Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và tính toán nền móng

Được đăng lên bởi Đặng Nhật Nam
Số trang: 442 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I.1. ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n Mãng N«ng cét gi÷a:
a/b=1.2 néi suy a/b=1.4
2z/b
1.2
1.22
1.4
0.0
1
1
0.4
0.968
0.972
0.550
0.916
0.917
0.926
0.8
0.830
0.848
1.110
0.694
0.696
0.719
1.2
0.654
0.682
1.6
0.496
0.532
1.660
0.481
0.484
0.514
2.0
0.397
0.414
2.220
0.340
0.343
0.365
2.4
0.294
0.325
2.6
0.232
0.260
2.770
0.219
0.222
0.246
3.2
0.187
0.210
3.330
0.176
0.178
0.198
3.6
0.153
0.173
4.0
0.127
0.145
3.880
0.133
0.135
0.152
4.4
0.107
0.122
4.440
0.106
0.107
0.120
4.8
0.092
0.105
5.2
0.079
0.091
5.000
0.084
0.085
0.097
5.6
0.069
0.079
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
6.0
0.060
0.070
6.4
0.053
0.062
6.8
0.048
0.055
7.2
0.041
0.049
7.6
0.038
0.044
8.0
0.035
0.040
8.4
0.032
0.037
8.8
0.029
0.034
9.2
0.026
0.031
9.6
0.024
0.028
10
0.022
0.025
11
0.020
0.023
12
0.018
0.020

I.2. ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n Mãng N«ng cét biªn:
a/b=1.4 néi suy a/b=1.6
2z/b
1.4
1.25
1.6
0.0
1
1
0.4
0.968
0.972
0.625
0.890
0.892
0.902
0.8
0.830
0.848
1.250
0.632
0.635
0.661
1.2
0.654
0.682
1.6
0.496
0.532
1.875
0.428
0.430
0.451
2.0
0.397
0.414
2.500
0.268
0.272
0.303
2.4
0.294
0.325
2.6
0.232
0.260
3.125
0.193
0.195
0.216
3.2
0.187
0.210
3.750
0.140
0.142
0.159
3.6
0.153
0.173
4.0
0.127
0.145
4.375
0.108
0.110
0.123
4.4
0.107
0.122
5.000
0.085
0.086
0.097
4.8
0.092
0.105
5.2
0.079
0.091
5.625
0.068
0.069
0.078
5.6
0.069
0.079
6.0
0.070
0.078
6.4
0.062
0.070
6.8
0.055
0.062
7.2
0.049
0.056
7.6
0.044
0.050
8.0
0.040
0.048
8.4
0.037
0.046
8.8
0.034
0.038
9.2
0.031
0.035
9.6
0.028
0.032
10
0.025
0.030
11
0.023
0.027
12
0.020
0.024
II.1. ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n Mãng Cäc cét gi÷a:

Néi suy R
h (m)
7
8.0
10
Néi suy fi
h (m)
6
7.5
8
Néi suy fi
h (m)
4
4.0
5
6
6.0
8
Néi suy fi

B
0.2
430
453.3
500

B néi suy
0.22
410
430
470

B
0.3
330
337
350

B
0.2
5.8
6.1
6.2

B néi suy
0.22
5.48
5.75
5.84

B
0.3
4.2
4.35
4.4

B
0.5
2.2

B néi suy

B
0.6
1.6
1.60
1.7
1.8
1.80
1.9

2.4
2.5
2.6

B
B néi suy
B
h (m) c¸t h¹t trung
2
4.2
2
4.2
3
4.8
II.1. ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n Mãng Céc cét gi÷a:
a/b=1
néi suy a/b=1.6
2z/b
1
0.0
1
0.4
0.960
0.351
0.980
0.8
0.800
0.702
0.848
1.2
0.606
1.053
0.664
1.6
0.449
1.404
0.504
2.0
0.336
1.754
0.385
2.4
0.257

410
430

2.105
0.340
2.6
0.201
2.456
0.211
3.2
0.160
#REF!
#REF!
3.6
0.130
4.0
0.108
4.4
0.091
4.8
0.077
5.2
0.066
5.6
6.0
6.4
6.8
7.2
7.6
8.0
8.4
8.8
9.2
9.6
10
11
12
II.2. ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n Mãng Cäc cét biªn:
Néi suy R
B
B néi suy
B
h (m)
0.3
0.22
0.4
5
340
220
fi.li (T/m) #VALUE!
###
###
7
370
240
Néi suy fi
h (m)
4
2.00
5
Néi suy fi
h (m)
5.00
2.00

B
0.3
3
1.0
4

B néi suy...
I.1. ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n Mãng N«ng cét gi÷a:
a/b=1.2 néi suy a/b=1.4
2z/b 1.2 1.22 1.4
0.0 1 1
0.4 0.968 0.972
0.550 0.916 0.917 0.926
0.8 0.830 0.848
1.110 0.694 0.696 0.719
1.2 0.654 0.682
1.6 0.496 0.532
1.660 0.481 0.484 0.514
2.0 0.397 0.414
2.220 0.340 0.343 0.365
2.4 0.294 0.325
2.6 0.232 0.260
2.770 0.219 0.222 0.246
3.2 0.187 0.210
3.330 0.176 0.178 0.198
3.6 0.153 0.173
4.0 0.127 0.145
3.880 0.133 0.135 0.152
4.4 0.107 0.122
4.440 0.106 0.107 0.120
4.8 0.092 0.105
5.2 0.079 0.091
5.000 0.084 0.085 0.097
5.6 0.069 0.079
#REF! #REF! #REF! #REF!
6.0 0.060 0.070
6.4 0.053 0.062
6.8 0.048 0.055
7.2 0.041 0.049
7.6 0.038 0.044
8.0 0.035 0.040
8.4 0.032 0.037
8.8 0.029 0.034
9.2 0.026 0.031
9.6 0.024 0.028
10 0.022 0.025
11 0.020 0.023
12 0.018 0.020
Thiết kế và tính toán nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và tính toán nền móng - Người đăng: Đặng Nhật Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
442 Vietnamese
Thiết kế và tính toán nền móng 9 10 149