Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và thi công robot vượt địa hình

Được đăng lên bởi cshion1st
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 3 lần
-1-

PHẦN MỞ ĐẦU
-

Lý do chọn đề tài: Nắm bắt từ thực tế hiện nay nhiều nước trên thế giới đã ứng

dụng Robot để phục vụ trong nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp trong
quân sự và trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Trong tương lai Robot sẽ là một
công cụ hỗ trợ đắc lực cho con người và giúp con người vươn đến những tầm cao
mới. Nhận thức được xu hướng và tầm quan trọng của Robot trong tương lai, nhằm
góp phần xây dựng và phát triển công nghệ Robot ở Việt Nam, nhóm sinh viên đã
quyết định chọn thực hiện đề tài “THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ROBOT GIÁM
SÁT VƯỢT ĐỊA HÌNH” với mong muốn đề tài có thể ứng dụng tốt trong cuộc
sống thực tiễn.
-

Tổng quan lịch sử nghiên cứu của đề tài: Hiện nay Việt Nam và nhiều nước

trên thế giới đã và đang tập trung nghiên cứu nhiều trong lĩnh vực Robot.

Hình 1.1: Robot quân sự Vietbot1 do Việt Nam chế tạo. [6]
Vietbot1: có hình dáng tương tự một chiếc xe bọc thép, kích thước dài 1,5m,
rộng 0,8m, cao 2m, khối lượng 300 kg, di chuyển trên 6 bánh hơi. Điểm nổi bật ở
Vietbot1 là sử dụng cánh tay công gắp RP có khả năng quay 360 độ, có thể tháo lắp
và thay thế bằng một module, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Cánh tay máy có tầm

-2-

vươn xa 2 m, gồm 5 bậc tự do được vận hành bằng động cơ điện có thể gắp và giữ
vật nặng tới 20kg. [10]

Hình 1.2: Robot leo cầu thang. [10]
Robot leo cầu thang: Chuyển động bằng sáu bánh xe Robot leo cầu thang do
trường Đại Học Lạc Hồng chế tạo có thể vượt được những địa hình phức tạp và leo
bậc thang.

Hình 1.3: Robot quân sự TALON của quân đội Mỹ. [8]
Người máy mặt đất TALON: Có thể tháo ngòi nổ của bom và nhìn qua các vật
cản để phát hiện đối phương. [8]

-3-

-

Mục tiêu nghiên cứu: Đối với nhóm sinh viên, đề tài là bước đầu tìm hiểu, thi

công sản phẩm Robot ứng dụng trong thực tế, đồng thời cũng là bước triển khai
những kiến thức đã được học. Thông qua việc nghiên cứu và làm việc nghiêm túc để
rèn luyện tác phong, tinh thần khoa học, cũng như hoàn thiện phương pháp, tư duy
nghiên cứu, giải quyết một vấn đề thực tiễn. Quan trọng hơn, đề tài còn là bước
“tổng kết và hoàn thiện” những kỹ năng còn thiếu sót trước khi thực sự trở thành
người kỹ sư. Về mặt ứng dụng thực tiễn, đề tài có thể sử dụng hỗ trợ trong giám sát
từ xa, trinh sát tìm kiếm người và vật trong những nơi chật hẹp nguy hiểm.
-

Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:
+ Nghiên cứu các cơ cấu truyền động, bánh xe vượt địa hình.
+ Thiết kế bản vẽ, chế tạo mô hình theo kích thước thực.
+ Nghiên cứu vi điều khiển AVR.
+ Thiết kế mạch...
- 1 -
PHN M ĐẦU
- Lý do chn đề tài: Nm bt t thc tế hin nay nhiu nước trên thế gii đã ng
dng Robot để phc v trong nhiu lĩnh vc như: công nghip, nông nghip trong
quân s và trong cuc sng sinh hot hng ngày. Trong tương lai Robot s là mt
công c h tr đắc lc cho con người và giúp con người vươn đến nhng tm cao
m
i. Nhn thc được xu hướng và tm quan trng ca Robot trong tương lai, nhm
góp phn xây dng và phát trin công ngh Robot Vit Nam, nhóm sinh viên đã
quyết định chn thc hin đề tài “THIT K VÀ THI CÔNG ROBOT GIÁM
SÁT VƯỢT ĐỊA HÌNH” vi mong mun đề tài có th ng dng tt trong cuc
sng thc tin.
- Tng quan lch s nghiên cu ca đề tài: Hin nay Vi
t Nam và nhiu nước
trên thế gii đã và đang tp trung nghiên cu nhiu trong lĩnh vc Robot.
Hình 1.1: Robot quân s Vietbot1 do Vit Nam chế to. [6]
Vietbot1: có hình dáng tương t mt chiếc xe bc thép, kích thước dài 1,5m,
rng 0,8m, cao 2m, khi lượng 300 kg, di chuyn trên 6 bánh hơi. Đim ni bt
Vietbot1 là s dng cánh tay công gp RP có kh năng quay 360 độ, có th tháo lp
và thay thế bng mt module, tùy theo yêu cu nhim v. Cánh tay máy có tm
Thiết kế và thi công robot vượt địa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và thi công robot vượt địa hình - Người đăng: cshion1st
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Thiết kế và thi công robot vượt địa hình 9 10 731