Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy, Phần 1, PGS Nguyễn Hữu Lộc

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. NGUYEÃN HÖÕU LOÄC

THIEÁT KEÁ VAØ PHAÂN TÍCH
HEÄ THOÁNG CÔ KHÍ
THEO ÑOÄ TIN CAÄY

R  Pg(X)  0 

U2



fx (x)dx
g(X)0

Xaáp xæ baäc 2
g=0
g<0
Ñieåm xaùc suaát lôùn
nhaát u*

g>0
O

U1

Xaáp xæ baäc 1

NHAØ XUAÁT BAÛN KHOA HOÏC VAØ KYÕ THUAÄT 2005

MUÏC LUÏC
CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN

9

1.1. Khaùi nieäm

9

1.2 Noäi dung ñoä tin caäy maùy

10

1.3 Phaân tích vaø thieát keá theo ñoä tin caäy

14

1.4 Ñoái töôïng ñoä tin caäy

15

1.5 Lòch söû kyõ thuaät ñoä tin caäy

16

1.6 Quaûn lí ñoä tin caäy

18

1.7 Caùc daïng hoûng chi tieát cô khí vaø keát caáu

19

1.8 Tình hình nghieân cöùu

24

CHÖÔNG 2 HAØM PHAÂN PHOÁI CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG NGAÃU NHIEÂN

25

2.1 Caùc ñaïi löôïng ngaãu nhieân

25

2.2 Caùc söï phuï thuoäc chuû yeáu

29

2.3 Haøm cöôøng ñoä hoûng

31

2.4 Haøm phaân phoái ñeàu

33

2.5 Haøm phaân phoái muõ

34

2.6 Haøm phaân phoái chuaån

36

2.7 Haøm phaân phoái logarit chuaån

41

2.8 Haøm phaân phoái Weibull
44
2.9 Haøm phaân phoái Gamma
45
2.10 Baøi taäp

46

CHÖÔNG 3 CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG NGAÃU NHIEÂN TRONG THIEÁT KEÁ
3.1 Kích thöôùc hình hoïc chi tieát
3.1.1 Sai leäch kích thuôùc caùc chi tieát

47
47
47

3.1.2 Sai soá chuoãi kích thöôùc
48
3.2 Taûi troïng taùc duïng

51

3.2.1 Ñaëc tröng taûi troïng maùy theo quan ñieåm xaùc suaát

53

3.2.2 Baûn chaát ngaãu nhieân cuûa taûi troïng

56

3.3 Ñoä beàn vaät lieäu
3.3.1 Thoáng keâ tính chaát ñaøn hoài vaät lieäu

58
58

3.3.2 Caùc moâ hình thoáng keâ cho ñoä beàn vaät lieäu
60
3.4 Giôùi haïn moûi
3.4.1 Giôùi thieäu

61
61

3.4.2 Söû duïng caùc phöông phaùp thoáng keâ ñoàng daïng
ñeå xaùc ñònh ñaëc tính moûi cuûa chi tieát maùy
3.5 Baøi taäp
CHÖÔNG 4 HAØM SOÁ CUÛA CAÙC ÑAÏI LÖÔÏNG NGAÃU NHIEÂN
4.1 Haøm soá cuûa moät bieán soá
69

65
67
69

Muïc luïc
4.2 Haøm soá nhieàu bieán soá

71

4.1.1 Phuï thuoäc tuyeán tính

71

4.1.2 Phuï thuoäc phi tuyeán

74

4.3 Phaân tích töông quan trong caùc phuï thuoäc ñoä tin caäy
76
4.4 Baøi taäp

80

CHÖÔNG 5 PHAÂN TÍCH VAØ THIEÁT KEÁ THEO ÑOÄ TIN CAÄY
BAÈNG CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XAÁP XÆ

83

5.1 Giôùi thieäu

83

5.2 Toång quan veà quaù trình phaân tích ñoä tin caäy

86

5.3 Phöông phaùp xaáp xæ baäc nhaát

88

5.4 Phöông phaùp xaáp xæ baäc hai

95

5.5 Phöông phaùp moâmen thích hôïp

97

5.6 Phöông phaùp phaân tích tröôøng hôïp xaáu nhaát

100

5.7 Phaân tích ñoä nhaïy
5.8 Phaân tích ngöôïc ñoä tin caäy
5.9 Keát luaän

103
106
108

5.10 Baøi taäp

109

CHÖÔNG 6 PHAÂN TÍCH THEO ÑOÄ TIN CAÄY BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP
MOÂ PHOÛNG VAØ BEÀ MAËT ÑAÙP ÖÙNG
6.1 Phöông phaùp Monte Ca...
TS. NGUYEÃN HÖÕU LOÄC
THIEÁT KEÁ VAØ PHAÂN TÍCH
HEÄ THOÁNG CÔ KHÍ
THEO ÑOÄ TIN CAÄY
NHAØ XUAÁT BAÛN KHOA HOÏC VAØ KYÕ THUAÄT 2005
Xaáp xæ baäc 2
U1
U2
O
Xaáp xæ baäc 1
g>0
g=0
g<0
Ñieåm xaùc suaát lôùn
nhaát u*
0)(g
x
d)(f0)(gPR
X
xxX
Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy, Phần 1, PGS Nguyễn Hữu Lộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy, Phần 1, PGS Nguyễn Hữu Lộc - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy, Phần 1, PGS Nguyễn Hữu Lộc 9 10 740