Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và chế tạo đồ gá chuyên dụng

Được đăng lên bởi nguyenvantung911
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 1 lần
J. Sci. & Devel., Vol. 11, No. 3: 380-390

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013, tập 11, số 3: 380-390


THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ĐỒ GÁ CHUYÊN DỤNG
DÙNG TRONG GIA CÔNG VỎ HỘP GIẢM TỐC XE NÂNG
Phạm Thị Hằng1, Ngô Đăng Huỳnh1, Bùi Văn Bắc2
1

Khoa Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; 2Lớp CTM-K53
Email*: phang034@yahoo.com

Ngày gửi bài: 19.03.2013

Ngày chấp nhận: 20.06.2013
TÓM TẮT

Vỏ hộp số của xe nâng là một chi tiết máy có kết cấu phức tạp. Chính vì vậy, trong quá trình gia công không thể
sử dụng các loại đồ gá thông thường có sẵn mà phải thiết kế, chế tạo một đồ gá chuyên dụng. Mục đích của nghiên
cứu này là thiết kế loại đồ gá đặc biệt dùng riêng cho gia công vỏ hộp số dựa trên bản vẽ, các yêu cầu kỹ thuật của
vỏ hộp số và lập quy trình công nghệ chế tạo đồ gá. Đồ gá được thiết kế có các bộ phận chính là tấm đế, 2 tấm kẹp,
và ống kẹp đàn hồi. Quy trình chế tạo bao gồm chế tạo tấm đế, các tấm kẹp và ống kẹp đàn hồi từ phôi ban đầu đến
các nguyên công gia công, nhiệt luyện, kiểm tra và lắp ráp. Kết quả kiểm tra từng chi tiết gia công, kiểm tra tổng thể
sau lắp ráp và dùng thử đồ gá để gia công vỏ hộp số cho thấy đồ gá được thiết kế hợp lý, quy trình chế tạo đạt yêu
cầu kỹ thuật đề ra.
Từ khóa: Chế tạo máy, đồ gá, vỏ hộp giảm tốc.

Design and Manufacture Specialized Fixture
for Manufacturing Process Reduction Gear Housing of Fork-lift Truck
ABSTRACT
Gear housing of fork-lift truck is a machine part of complex structure, thus, available common fixtures can not
be used during manufacturing process, therefore, designing and manufacturing a specialized fixture is required. This
study aimed at designing specialized fixture based on drawing of gear housing, its technical and technological
requirements and designing manufacturing process. The designed fixture consists of the following main parts: one
bearing plate, two bolster plates, and collet chuck. The manufacturing process includes manufacturing bearing plate,
bolster plates and collet chuck, thermal treatment, checking process and assembly. Overall test results show that the
fixture designed is reasonable and meets technical requirements..
Keywords: Fixture, manufacturing process, reduction gear housing.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chất lượng sản phẩm cơ khí, năng suất lao
động và giá thành là những chỉ tiêu kinh tế, kỹ
thuật quan trọng trong sản xuất cơ khí. Để đảm
bảo các chỉ tiêu trên trong quá trình chế tạo các
sản phẩm cơ khí, ngoài máy cắt kim loại và
dụng cụ cắt, chúng ta còn cần các loại đồ gá ...
J. Sci. & Devel., Vol. 11, No. 3: 380
-
390
T
p chí Khoa h
c và Phát tri
n 201
3, t
p 1
1
3
:
380
-
390
www.hua.edu.vn
380
THIT K VÀ CH TẠO ĐỒ GÁ CHUYÊN DNG
DÙNG TRONG GIA CÔNG V HP GIM TC XE NÂNG
Phạm Thị Hằng
1
, Ngô Đăng Huỳnh
1
, Bùi Văn Bắc
2
1
Khoa Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;
2
Lớp CTM-K53
Email*: phang034@yahoo.com
Ngày gi bài: 19.03.2013 Ngày chấp nhận: 20.06.2013
TÓM TẮT
V hp s ca xe nâng là mt chi tiết máy có kết cu phc tp. Chính vì vy, trong quá trình gia công kng th
s dng các loi đồ gá thông thường có sn phi thiết kế, chế to mt đồ gá chuyên dng. Mục đích của nghiên
cu này là thiết kế loi đồ đặc bit dùng riêng cho gia công v hp s da trên bn v, các yêu cu k thut ca
v hp s và lp quy trình công ngh chế tạo đồ gá. Đồ gá được thiết kế các b phn chính là tm đế, 2 tm kp,
ng kp đàn hi. Quy trình chế to bao gm chế to tấm đế, các tm kp và ng kẹp đàn hồi t phôi ban đầu đến
các nguyên công gia công, nhit luyn, kim tra và lp ráp. Kết qu kim tra tng chi tiết gia công, kim tra tng th
sau lp ráp và dùng th đồ để gia công v hp s cho thấy đồ đưc thiết kế hp lý, quy trình chế tạo đạt u
cu k thuật đề ra.
T khóa: Chế to máy, đồ, v hp gim tc.
Design and Manufacture Specialized Fixture
for Manufacturing Process Reduction Gear Housing of Fork-lift Truck
ABSTRACT
Gear housing of fork-lift truck is a machine part of complex structure, thus, available common fixtures can not
be used during manufacturing process, therefore, designing and manufacturing a specialized fixture is required. This
study aimed at designing specialized fixture based on drawing of gear housing, its technical and technological
requirements and designing manufacturing process. The designed fixture consists of the following main parts: one
bearing plate, two bolster plates, and collet chuck. The manufacturing process includes manufacturing bearing plate,
bolster plates and collet chuck, thermal treatment, checking process and assembly. Overall test results show that the
fixture designed is reasonable and meets technical requirements..
Keywords: Fixture, manufacturing process, reduction gear housing.
1. ĐT VN ĐỀ
Chất lượng sản phẩm khí, năng suất lao
động giá thành nhng chỉ tiêu kinh tế, kỹ
thuật quan trọng trong sản xuất cơ khí. Để đảm
bảo các chỉ tu trên trong quá trình chế tạo các
sản phẩm cơ khí, ngoài máy cắt kim loại và
dụng cụ cắt, chúng ta còn cần các loại đồ
dụng cụ ph.
Đồ gia công đóng một vai trò quan trọng.
Độ chính xác của đliên quan chặt chẽ đến
độ chính xác của chi tiết. Do vậy, phải được
chế tạo khá chuẩn, đm bảo khi lắp vào thì phôi
không bị cong vênh. Tùy theo hình dạng chi tiết
tạo hình chế tạo đồ sao cho kích c
hình dạng hợp (Nguyễn Văn Nang & cs.,
2012). Sử dụng đcho phép ng nhanh quá
trình định vị chi tiết trên máy cắt kim loại, tăng
năng suất lao động và giảm nhẹ điều kiện lao
động, mở rng khnăng ng nghệ của các y
cho phép gia ng những bề mặt phức tạp trên
máy thông thường (Trần Văn Địch, 2004). Do đó
chất lượng của sản phẩm cũng như năng suất
tăng. Đặc biệt, vỏ hộp scủa xe nâng chi tiết
rất phức tạp, vì vậy qtrình chế tạo chi tiết
đòi hỏi phải có một đồ gá chuyên dụng đểthể
Thiết kế và chế tạo đồ gá chuyên dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và chế tạo đồ gá chuyên dụng - Người đăng: nguyenvantung911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thiết kế và chế tạo đồ gá chuyên dụng 9 10 309