Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế web

Được đăng lên bởi Võ Thảo
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Gi¸o tr×nh ph¸t triÓn øng dông trªn web

C«ng ty PTCN ViÔn th«ng H¶i ®¨ng

Ph¸t triÓn øng dông trªn web
Môc lôc
1. Giíi thiÖu vÒ m¹ng Internet vµ World Wide Web........................................................4
1.1 M¹ng Internet vµ giao thøc TCP/IP ........................................................................4
1.2 M¹ng WWW ..........................................................................................................5
2. Cµi ®Æt c¸c web server th«ng dông...............................................................................6
2.1 Cµi ®Æt web server IIS (Internet Information Services) ..........................................6
2.1.1 KiÓm tra vµ cµi web server IIS.........................................................................6
2.1.2 Cµi ®Æt web site lªn Web server IIS.................................................................6
2.2 Cµi ®Æt Web server Apache trªn Windows...........................................................10
2.2.1 Cµi ®Æt Web server Apache ...........................................................................10
2.2.2 Cµi ®Æt Web site lªn Web server Apache ......................................................13
3. C¬ së d÷ liÖu...............................................................................................................14
3.1 Cµi ®Æt c¬ së d÷ liÖu MySQL ...............................................................................14
3.2 Khëi ®éng MySQL ...............................................................................................15
3.3 T¹o Database, user vµ g¸n quyÒn .........................................................................16
3.4 T¹o b¶ng, index, kho¸ ..........................................................................................17
4. Ng«n ng÷ HTML (Hyper Text Markup Languages)..................................................19
4.1 Bè côc mét trang web...........................................................................................20
4.2 C¸c thÎ tªn ............................................................................................................21
4.2.1 ThÎ ®Þnh d¹ng ................................................................................................21
4.2.2 H×nh ¶nh vµ c¸c ®èi t−îng trong trang web ..................................................23
4.2.3 T¹o vµ sö dông c¸c liªn kÕt ...........................................................................24
4.2.3 T¹o b¶ng .............
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế web - Người đăng: Võ Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
thiết kế web 9 10 288