Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy, PGS Nguyễn Hữu Lộc, Phan 02

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 8
SÔÛ PHAÂN TÍCH VAØ THIEÁT KEÁ
CHI TIEÁT MAÙY THEO ÑOÄ TIN CAÄY
Caùc chi tieát khí ñöôïc goïi laø an toaøn vaø ñaùng tin caäy khi giaù trò
giôùi haïn theo chæ tieâu tính (ñoä beàn, cöùng, beàn moøn…) vöôït quaù giaù trò nh
toaùn. Do ñoù, ñeå phaân tích vaø thieát keá treân sôû ñoä tin caäy caùc chi tieát
maùy ñoøi hoûi caùc hieåu bieát veà baûn chaát ngaãu nhieân cuûa ñoä beàn S (hoaëc ñoä
cöùng, ñoä beàn moøn…) vöùng suaát L (hoaëc ñoä voõng, löôïng moøn…) döïa theo
caùc daïng hoûng chi tieát maùy vaø keát caáu.
Theo sôû tính toaùn ñoä tin caäy ñaõ trình baøy trong caùc chöông
tröôùc vaø caùc soá lieäu trong caùc taøi lieäu chi tieát maùy [32, 51, 53], trong
chöông naøy chuùng toâi giôùi thieäu sôû tính toaùn thieát keá vaø phaân tích caùc
chi tieát maùy theo ñoä tin caäy. Caàn chuù yù raèng trong nhieàu chi tieát khi phaân
tích vaø thieát keá theo ñtin caäy chuùng toâi xaùc ñònh theo heä soá an toaøn
trung bình
n
.
8.1 ÑOÄ TIN CAÄY BOÄ TRUYEÀN BAÙNH MA SAÙT
Ñoái vôùi boä truyeàn baùnh ma saùt vôùi löïc eùp khoâng ñoåi. Ñeå boä
truyeàn laøm vieäc ñöôïc phaûi thoûa ñieàu kieän khoâng tröôït trôn:
R = P(F
ms
=F
n
f > F) (8.1)
trong ñoù: F
n
- löïc eùp con laên (giaû söû laø ñôn ñònh);
F,f
- giaù trò trung bình
heä soá ma saùt f vaø löïc voøng coù ích F taïi ñieåm giöõa vuøng tieáp xuùc.
Ñieåm phaân vò phaân phoái chuaån:
z
1
= -
2
F
2
f
22
F
2
f
n
vvn
1n
SS
FfF
(8.2)
trong ñoù:
F
fF
n
n
- heä soá an toaøn trung bình; S
f
, S
F
, v
f
, v
F
- töông öùng sai
leäch bình phöông trung bình vaø heä soá bieán phaân cuûa heä soá ma saùt vaø taûi
troïng ngoaøi.
Ñoái vôùi boä truyeàn baùnh ma saùt vôùi löïc eùp F
n
ñieàu chænh
ñöôïc, khi ñlöïc eùp F
n
leä vôùi löïc voøng coù ích F vaø heä soá tæ leä c (F
n
=
cF).
Xaùc suaát khoâng tröôït trôn:
R = P[(cFf-F)>0] (8.3)
Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy, PGS Nguyễn Hữu Lộc, Phan 02 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy, PGS Nguyễn Hữu Lộc, Phan 02 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy, PGS Nguyễn Hữu Lộc, Phan 02 9 10 7