Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và điều khiển robot tự hành dò đường trong mê cung

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 4057 lần   |   Lượt tải: 40 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN
----------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

Thiết Kế Và Điều Khiển Robot Tự Hành Dò
Đường Trong Mê Cung

GVHD:

TS. Nguyễn Minh Tâm

SVTH:

Đỗ Trường Giang

08118020

Nguyễn Phước Khánh 08118036

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 07 NĂM 2012



Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Trường Đại Học SPKT TP.HCM
Khoa: Điện – Điện tử
---o0o---

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên:

Đỗ Trường Giang

MSSV:

08118020

Nguyễn Phước Khánh

MSSV:

08118036

Lớp:

081180B

Ngành:

Công Nghệ Điện Tự Động

1.Tên đề tài:

Thiết Kế và Điều Khiển Robot Tự Hành Dò Đường Trong Mê

Cung
2. Mục tiêu và giới hạn:
Mục tiêu của đề tài là thiết kế, thi công, điều khiển robot tự hành. Robot tự
hành có thể hoạt động ổn định, tự tìm đường đi đến vị trí đích đã xác định sẵn trong
mê cung, có thể học nhanh chóng cách tìm đường đi khi thay đổi hình dạng mê cung,
sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trong trí tuệ nhân tạo.
Giới hạn của đề tài, robot tự hành chỉ tìm được đường đi đến vị trí đích đã định
sẵn, sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trong trí tuệ nhân tạo.
3. Ngày giao đề tài:
4. Ngày hoàn thành:
TPHCM,

tháng

n m2

2

TPHCM,

tháng

n m2

Giáo viên hướng d n

Chủ nhiệm Bộ môn ĐKTĐ

TS. Nguyễn Minh Tâm

TS.Nguyễn Minh Tâm

2



NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Giáo viên hướng d n: TS. Nguyễn Minh Tâm
Họ và tên sinh viên:

Đỗ Trường Giang

MSSV:

08118020

Nguyễn Phước Khánh

MSSV:

08118036

Lớp:

081180B

Ngành:

Công Nghệ Điện Tự Động

1.Tên đề tài:

Thiết Kế và Điều Khiển Robot Tự Hành Dò Đường Trong Mê

Cung
Nhận xét của giáo viên hướng d n:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TPHCM,

tháng

n m2

Giáo viên hướng d n

TS. Nguyễn Minh Tâm

2



NHẬN XÉ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN T
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN
----------
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
Thiết Kế Và Điều Khiển Robot Tự Hành
Đường Trong Mê Cung
GVHD: TS. Nguyễn Minhm
SVTH: Đỗ Trường Giang 08118020
Nguyễn Phước Khánh 08118036
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 07 NĂM 2012
www.dienvietnam.vn
Thiết kế và điều khiển robot tự hành dò đường trong mê cung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và điều khiển robot tự hành dò đường trong mê cung - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Thiết kế và điều khiển robot tự hành dò đường trong mê cung 9 10 829