (N) : 2000
Vn tc xích ti, v (m/s) : 5
S răng đĩa xích ti dn, Z (răng) : 13
Bước xích ti, p (mm) : 110
Thi gian phc v
, L (năm) : 5
Quay mt chiu, làm vic hai ca, ti va đập nh.
(1 năm làm vic 300 ngày, 1 ca làm vic 8 gi)
Chế độ ti: T
1
= T ; t
1
=60s; T
2
=0.6T; t
2
=12s.
Sai s vòng quay trc máy công tác so vi yêu cu ± 5 %
==========================================================
PHN 1 :
XÁC ĐỊNH CÔNG SUT ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHI T S TRUYN
CHO H THNG
1.1 Công sut tương đương (đẳng tr) ca động cơ :
* Công sut cc đại trên trc xích ti
kW
vF
P
t
10
1000
52000
1000
max
=
×
=
×
=
* Công sut đẳng tr trên trc xích ti
=
i
ii
dt
t
tP
P
.
2
=>
max
22
max
21
2
2
21
2
1
9452.0
1260
126.0601..
PP
tt
tPtP
P
dt
=
+
×+×
=
+
+
=
kWP
dt
452.9109452.0 =×=
* Hiu sut ca toàn b h thng :
903.0995.0196.095.0...
22
=×××==
olkbrd
ηηηηη
* Công sut cn thiết trên trc động cơ :
thiết kế truyền động bài tập lớn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế truyền động bài tập lớn - Người đăng: Yu Steven
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
thiết kế truyền động bài tập lớn 9 10 915