Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và giám sát công trình Điện

Được đăng lên bởi hieu1192
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1753 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH ĐIỆN
(THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN NÂNG CAO)
Tổng số tiết: 100 tiết (75 tiết lý thuyết+25 tiết ngoại khóa), Số HV: 20HV
A. CHỨNG NHẬN
ƒ

Giấy chứng nhận kỹ thuật viên “THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH
ĐIỆN” bằng hai thứ tiếng Anh-Việt do Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp
Hồ Chí Minh cấp

B. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế điện chuyên sâu, giám sát nghiệm thu công trình
điện theo các tiêu chuNn trong và ngoài nước cho các đối tượng:
ƒ

Các kỹ sư làm việc trong các công ty tư vấn thiết kế, công ty thi công và xây lắp
điện,...;

ƒ

Các kỹ sư phụ trách công tác quản lý, vận hành, bảo trì các hệ thống cơ điện trong
các tòa nhà cao tầng, các chung cư cao cấp, các trung tâm thương mại;

ƒ

Các học viên đã qua khóa đào tạo “Thiết kế điện hợp chuNn”

C. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Lý thuyết 65 tiết)
1. Giới thiệu và cung cấp các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến thiết kế điện
2. Giới thiệu và cung cấp một số các tiêu chuẩn quốc tế
3. Hướng dẫn tính toán và thiết kế các hệ thống ME trong các công trình (cung cấp một
số công trình mẫu)
ƒ

Cao tầng

ƒ

Khách sạn

ƒ

Siêu thị

ƒ

Một số công trình khác

4. Hướng dẫn tính toán và thiết kế mạng phân phối khu công nghiệp
ƒ

Mạng điện phân phối 22kV

ƒ

Trạm biến áp 22/0,4kV

5. Hướng dẫn thiết kế chiếu sáng
ƒ

Nội thất: Văn phòng, các phòng chức năng,…

ƒ

Ngoại thất: chiếu sáng đường, chiếu sáng quãng trường, chiếu sáng công trình thể
thao,..

6. Hướng dẫn đọc các bản vẽ thiết kế, lắp đặt, thi công
7. Hướng dẫn đọc và hiểu các catalogue kỹ thuật: biến áp, dây dẫn, cáp, CB, tủ phân phối
điện, thiết bị bảo vệ, điều khiển, đo lường, cảnh báo,….
8. Hướng dẫn viết thuyết minh thiết kế kỹ thuật cho công trình
ƒ

Cấu trúc thuyết minh

ƒ

Các nội dung

9. Hướng dẫn lập dự toán công trình
ƒ

Công thức tính

ƒ

Công cụ tính

ƒ

Nội dung dự toán

10. Hướng dẫn qui trình giám sát thi công, nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình
dân dụng
ƒ

Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt điện

ƒ

Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị chống sét

ƒ

Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp đặt thang máy trong nhà ở và công trình
dân dụng

ƒ

Giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống thông gió, điều hòa không khí, cấp lạnh

ƒ

Giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống cấp nước bên trong tòa nhà

ƒ

Giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống thoát nước bên trong tòa nhà

ƒ

Giám sát thi công và nghiệm thu trang thiết bị chống ch...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT MÔN HC
THIT K VÀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH ĐIN
(THIT K ĐIN HP CHUN NÂNG CAO)
Tng s tiết: 100 tiết (75 tiết lý thuyết+25 tiết ngoi k
hóa), S HV: 20HV
A. CHNG NHN
Giy chng nhn k thut viên “THIT K VÀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH
ĐIN” bng hai th tiếng Anh-Vit do Trường Đại hc Sư Phm K thut Tp
H Chí Minh cp
B. MC TIÊU MÔN HC
Trang b kiến thc và k năng thiết kế đin chuyên sâu, giám sát nghim thu công trình
đin theo các tiêu chuNn trong và ngoài nước cho các đối tượng:
Các k sư làm vic trong các công ty tư vn thiết kế, công ty thi công và xây lp
đin,...;
Các k sư ph trách công tác qun lý, vn hành, bo trì các h thng cơ đin trong
các tòa nhà cao tng, các chung cư cao cp, các trung tâm thương mi;
Các hc viên đã qua khóa đào to “Thiết kế đin hp chuNn”
C. NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Lý thuyết 65 tiết)
1. Gii thiu và cung cp các tiêu chun Vit Nam hin hành liên quan đến thiết kế đin
2. Gii thiu và cung cp mt s các tiêu chun quc tế
3. Hướng dn tính toán và thiết kế các h thng ME trong các công trình (cung cp mt
s công trình mu)
Cao tng
Khách sn
Siêu th
Mt s công trình khác
4. Hướng dn tính toán và thiết kế mng phân phi khu công nghip
Mng đin phân phi 22kV
Trm biến áp 22/0,4kV
5. Hướng dn thiết kế chiếu sáng
Ni tht: Văn phòng, các phòng chc năng,…
Ngoi tht: chiếu sáng đường, chiếu sáng quãng trường, chiếu sáng công trình th
thao,..
6. Hướng dn đọc các b
n v thiết kế, lp đặt, thi công
7. Hướng dn đọc và hiu các catalogue k thut: biến áp, dây dn, cáp, CB, t phân phi
đin, thiết b bo v, điu khin, đo lường, cnh báo,….
8. Hướng dn viết thuyết minh thiết kế k thut cho công trình
Cu trúc thuyết minh
Các ni dung
Thiết kế và giám sát công trình Điện - Trang 2
Thiết kế và giám sát công trình Điện - Người đăng: hieu1192
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thiết kế và giám sát công trình Điện 9 10 871