Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và chế tạo mô hình đóng nắp chai

Được đăng lên bởi Hùng Vũ
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 4106 lần   |   Lượt tải: 14 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - 2010

MỤC LỤC
Trang

Trang bìa phụ
Quyết định làm đồ án
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Nhận xét của giáo viên phản biện
MỤC LỤC ------------------------------------------------------------------------------------1
DANH MỤC CÁC BẢNG ------------------------------------------------------------------4
DANH MỤC CÁC HÌNH -------------------------------------------------------------------5
LỜI NÓI ĐẦU -------------------------------------------------------------------------------8

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

VÀ HỆ THỐNG ĐÓNG NẮP CHAI TỰ ĐỘNG------------------------------------ 9
1.1. Tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất---------------------------------------9
1.1.1. Phân loại tự động hóa----------------------------------------------------------------9
1.1.1.1. Tự động hóa cứng------------------------------------------------------------------9
1.1.1.2. Tự động hóa lập trình -------------------------------------------------------------9
1.1.1.3. Tự động hóa linh hoạt ----------------------------------------------------------- 10
1.1.2. Tự động hóa trong thời đại hiện nay--------------------------------------------- 10
1.1.3. Sự cần thiết của tự động hóa ------------------------------------------------------ 11
1.2. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm nước uống đóng chai, hộp đóng nắp --------- 12
1.3. Thực trạng sản xuất của các công ty ở Việt Nam--------------------------------- 13

CHƯƠNG II
THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ
THỐNG ĐÓNG NẮP CHAI TỰ ĐỘNG -------------------------------------------- 17
2.1. Giới thiệu và nguyên lý hoạt động của hệ thống đóng nắp chai---------------- 17
2.1.1. Giới thiệu ---------------------------------------------------------------------------- 17
2.1.2. Vật tư chế tạo dây chuyền--------------------------------------------------------- 17
2.1.3. Băng tải ------------------------------------------------------------------------------ 18
2.1.4. Cụm chi tiết cấp nắp --------------------------------------------------------------- 18
2.1.5. Cụm chi tiết giữ chai--------------------------------------------------------------- 19
2.1.6. Cụm chi tiết đóng nắp ------------------------------------------------------------- 20
2.1.7. Nguyên lý hoạt động chung cho dây chuyền ----------------------------------- 21
2.2. Tính toán chế tạo các cụm chi tiết trong dây chuyền ---------------------------- 22
2.2.1. Tính toán thiết kế băng tải --------------------------------------------------------...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - 2010
SVTH: PHẠM ĐÌNH P
NGUYỄN THẾ HƯNG Trang 1
MỤC LỤC
Trang
Trang bìa ph
Quyết định làm đồ án
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Nhận xét của giáo viên phn biện
MỤC LỤC------------------------------------------------------------------------------------1
DANH MỤC CÁC BẢNG------------------------------------------------------------------4
DANH MỤC CÁC HÌNH-------------------------------------------------------------------5
LỜI NÓI ĐẦU -------------------------------------------------------------------------------8
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
VÀ HỆ THỐNG ĐÓNG NẮP CHAI TỰ ĐỘNG------------------------------------ 9
1.1. Tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất---------------------------------------9
1.1.1. Phân loại tự động hóa----------------------------------------------------------------9
1.1.1.1. Tự động hóa cứng------------------------------------------------------------------9
1.1.1.2. Tự động hóa lập trình -------------------------------------------------------------9
1.1.1.3. Tự động hóa linh hoạt----------------------------------------------------------- 10
1.1.2. Tự động hóa trong thời đại hiện nay--------------------------------------------- 10
1.1.3. S cần thiết của tự động hóa------------------------------------------------------ 11
1.2. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm nước uống đóng chai, hộp đóng nắp --------- 12
1.3. Thực trạng sản xuất của các công ty Việt Nam--------------------------------- 13
CHƯƠNG II THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CH TẠO MÔ HÌNH H
THỐNG ĐÓNG NP CHAI TỰ ĐỘNG -------------------------------------------- 17
2.1. Giới thiệu và nguyên lý hoạt động của hệ thống đóng nắp chai---------------- 17
2.1.1. Giới thiệu---------------------------------------------------------------------------- 17
2.1.2. Vật tư chế tạo dây chuyền--------------------------------------------------------- 17
2.1.3. Băng tải ------------------------------------------------------------------------------ 18
2.1.4. Cụm chi tiết cấp nắp --------------------------------------------------------------- 18
2.1.5. Cụm chi tiết giữ chai--------------------------------------------------------------- 19
2.1.6. Cụm chi tiết đóng nắp ------------------------------------------------------------- 20
2.1.7. Nguyên lý hoạt động chung cho dây chuyền ----------------------------------- 21
2.2. Tính toán chế tạo các cụm chi tiết trong dây chuyền ---------------------------- 22
2.2.1. Tính toán thiết kế băng tải -------------------------------------------------------- 22
Thiết kế và chế tạo mô hình đóng nắp chai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và chế tạo mô hình đóng nắp chai - Người đăng: Hùng Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Thiết kế và chế tạo mô hình đóng nắp chai 9 10 805