Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ VỚI PHẦN MỀM PRO/ENGINEER WILDFIRE 5 (Nâng cao – 72 tiết)

Được đăng lên bởi Notall Notall
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THIẾT KẾ VỚI PHẦN MỀM PRO/ENGINEER WILDFIRE 5
(Nâng cao – 72 tiết)

Buổi

Nội dung
1

Basic surface design

2
3

Variable Section Sweep
Boundary Blend
Helical Sweep
Swept Blend

4

Modeling

Assembly

5

Curve

6

Warp

7

Advance Design Tools

8

Behavioral Modeling Extension

9
10

Style (Interactive Surface Design
Extension – ISDX)

11

Introduction to Pro/Mechanism

Drawing

12
13

Advance Drawing

Project I

14

Đo vẽ mẫu thực tế

Project II

15

Vẽ mẫu từ hình chụp, scan

16
17
18

Dựng lại chi tiết từ dữ liệu quét
hình
Tổng kết – Kiểm tra

Project III
Test

Tạo bề mặt bằng các lệnh đơn giản : extrude, revolve…
Xử lí, chỉnh sửa bề mặt : merge, trim, copy, offset, extend..
Xây dựng vật thể dạng quét hình có tiết diện thay đổi
Dựng hình bằng công cụ phủ mặt phổ biến nhất trong Pro/E
Vẽ các chi tiết có dạng xoắn ốc như lò xo, ren
Dựng hình bằng lệnh Swept Blend
Tạo những đường curve từ tập tin, phương trình để ứng
dụng vào thiết kế bánh răng thân khai, bánh răng cycloid
Thiết kế sản phẩm dựa trên phương pháp nắn hình tự do
Giới thiệu một số công cụ tạo hình nâng cao khác : Flatten
Quilt, Bend Solid, Spinal Bend, Toroidal Bend
Kết hợp phân tích vào thiết kế để thỏa mãn yêu cầu thiết kế
ở mức cao nhất
Sử dụng công cụ thiết kế bề mặt mạnh mẽ nhất của Pro/E để
thiết kế sản phẩm có hình dạng phức tạp
Giới thiệu các kiểu liên kết trong Pro/Mechanism
Trình tự lắp ráp, mô phỏng, phân tích chuyển động
Mô phỏng chuyển động của 1 số cơ cấu điển hình
Xuất bản vẽ lắp kèm theo bảng kê vật liệu (BOM)
Dùng thước cặp, dưỡng đo bán kính để đo và vẽ lại những
sản phẩm thực tế
Kết hợp với AutoCAD để lấy đường curve và tiếp tục dựng
hình trong Pro/ENGINEER.
Dùng các công cụ dựng curve, phủ mặt để dựng lại mô hình
3D từ dữ liệu của những máy quét 3D, máy CMM

...
THIẾT KẾ VỚI PHẦN MỀM PRO/ENGINEER WILDFIRE 5
(Nâng cao – 72 ết)
Buổi Nội dung
Modeling

 !""#
$%&!'%!!()!*! ++
, -./.0( $1)2"345678/9):
; ) <27=>(?(:9@ABC
D
E.0( -F/98 GHIJ !
.0( <27.0(
K L"
MIN"O3(/!(I74P
>"Q9R9S1R!S)
T U( 9R9(V2W(I((G72
X Y"<
Z[\H=>71R]^
_!.!.(!
` "aC 
b9c((1d"Q9R94ef)Wg9R9
hP@
i .)jk/".<
C lk.<$m
.%>=>9R9F@?ABC4
9R9(V87(P(
n
Assembly

k/ABa
Z[R4WR9ABa
72G((!=(e!(1d)4\
, a=(e)4\?H@47
Drawing
; Y"<0
$@"FG(RoRW"3jpam
Project I
D q"Fr29
<sI[(!ItR&4"Q"FM
(V29
Project II
K -FrO7>(!
b9c("[YLY<4@)IN""Q/9(>2
7ABCuZkuCCv+
Project III
T <2/9OM56
7
<s=>2"!(?42=7
;<OM?M)56;<!)Laa
X
Test
`
:R9lb4
THIẾT KẾ VỚI PHẦN MỀM PRO/ENGINEER WILDFIRE 5 (Nâng cao – 72 tiết) - Người đăng: Notall Notall
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THIẾT KẾ VỚI PHẦN MỀM PRO/ENGINEER WILDFIRE 5 (Nâng cao – 72 tiết) 9 10 639