Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế xưởng

Được đăng lên bởi dunghulk-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HỒ CHÍ MINH

THIẾT KẾ XƯỞNG
GVHD :NguyễnPhiTrung

BÀI BÁO CÁO SỐ 6

Nhóm:2Boys

1. ĐoànTrườngGiang11943006
2. TrầnNgọcSáng11943050

Nộidung:Xâydựngbảngđịnhmứcnguyêncông

Xácđịnhthờigiangiacông

Thờigiangiacôngcơbản:
To=. (phút)
n:sốvòngquaytrong1phút.
L:chiềudàikhoảngchạycủachitiếthoặcdụngcụtheohướngbướctiến,mà:
L = l + l1+ l2+ l3
l :chiềudàimặtgiacông(mm).
l1:chiềudàiăndao(mm).
l2:chiềudàithoátdao(mm).
S:lượngchạydaovòng(mm/vòng).

Thờigiannguyêncông:
Trongđó:

•Tnclàthờigiannguyêncông
•Tolàthờigiangiacôngcơbản
•Tp=8%Tolàthờigianphụ
•Tpv=Tpvkt+Tpvtc= 8%To+2%To
•Ttn=4%Tothờigiannghỉngơicủacôngnhân

Tnc=To+Tp+Tpv+Ttn

Nguyêncông1:PhaymặtđầutrụØ70đạtkíchthước35mm

Chọnmáyphay6H11,Nm=4KW
ChọndaophaythépgióP9: D=90, Z=10.
Bước1:Phaythô

•

t=2mm,Sz=0.15mm/răng,Vlt=64m/phút

•

S=Sz.Z=0.15x10= 1,5mm/vòng.

•

nlt= (1000Vlt)/3.14.D =226v/phút.Chọnn=250v/p

•

Vtt=(3,14.D.n)/1000=71vòng/phút

•L=70mm
•L1=(t x (D-t) )1/2+(0.5÷3)= (2x(90-2))1/2+3 =16mm
•ChọnL2=3mm
•Thayvào: T0 =L/S.n
=>To=0,25phút;Tp=0,02phút;Tpv=0,025phút;Ttn=0,01phút

•Thayvào:Tnc=To+Tp+Tpv+Ttn
=>Tnc1a=0.3phút

Bước2 :Phaytinh
Tươngtựnhưbước1,thaycácthôngsốsau:

•

t=0.2mm,Sz=0.08mm/răng,Vlt=42m/phút.

•

S=0,8mm/vòng. n=200v/phút

•

To=0,6phút;Tp=0,05phút;Tpv=0,06phút;Ttn=0,03phút=>Tnc1b=0,74phút

=>Tnc1=Tnc1a+Tnc1b= 0.3+0.74= 1,04 (phút)

Nguyêncông2:Phay 2mặttrụØ44đạtkíchthướctổng80mm

Chọnmáyphay6H11, Nm=4KW
ChọndaophaymặtđầuthépgióP9. D=60, Z=16
Bước1:Giacôngthô:

•

t=2mm,Sz=0.03mm/răng,Vlt=78m/phút

•

S=Sz.Z=0.03x16= 0,48mm/vòng.

•

nlt= (1000Vlt)/3.14.D =414v/phút.Chọnn=400 v/p

•

Vtt=(3,14.D.n)/1000= 75vòng/phút

•L=112mm
•L1=(t x (D-t) )1/2+(0.5÷3)= (2x(60-2))1/2+3=14mm
•ChọnL2=3mm
•Thayvào:T =L/S.n
o

=>To=0,7phút;Tp=0,056phút;Tpv=0,07phút;Ttn=0,028phút

•Thayvào:Tnc=To+Tp+Tpv+Ttn
=>Tnc2a=0.85phút

Bước2:Giacôngtinh:
Tươngtựnhưbước1,thaycácthôngsốsau:

•

t=0.2mm,Sz=0.03mm/răng,Vlt=69m/phút.

•

S=0.48mm/vòng. n=300v/phút

•

To=0.93phút;Tp=0,075phút;Tpv=0.093phút;Ttn=0.038phút=>Tnc2b=1.136phút

=>Tnc2= Tnc2a+Tnc2b=0.85+1.136= 1.89(phút)

Nguyêncông3:Khoét,doalỗØ36

Bước1:Khoét(t =1,0mm)
-Chọnmáykhoanđứng2H135:côngsuấtNm= 4 (kw)
MũikhoétthépgióP9:D =35,Z = 4,ϕ= 45˚
-LượngtiếndaovòngS =1,3mm/vòng;Vlt=27m/ph;
nlt= (1000Vlt)/3,14.D =245v/ph.Chọnn=250v/ph
-Chiềudàitiếndao: l = l0+lav+lvq=65+ 3,5+13 =81,5mm
-Thờigiancơbản: T0=l.i/(n.s) =0,3ph(i = 1)
-Thờigiankhoét:
Tnc3a= To+Tp+Tpv+Ttn=0,3+0,024+0,03+0,012=0,366phút

Bước2:Doa(t =0,1mm)

-Chọnm...
TRƯNG ĐI HC SƯ PHM K THUT H CHÍ MINH
THIẾT KẾ XƯỞNG
GVHD :NguyễnPhiTrung
BÀI BÁO CÁO S 6
Nhóm:2Boys
1. ĐoànTrườngGiang11943006
2. TrầnNgọcSáng11943050
Thiết kế xưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế xưởng - Người đăng: dunghulk-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thiết kế xưởng 9 10 939